Energie-audit EED

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen. Ook deelt u een overzicht met omvang en verdeling naar functies plus eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hierbij om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht proportioneel en voldoende representatief zijn.

De energie-audit is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet bedrijven en instellingen verleiden om meer maatregelen te treffen voor energiebesparing.

Is mijn onderneming auditplichtig?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing.

Ga via een stappenplan na of uw onderneming auditplichtig is.

Energie-audit uitvoeren en indienen

Een EED energie-audit bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
  • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

U kunt gebruikmaken van een adviesdocument, rapportage-format voor de rapportage en een checklist voor het bevoegd gezag. Stuur het verslag van de audit aan het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Het bevoegd gezag kijkt op grond van de Wet milieubeheer of u voldoet aan de verplichtingen van de regeling. Voor vragen en advies over de uitvoering van de audit kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag of met de omgevingsdienst. Die voert voor veel gemeenten energietaken uit.

Uitzonderingen

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Alternatieve invulling met keurmerk

Voert u een duurzaam keurmerk? Dan bent u mogelijk uitgezonderd. Lees meer over de alternatieve invulling met keurmerk. 

EED en erkende maatregelen

Erkende Maatregellijsten kunnen worden gebruikt om ideeën op te doen voor de lijst met besparingsmaatregelen in het EED-auditverslag. Kijk hoe dat precies zit.

Concernaanpak

Hoort uw onderneming tot een groter concern? Kijk in welke gevallen een concernaanpak mogelijk is.

Service menu right