Service menu right

Schone en zuinige agrosectoren

De Agrosectoren en de bos- en houtketen willen een fors aandeel leveren in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van het aandeel duurzame energie en het verbeteren van de energie-efficiency.

De agrosectoren en de overheid maakten in 2008 energie- en klimaatafspraken in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. De thema's broeikasgasreductie, duurzame energie en energiebesparing staan hierin centraal. De resultaten van de inspanningen voor het convenant staan in het rapport Energie en klimaat in de agrosectoren.

Achtergrond

De belangrijkste onderwerpen van het convenant zijn broeikasgasreductie, duurzame energie en energiebesparing.

  • De Agrosectoren willen in 2020 jaarlijks minimaal 3,5 Mton minder CO2-uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 (ambitie is zelfs 4,5 Mton). Het doel is in 2020 een reductie van de overige 4 tot 6 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van 1990.
  • De doelstelling is om in 2020 200 PJ duurzame energie te produceren uit biomassa. De voedingsmiddelen- en genotsmiddelenindustrie (VGI) wil een belangrijke rol spelen als leverancier van biomassa voor energie en past het cascaderingsprincipe toe. Ook de veehouderijsectoren willen een belangrijke bijdrage leveren met 48 PJ duurzame energie uit mest.
  • Nederland spant zich in om energie te besparen. De agrarische sector in ons land bestaat uit circa 70.000 bedrijven met een totaal energieverbruik van circa 140 PJ. Het energieverbruik ligt het hoogst in de Glastuinbouw (circa 100 PJ). Voor de Glastuinbouw, de Bloembollensector en de Paddenstoelensector is een specifieke aanpak ontwikkeld voor energiebesparing.

Resultaten 2018

Bent u benieuwd wat voor ontwikkelingen er in 2018 waren binnen de Agrosectoren? In het voortgangsverslag leest u over ontwikkelingen op het gebied van:

  • broeikasemissies
  • energiegebruik
  • energiebesparing
  • ontwikkelingen in hernieuwbare energie
  • agrarische ondernemers, en,
  • instrumenten

Lees het verslag