Veelgestelde vragen informatieplicht energiebesparing | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen informatieplicht energiebesparing

Veelgestelde vragen

Wat is een Wet milieubeheer-inrichting?

Om onder de energiebesparings- en informatieplicht te vallen, moet sprake zijn van een Wm-inrichting die een jaarlijks energieverbruik heeft van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). In de regel is een Wet milieubeheer-inrichting (Wm-inrichting) een bedrijf (of instelling) waar (door de mens) bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, die binnen een bepaalde begrenzing worden verricht. Bovendien moet één of meerdere activiteiten van toepassing zijn die in het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen als met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.

Een Wm-inrichting kan uit meerdere gebouwen bestaan en in één gebouw kunnen meerdere Wm-inrichtingen gevestigd zijn. Volgens vaste jurisprudentie moet er sprake zijn van voldoende technische, functionele en organisatorische samenhang om één inrichting te kunnen vormen. Daarnaast mag de onderlinge afstand tussen de onderdelen niet te groot zijn.

Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht bij uw lokale bevoegd gezag. Zie ook voor meer informatie over het begrip ‘inrichting’ bij het kenniscentrum InfoMil:

Ben ik de drijver van een Wm-inrichting die verantwoordelijk is voor energiebesparing en daarmee ook de rapportage informatieplicht moet indienen?

In het merendeel van de gevallen moet de gebruiker van het gebouw de rapportage indienen. Dit als de Wm-inrichting één gebouw met één gebruiker betreft.

Als er meerdere gebruikers in een kantoorgebouw (de 'Wm-inrichting'), bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw, zijn, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het gebouw plaatsvinden; een gebruiker kan alleen van het gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met de eigenaar.

Een bijzondere situatie van één gebouw met meerdere gebruikers is een winkelcentrum. Dit omdat de winkels in het centrum heel verschillend van aard kunnen zijn. Bij een winkelcentrum met meerdere gebruikers richt het bevoegd gezag zich voor de winkels tot de individuele gebruikers daarvan. Voor de collectieve voorzieningen richt het bevoegd gezag zich tot de eigenaar van het complex.

Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht bij uw lokale bevoegd gezag. Zie ook voor meer informatie over het begrip ‘Wm-inrichting’ bij het kenniscentrum InfoMil:

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen?

Eén gebouw met één gebruiker

Als de gebruiker door bevoegd gezag wordt aangesproken op de energiebesparende maatregelen in een gebouw dat niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.

Aan energiebesparende maatregelen die alleen genomen kunnen worden met toestemming van de eigenaar kan in de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

Mocht uit correspondentie blijken dat de eigenaar niet bereid is om in te stemmen met - of te investeren in - de energiebesparende maatregelen, dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de eigenaar, die de overtreding kan opheffen.

Kantoorgebouw met meerdere gebruikers

In principe voert de eigenaar van het kantoorgebouw de energiebesparende maatregelen uit. Mocht vanwege onderliggende contracten het niet in de macht liggen van de eigenaar om alle maatregelen te nemen, dan treedt deze in overleg met de huurders. Mochten de huurders niet bereid zijn om mee te werken aan het realiseren van de maatregelen – en als dat blijkt uit de gevoerde correspondentie – dan kan het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de individuele huurder die de overtreding kan opheffen.

In de rapportage voor de informatieplicht kan bij energiebesparende maatregelen waar de eigenaar geen zeggenschap over heeft een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

Geldt voor een monument ook de energiebesparings- en informatieplicht?

Ja, een monument is niet uitgezonderd van de plicht tot energiebesparing. Dus ook niet van de informatieplicht. De situatie voor monumenten is iets lastiger, maar er is heel veel wel mogelijk. Treed hierover in overleg met uw bevoegd gezag.

Lees ook:

Werkt RVO samen met private partijen voor de informatieplicht?

Nee, RVO werkt niet samen met private partijen voor de informatieplicht. Als u door een private partij wordt benaderd, die zegt dat hij voor RVO werkt, ga daar dan niet op in. Neemt u vervolgens contact met ons op om dit te melden. 

