Veelgestelde vragen energie-audit EED | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen energie-audit EED

Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen over de Energie-audit EED.

Veelgestelde vragen

De deadline 31 december 2020 is verstreken. Welke sancties kunnen worden ingesteld?

De termijn voor indiening is onderdeel van de richtlijn van de EU, en Nederland is gehouden om die datum over te nemen in bindende regelgeving. Wij handhaven dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij zijn bevoegd om sancties op te leggen als verplichtingen niet worden nagekomen.

Het gaat dan om het opleggen van een last onder dwangsom. Daarmee wordt de EED-auditplicht overigens niet ‘afgekocht’: de onderneming moet voldoen aan de auditplicht.

Wanneer moet ik voor mijn onderneming een auditverslag indienen?

U moet om de 4 jaar een auditverslag indienen. Het volgende auditverslag moest u uiterlijk 4 jaar na de vorige indienen, maar dit moest uiterlijk op 31 december 2020.

Mijn bedrijf is onderdeel van een internationaal concern is dan een energie-audit EED verplicht?

Als mijn bedrijf onderdeel is van een internationaal concern met in totaal 250 fte of meer of met een totale jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een totaal jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, moet dan een audit worden uitgevoerd?

Voor het bepalen of de onderneming in Nederland EED-auditplichtig is, hoeft u uitsluitend te kijken naar het Nederlandse deel van het concern. Dus het gaat om het aantal fte, de omzet en balanstotaal binnen de Nederlandse vestiging(en) van het concern. Zijn de criteria op het Nederlandse deel van toepassing, dan voert u over dat deel de energie-audit EED uit.

Hoe zit het met de auditplicht voor een bedrijf dat meerdere vestigingen heeft?

Voor een onderneming waarvan de verschillende vestigingen samen 250 fte of meer hebben of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, geldt de auditplicht voor het concern.

U hoeft niet te registreren voor de afzonderlijke vestigingen (ook niet als een afzonderlijke vestiging al voldoet aan de criteria om EED-auditplichtig te zijn). U registreert altijd voor het gehele concern. In het EED-auditverslag rapporteert u overigens wel over alle vestigingen.

Welke vrijstellingen zijn van toepassing?

De volgende ondernemingen hoeven geen EED-auditverslag in te dienen:

 • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.  
 • ondernemingen met een door het ministerie van EZK erkend keurmerk dat betrekking heeft op het gehele concern. Zij geven met dat keurmerk invulling aan de auditplicht.

Geldt de energie-audit EED voor MJA3-/MEE-bedrijven?

Ja, als zij voldoen aan de criteria voor de EED-auditplicht. Met ingang van 1 januari 2021 lopen de convenanten voor MJA3 en MEE af. De ondernemingen die voldoen aan de criteria, worden op dat moment EED-auditplichtig. Zij moeten uiterlijk 31 december 2020 een energie-audit ondergaan en een auditverslag indienen.

Kunnen alternatieve energie- en milieuzorgsystemen in de vorm van keurmerken als vrijstelling dienen?

Ja, sommige keurmerken op het gebied van duurzaamheid of energie geven invulling aan de EED-auditplicht. De onderneming die een dergelijk keurmerk bezit hoeft geen EED-auditverslag in te dienen. Het keurmerk moet wel betrekking hebben op de gehele onderneming. De vrijstelling voor bepaalde keurmerken volgt niet rechtstreeks uit de Tijdelijke regeling EED.

Vind hier de keurmerken die invulling geven aan de EED-auditplicht.

Wie is verantwoordelijk voor de energie-audit EED bij het huren van een gebouw?

Bent u eigenaar van het gebouw, maar gebruikt het zelf niet? Dan bent u alleen EED energie-auditplichtig voor het gebouw zelf en niet voor de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.

Bent u een EED energie-auditplichtige huurder of gebruiker van een gebouw (of een gedeelte daarvan)? Dan moet u de activiteiten en energieverbruiken auditen. Dit geldt niet voor de delen van het gebouw waarover de eigenaar het management voert (bijvoorvbeeld voor de ramen en isolatie). Het verdient aanbeveling dat eigenaar en gebruiker samenwerken bij het besparen van energie.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van Infomil.

Wat zijn de consequenties bij overschrijden van financiële of personeelsdrempel?

Als een onderneming in de loop van een boekjaar een financiële of personeelsdrempel overschrijdt, heeft dat geen onmiddellijke invloed op de status (KMO/ niet-KMO). U behoudt de status waarmee u het jaar begonnen bent. Die status verandert pas wanneer u de drempels tijdens 2 opeenvolgende boekjaren overschrijdt. Dit geldt zowel voor de overgang van mkb-onderneming naar grote onderneming als andersom.

