EED-auditrapportage en erkende maatregelen

Maakt u gebruik van de Erkende Maatregellijsten? Dat kan het voldoen aan de EED-auditplicht vereenvoudigen.

Erkende maatregelaanpak

Wanneer een bedrijf valt onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (de zogenoemde categorie A en B bedrijven), dan kan het kiezen voor de erkende-maatregelenaanpak. In dit geval past het bedrijf de ontwikkelde erkende maatregelenlijst toe voor zijn bedrijfstak. Daarna worden de maatregelen uitgevoerd.

EED-auditrapportage

Voor inrichtingen waarvoor onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit een erkende maatregelenlijst is opgesteld, kunnen met het bevoegd gezag afspraken gemaakt worden over de rol die de erkende maatregelen kunnen spelen in de energie-audit. Gedacht kan hierbij worden aan het in de energie-audit volstaan met:

  1. Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik en een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen, inclusief vervoer.
  2. Voor activiteiten waarvoor erkende maatregelen zijn aangewezen in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit: Een overzicht van alle relevante erkende maatregelen met daarbij de vermelding welke zijn uitgevoerd en welke niet. Hierbij wordt de relevantie bepaald aan de hand van de referentiesituatie en de technische en economische condities uit de erkende maatregellijst.
  3. Voor activiteiten waarvoor in bijlage 10 geen erkende maatregelen zijn aangewezen en op het gebied van vervoer: Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Meer weten?

Service menu right