Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Introductie informatieplicht energiebesparing

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht van energiebesparende maatregelen.

 • Uitgeschreven tekst

  Nederland. Daar zijn we zuinig op. Onder andere door, met zijn allen, energie te besparen.
  Ook onderwijsinstellingen, gezondheidszorg, overheid en semi-overheid én ondernemend Nederland doen mee.
  Bedrijven en instellingen zijn volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
  Dit is de energiebesparingsplicht.
  Die maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of minder – gedane investeringen verdienen zich dus snel terug.
  Vanaf 1 juli 2019 wordt de Wet milieubeheer uitgebreid.
  Op die dag moeten ongeveer honderdvijfentwintigduizend bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd. Dat doen ze in eLoket van RVO.nl.
  Dit is de informatieplicht energiebesparing.
  Deze informatieplicht geldt bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of aardgas-equivalent.
  Zo komt u de informatieplicht na: bepaal eerst of uw bedrijf of instelling een informatieplicht én energiebesparingsplicht heeft.
  Dat doet u met behulp van het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing.
  U heeft daarvoor uw elektriciteits- en aardgasverbruik nodig. Let op: het gaat om uw totale energieverbruik. Door u opgewekte en zelf verbruikte hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of windenergie mag hier niet van worden afgetrokken.
  Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk.
  A. U heeft geen energiebesparingsplicht en ook geen informatieplicht.
  B. U heeft een energiebesparingsplicht en een informatieplicht. Hoe nu verder?
  U gebruikt het stappenplan om u voor te bereiden. U ziet voor welke negentien bedrijfstakken er Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing zijn en wat die op hoofdlijnen inhouden. In de Erkende Maatregelenlijsten staan de maatregelen voor uw bedrijfstak met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  Voor de rapportage in eLoket heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Het aanschaffen hiervan duurt ongeveer 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden. Deze kunnen per leverancier verschillen.
  U logt in op eLoket van RVO.nl, maakt een account aan, selecteert de bedrijfstak waarin u actief bent en loopt de lijst met erkende maatregelen door. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u deze hebt toegepast of niet en of u alternatieve maatregelen heeft genomen. Alternatieve maatregelen bent u verplicht om te omschrijven.
  Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht.
  Ga aan de slag en maak werk van energie besparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket.

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Verbruikt uw Wm-inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Bedrijven en instellingen die geen informatieplicht hebben

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per Wm-inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds 28 februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing?

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?

 1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wm-inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Bekijk de animatie eHerkenning aanvragen informatieplicht voor hoe u dit moet doen.
 5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw Wm-inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw Wm-inrichting heeft genomen.
 6. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
 7. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u uitgevoerde maatregelen in eLoket.

Direct rapporteren energiebesparende maatregelen

Het eLoket informatieplicht energiebesparing is 28 februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteert u aan RVO.nl de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Zorg dat u goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Heeft u meerdere Wm-inrichtingen? Er is een hulpmiddel ontwikkeld voor het rapporteren van meerdere Wm-inrichtingen in eLoket. Dit hulpmiddel (XML-upload) vindt u onder het kopje Rapporteren.

Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Service menu right