Een onderneming moet binnen 1 jaar nadat het de status van grote onderneming heeft bereikt een EED-audit uitvoeren en een EED-auditverslag indienen.

Tellen franchisenemers mee bij het bepalen van de grootte van een onderneming?

Als een franchiseorganisatie zelfstandig opereert (de franchisegever heeft geen financiële banden met of zeggenschap over de franchisenemer, en de franchisenemers hebben onderling geen relatie in de zin van partner- of verbonden onderneming), dan hoeven de franchisenemers niet te worden meegeteld. De franchisenemers zijn dan zelfstandige ondernemingen.

Voor een zelfstandige franchisenemer wordt separaat bepaald of deze auditplichtig is.

Wat zijn mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen?

Het EED-auditverslag beschrijft welke energiebesparende maatregelen voor de onderneming kosteneffectief zijn. De EED-richtlijn heeft kosteneffectiviteit op dit punt niet nader ingevuld, maar de aanname is dat dit niet gelimiteerd is tot een terugverdientijd van 5 jaar. Dat wil zeggen dat ondernemingen ook de maatregelen - naast degene in de erkende maatregellijsten - bestuderen en indien kosteneffectief, noemen in het auditverslag.  

Wie doet wat bij de energie-audit EED?

De onderneming of een externe dienstverlener, zoals een energieconsultant (in opdracht van de onderneming), voert de audit uit en stelt een EED energie-auditverslag op.

RVO:

 • beoordeelt of de onderneming aan de verplichtingen en kwaliteitseisen voor het EED energie-auditverslag voldoet;
 • monitort de voortgang en de kwaliteit van de EED energie-auditverslagen;
 • rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries en de Europese Commissie.
De goedgekeurde EED energie-auditverslagen worden ter beschikking gesteld aan de bevoegde gezagen Wet Milieubeheer. Zij kunnen hierover in gesprek gaan met uw onderneming.

Mijn onderneming heeft meerdere vestigingen die op elkaar lijken. Hoe voer ik efficiënt de EED energie-audit uit?

Ondernemingen met tientallen of honderden vestigingen, bijvoorbeeld winkelketens, benzinestations, autobedrijven en zorginstellingen, kunnen de steekproefaanpak hanteren voor hun EED energie-audit. Deze aanpak is er voor ondernemingen met meerdere vestigingen waarvan een groot deel van die vestigingen veel op elkaar lijkt qua gebouwopzet, inrichting, grootte, activiteit en energieverbruik.

De steekproefaanpak onderscheidt 3 grootteklassen van vestigingen:

 • Grote vestiging: meer dan 75.000 m3 aardgas per jaar of meer dan 200.000 kWh elektriciteit per jaar
 • Middelgrote vestiging: tussen 25.000 en 75.000 m3 aardgas per jaar of tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit per jaar
 • Kleine vestiging: minder dan 25.000 m3 aardgas per jaar en minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar

De aanpak is per grootteklasse als volgt:

 • Grote vestiging: u voert voor alle vestigingen een volledige audit uit.
 • Middelgrote vestiging: u voert 3 volledige audits uit. De steekproef is select: één vestiging moet slecht scoren op energie-efficiency, één matig en één goed. De prestatie is bijvoorbeeld af te leiden uit het energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak.
 • Kleine vestiging: u voert 3 vereenvoudigde audits uit. Ook hier is de steekproef select: één vestiging moet slecht scoren op energie-efficiency, één matig en één goed.
De vereenvoudigde EED energie-audit voor kleine vestigingen houdt in:
 • Opgave van het energieverbruik
 • Grove onderverdeling van het energieverbruik naar toepassingen ervan (b.v. verlichting, ventilatie, verwarming, koeling, restpost)
 • Overzicht van alle mogelijke maatregelen

Maakt u gebruik van de steekproefaanpak? Dan bent u verplicht een aparte bijlage toe te voegen aan het auditverslag waarin de gegevens van alle vestigingen zijn opgenomen. U kunt hiervoor gebruik maken van het sjabloon Vestigingen, deze vindt u op de pagina Energie-audit EED

Wat hoeft niet?

In de vereenvoudigde EED energie-audit hoeft u geen belastingsprofiel op te stellen. Ook hoeft u niet de levenscyclusmethode toe te passen bij het bepalen van de rentabiliteit.

 

Welk niveau eHerkenning heb ik nodig?

Om in te loggen in het eLoket voor het indienen van een auditverslag heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 2+ (EH 2+) nodig.

Kan ik een energie-audit ook gebruiken voor de vergunningverlening?

Valt uw onderneming onder de categorie C-inrichtingen? Neem dan, voor u aan de energie-audit begint, contact op met uw lokale bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst of provincie). Een energie-audit kan waarschijnlijk met wat aanvullingen ook voldoen voor de vergunning.

Let op: De energie-audit moet wel blijven voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.