Service menu right

Windenergiegebied Hollandse Kust (noord), kavel V

Voor de ontwikkeling van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V (700 MW) stelt het Rijk een vergunning beschikbaar. Marktpartijen kunnen deze vergunning aanvragen zodra de tenderprocedure open is.

Regeling vergunningverlening windenergie op zee

De definitieve Regeling vergunningverlening Windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) van 13 december 2019 (nr. WJZ/19201387) is op 17 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Er is een wijziging van de regeling gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2019. U kunt een aanvraag voor een vergunning voor kavel V indienen tussen donderdag 2 april 2020 en 30 april 2020, 17:00 uur.

Marktconsultatie

Consultatie concept exploitatiemodel

Van 5 december t/m 20 december 2019 17:00 uur stond het concept exploitatiemodel kavel V Hollandse Kust (noord) open voor een informele consultatie. In het model staan ook de kosten die aan het Rijksvastgoedbedrijf betaald moeten worden. Het exploitatiemodel is alleen in het Nederlands beschikbaar. U vindt het onderaan deze pagina bij Downloads.

Conceptregeling vergunningverlening

De conceptregeling vergunningverlening Windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) stond open voor een informele consultatie van 15 oktober t/m 1 november 2019 17:00 uur. Een (geanonimiseerd) overzicht van vragen en antwoorden vindt u onderaan deze pagina.

Onderzoeken, webinars en events

RVO laat diverse onderzoeken verrichten naar de windenergiegebieden. Ook biedt RVO een samenvattende beschrijving van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V in de Project and Site Description (PSD). Daarnaast heeft RVO workshops en webinars georganiseerd. Een eerste workshop is gehouden in april 2019 en op 8 oktober 2019 is tijdens de Offshore Energy beurs in Amsterdam opnieuw een workshop gegeven. Alle informatie is beschikbaar via de site Offshorewind.rvo.nl.

Beschrijving Hollandse Kust (noord) kavel V

In de Project and Site Description (PSD) oktober 2019 en bijlage A, B en C vindt u een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V - inclusief een overzicht van beschikbare onderzoeksgegevens. Zowel het kavelbesluit, het Ontwikkelkader windenergie op zee en het concept aanvraagformulier zijn samengevoegd in Appendix A: een overzicht van de relevante wet- en regelgeving. In deze appendix staan ook de Engelse vertalingen.

Een samenvatting van de MER-studie is beschikbaar via Bureau Energieprojecten. Een Engelse samenvatting van de MER-studie voor windenergiegebied Hollandse Kust (noord) Kavel V is beschikbaar via Appendix B. Ook beschikbaar is Appendix C, Boundaries and Coordinates, versie december 2019.

Het Magazine 'Hollandse Kust Where Wind and Water Works' laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Kavelbesluit

Op 11 april 2019 is de kennisgeving van het definitieve kavelbesluit V windenergiegebied Hollandse Kust (noord) gepubliceerd in de Staatscourant. Van 12 april tot en met 24 mei 2019 lag dit definitieve kavelbesluit V ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend over het ontwerpkavelbesluit, konden beroep indienen tegen dit definitieve kavelbesluit. Op 9 mei is het kavelbesluit inclusief toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 12 augustus 2019 deed de Raad van State uitspraak op het ingestelde beroep en verklaarde dit niet ontvankelijk en ongegrond. Daarmee is het kavelbesluit onherroepelijk.

Overeenkomsten Rijksvastgoedbedrijf

De windparken Hollandse Kust (noord) kavel V vallen voor een deel binnen de 12-mijlszone. Hiervan is de overheid de eigenaar. Dit betekent dat u voor het deel dat binnen de 12-mijlszone ligt 3 overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Deze overeenkomsten regelen:

  1. de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaarheden voor de windturbines;
  2. de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT-platform;
  3. de overeenkomst die voorafgaat aan het vestigen van het opstalrecht en het aangaan van de huurovereenkomst.

Vergoeding recht van opstal

Onderaan deze pagina vindt u de definitieve concepten van bovenstaande 3 documenten, waarin de reacties uit de marktconsultatie voor zover nodig zijn verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten.
 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grondslag voor het recht van opstal voor deze kavels vastgesteld op € 0,98 per MWh per jaar. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode geïndexeerd. Bij de vaststelling van de vergoeding voor het recht van opstal gaat het RVB voor kavel V forfaitair uit van 700 MW opgesteld vermogen met 4.000 vollasturen.

U hoeft deze vergoeding alleen te betalen voor een forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt. Voor kavel V is dat 25,68%. De vergoedingen voor het eerste jaar van exploitatie zijn vastgesteld op € 704.659,20 (exclusief indexatie). U betaalt deze vergoeding vanaf de dag dat 4 jaar zijn verstreken nadat de vergunningen onherroepelijk zijn geworden.

Reserveringsvergoeding

Vanaf de afgifte van de vergunningen tot het moment dat de vergoeding voor het recht van opstal betaald moet worden, zijn reserveringsvergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen bedragen € 650 per MW/jaar voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68%). De jaarlijkse vergoedingen zijn vastgesteld op € 116.844,- per jaar. U moet deze reserveringskosten (geïndexeerd) betalen na het einde van de productieperiode tot het moment dat de vergunning eindigt.

Huurprijs voor kabels

De huurprijs voor de infield kabels is vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 3,29 per m2 belemmerde strook. De breedte van de belemmerde strook is vastgesteld op 0,3 m. Voor kavel V is forfaitair uitgegaan van een totale kabellengte van 130 km. De huurprijzen voor de kabels en leidingen - voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68 %) - zijn vastgesteld op € 32.950,- (eenmalig).

Windenergie-opbrengstberekening

U moet bij het maken van het windrapport rekening houden met:

  • Windparken Amalia en Egmond aan Zee (OWEZ)- coördinaten tabel windparken Amalia en Egmond aan Zee (Excel)
  • Mogelijke terugregelverliezen als u gebruik wilt maken van overplanting. TenneT heeft in december 2019 een analyse hiervoor gepubliceerd die u kunt gebruiken: Memo Overplanting Hollandse Kust (noord)