Informatieplicht voor bedrijven en instellingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

17-11-2021

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting moest rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in eLoket van RVO. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Introductie informatieplicht energiebesparing

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht energiebesparing. 

 • Uitgeschreven tekst

  190829_srt_Informatieplicht_energiebesparing
  Nederland. Daar zijn we zuinig op. Onder andere door, met zijn allen, energie te besparen.
  Ook onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, overheid en semi-overheid én ondernemend Nederland doen mee.
  Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
  Dit is de energiebesparingsplicht.
  Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
  Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid.
  Op die dag moeten ongeveer 50.000 bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl.
  Dit is de informatieplicht energiebesparing.
  Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.
  Zo komt u de informatieplicht na: bepaal eerst of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.
  Dat doet u met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing.
  U heeft daarvoor uw elektriciteits- en aardgasverbruik nodig. Let op: het gaat om uw totale energieverbruik. Door u opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie mag hier niet van worden afgetrokken.
  Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk.
  A. U heeft geen energiebesparingsplicht en ook geen informatieplicht.
  B. U heeft een energiebesparingsplicht en een informatieplicht. Hoe nu verder?
  U gebruikt het stappenplan om u voor te bereiden. U ziet voor welke negentien bedrijfstakken er Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing zijn en wat die op hoofdlijnen inhouden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  Voor de rapportage in eLoket heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen. Vanaf 1 juli 2021 heeft u niveau 2+ nodig.
  U logt in op eLoket van RVO.nl, maakt een account aan, selecteert de bedrijfstak waarin u actief bent en loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
  Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.
  Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in eLoket.

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of iets gelijkwaardig daaraan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Bedrijven en instellingen die geen informatieplicht hebben:

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat uw onderneming, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht heeft. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Heeft u een EED-auditplicht, dan had u tot en met 5 december 2019 uitstel om te rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Rapporteer dan snel alsnog.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Per erkende maatregel geeft u aan of u die wel of niet heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft genomen.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing?

U moest uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Tijdpad informatieplicht energiebesparing

 • 28 februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • 1 mei 2019: publicatie in de Staatscourant van het Besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer voor de informatieplicht energiebesparing
 • 13 mei 2019: herstelpublicatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing in Staatscourant
 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket had moeten rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.
 • 2 juli 2019: persbericht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat over informatieplicht energiebesparing
 • 16 september 2019: Tweede Kamerbrief over eerste resultaten informatieplicht energiebesparing
 • 5 december 2019: uiterste datum waarop ondernemingen met een energie-auditplicht (EED) hadden moeten rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing
 • 17 december 2019: persbericht ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de stand van zaken van de informatieplicht energiebesparing
 • 9 april 2020: tweede herstelpublicatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing in Staatscourant
 • Toezicht op en handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht door de bevoegde gezagen
 • 2021-2022: actualisatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 2e ronde informatieplicht in 2023
 • 2023: tweede ronde informatieplicht energiebesparing

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?

Let op: betrouwbaarheidsniveau eHerkenning is per 1 juli 2021 verhoogd

Om in te loggen voor de informatieplicht energiebesparing heeft u vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig.

Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Pas dan uw eHerkenning aan naar het hogere betrouwbaarheidsniveau en vraag de juiste machtiging aan. Houd rekening met een aanschaftijd van enkele werkdagen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Bepaal eerst het niveau dat u nodig heeft en vraag dan eHerkenning aan. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar.

Een goede voorbereiding is het halve werk

 1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wet milieubeheer-inrichting (Wm-inrichting) aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger aan met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+.
 5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML van uw bedrijfstak op de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Is er voor uw Wm-inrichting geen EML? Zet dan zelf op de rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw Wm-inrichting heeft uitgevoerd.
 6. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
 7. Heeft u meer dan 10 Wm-inrichtingen? Lees dan hoe u bij uw rapportage gebruik kunt maken van een XML-upload.

Hoe rapporteert u uw energiebesparende maatregelen?

U rapporteert de uitgevoerde energiebesparende maatregelen in eLoket van RVO. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Energiebesparende maatregelen rapporteren. Daar vindt u ook handige hulpmiddelen en een instructiefilm.

Uw rapportage direct indienen

Wat kunt u na uw rapportage verwachten?

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

De gemeenten en omgevingsdiensten halen de ingediende rapportages op uit eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of alle bedrijven en instellingen uit hun gemeente of werkgebied hebben gerapporteerd. Daarnaast controleren ze of de bedrijven en instellingen die gerapporteerd hebben, voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Als u gerapporteerd heeft, kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw rapportage hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Als u nog niet heeft gerapporteerd in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Werkt u bij een gemeente of omgevingsdienst?

Lees hoe u rapportages ophaalt uit eLoket op de pagina Toezicht informatieplicht door gemeenten en omgevingsdiensten.

Internetconsultatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht in 2023. De wijzigingen neemt de wetgever op in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

U heeft de mogelijkheid om op de wijzigingen te reageren tot en met 15 december 2021.

Om juridische redenen splitste EZK de consultatie in 2 delen, maar er wordt naar elkaar verwezen. Uw reactie op de wijzigingen kunt u dus in één keer indienen.

De informatie over de wijzigingen vindt u op deze 2 webpagina's:  

EZK verwerkt de reacties samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Naast de verplichte energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voegt EZK CO-verlagende maatregelen toe aan de verplichte maatregelen. Het gaat om maatregelen voor het opwekken van eigen hernieuwbare energie en maatregelen voor het overstappen op een andere energiedrager. De maatregelen moeten bijdragen aan het verminderen van de CO-uitstoot. Ook hiervoor geldt dat het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 • Voor de activiteiten van grote energiegebruikers met een energieverbruik gelijk aan of meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent, komt er een energie-onderzoeksplicht.
 • De doelgroep van de energiebesparingsplicht breidt EZK uit met de zogenoemde vergunningplichtige bedrijven en EU ETS-bedrijven.

Praktijkverhaal toezicht en handhaving

In heel Nederland pakken de bevoegde autoriteiten (gemeenten en omgevingsdiensten) actief het toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht en informatieplicht op. Lees de verschillende verhalen. De gemeente Hilversum is daar één van (zie onderstaande video). Douwe Schelling, inspecteur milieu van de gemeente Hilversum, vertelt hoe hij het aanpakt. Hij gaat op bezoek bij restaurant Tiramisu by George, waarvan de eigenaar het belangrijk vindt om energie te besparen. "Er komt nog een generatie na ons".

Toezicht en handhaving door de gemeente Hilversum

 • Uitgeschreven tekst

  *Muziek speelt*

  Douwe Schelling – Toezichthouder milieu gemeente Hilversum:
  Ik ben toezichthouder milieu bij de gemeente Hilversum.
  We combineren de milieucontrole met energiebesparing.
  Dat heeft als voordeel dat een bedrijf maar één keer controle krijgt en dat scheelt tijd en geld.
  Je bent er ook druk mee bezig, met duurzaamheid?

  George Hummen – Eigenaar Tiramisu by George:
  Ja, er komt nog een generatie na ons, he?

  Douwe Schelling – Toezichthouder milieu gemeente Hilversum:
  Kijk aan.
  Als we bij een bedrijf komen nemen we de lijst met genomen maatregelen mee en aan de hand van die lijst gaan we de vragen doornemen van de maatregelen die nog niet zijn genomen.
  En deze eigenaar doet het heel goed, heeft al veel maatregelen genomen en heeft ook een flink aantal maatregelen op de planning staan om de komende weken te gaan nemen.
  Dus op die manier is hij heel goed bezig.
  Het zou heel mooi zijn als het vanuit bedrijven zelf komt.
  Sinds 2003 is er ook een energiebesparingsplicht voor bedrijven.
  Sinds die periode controleren we er ook op bij de gemeente Hilversum.
  Maar we hadden niet een idee welke maatregelen daadwerkelijk waren genomen door bedrijven en daarom is de informatieplicht sinds 2019 ingevoerd zodat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om aan te geven welke maatregelen ze ook daadwerkelijk genomen hebben.

  *Muziek speelt*

  Douwe Schelling – Toezichthouder milieu gemeente Hilversum:
  In uiterste noodzaak kan gebruik worden gemaakt van het uitschrijven van boetes.
  Maar het gaat er primair om dat we samen met bedrijven zover komen dat bedrijven uit zichzelf deze maatregelen gaan nemen.
  Belangrijk daarin is dus om deze bedrijven te gaan bezoeken en te vragen waarom er nog niet is voldaan aan de informatieplicht.
  Kans bestaat dat het onwetendheid is of onkunde bij de bedrijven.
  Dus op die manier proberen we door bezoeken af te leggen om deze informatie alsnog binnen te halen om bedrijven zover te krijgen dat ze alsnog gaan voldoen aan de energiebesparingsplicht.

  *Onverstaanbaar*

  Douwe Schelling – Toezichthouder milieu gemeente Hilversum:
  Ik probeer zo veel mogelijk de ondernemer ook verantwoordelijk te maken voor zijn eigen inbreng in deze maatschappij en duurzaamheid ook iets van hemzelf te laten worden.
  Nou, dankjewel.

  George Hummen – Eigenaar Tiramisu by George:
  Ja, tot ziens.

  *Muziek stopt*

  Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verschijnt in beeld.
  Beeldtekst: Laat ook uw energiebesparende maatregelen zien via:
  www.rvo.nl/informatieplicht

Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

Benieuwd naar het aantal ingediende rapportages per bedrijfstak? Of hoe de verdeling per gemeente, omgevingsdienst of provincie is? Ga dan naar de webpagina Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing en bekijk onder andere de digitale kaart met de gegevens.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.