Kan ik een intermediair machtigen om voor mij de rapportage in te vullen? En wie is dan verantwoordelijk voor de juistheid?

Ja, u kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in eLoket. Gebruik hiervoor het webformulier Machtiging intermediair. Schakelt u een intermediair in, dan hoeft u geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen, maar u moet deze machtiging desgevraagd wel kunnen overleggen aan RVO.

Heb ik een eHerkenningsmiddel nodig om te rapporteren?

Ja, om in te kunnen loggen in eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Tot 1 juli 2021 kunt u inloggen met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau niveau 1. Vanaf 1 juli 2021 heeft u eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig en een machtiging RVO-diensten op niveau eH2+.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eHerkenning aan bij een leverancier van uw keuze. En regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met minimaal niveau 2+ en een machtiging RVO-diensten op niveau eH 2+. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en de juiste machtiging aan te schaffen. Het kan ongeveer 2 weken duren voordat u het eHerkenningsmiddel ontvangt en er zijn (beperkte) kosten aan verbonden.

Heeft u al wel eHerkenning maar niet het juiste niveau of machtiging? Neem dan op tijd contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk. 

Hoe weet ik onder welke bedrijfstak mijn bedrijf of instelling (Wm-inrichting) valt?

In de handleiding eloket informatieplicht energiebesparing staan alle bedrijfstakken uit de Erkende Maatregelenlijsten (EML) bij elkaar (hoofdstuk 12). U vindt hier ook per bedrijfstak een indicatie van de SBI-codes.

Ook in het Stappenplan Informatieplicht energiebesparing vindt u de verschillende bedrijfstakken, bij stap 2 'Bepaal welke lijst met erkende energiebesparende maatregelen voor u van toepassing is'. Wanneer u op een I-tje bij een bedrijfstak klikt, ziet u welke Wm-inrichtingen eronder vallen.

Mijn onderneming heeft een energie-auditplicht (EED). Wanneer moet ik dan rapporteren voor de informatieplicht?

Als u voor uw gehele onderneming een EED-auditplicht heeft, had u uiterlijk 5 december 2019 moeten rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.

Moeten deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3), na het aflopen van het convenant op 31 december 2020, alsnog een rapportage voor de informatieplicht energiebesparing indienen?

Nee, zij hoeven niet alsnog een rapportage in te dienen. MJA3-deelnemers rapporteren over de uitgevoerde energiebesparende maatregelen tijdens de jaarlijkse monitoring van het convenant. Bij de volgende ronde van de informatieplicht moeten ze wel een rapportage indienen.

Wat moet ik doen als ik niet boven het verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar uitkom?

U heeft dan geen informatieplicht en geen energiebesparingsplicht en hoeft dus niet te rapporteren in eLoket. U heeft wel een zorgplicht voor het milieu. Energie besparen is dus ook voor u interessant. Bekijk voor inspiratie de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor uw bedrijfstak

Binnen mijn Wm-inrichting werken meerdere personen aan energiebesparing. Kunnen wij met meerdere personen rapporteren?

U kunt met meerdere personen aan de rapportage werken. Maar er kan slechts één persoon de rapportage indienen. Dit is de persoon die inlogt met eHerkenning. Ook kan er per Wm-inrichting maar één contactpersoon worden opgegeven.

Ik heb meer dan 10 Wm-inrichtingen. Hoe kan ik de gegevens daarvan eenvoudig indienen in eLoket?

Voor bedrijven en instellingen die meerdere Wm-inrichtingen hebben, hebben wij een hulpmiddel (XML-upload) ontwikkeld, waarmee de gegevens van meerdere Wm-inrichtingen in één keer kunnen worden ingediend in eLoket. U vindt dit hulpmiddel op de pagina XML-upload Informatieplicht energiebesparing.

Ik heb meerdere ondernemingen. Voor één van de ondernemingen heb ik al een eHerkenningsmiddel. Moet ik nu voor de andere ondernemingen een nieuw eHerkenningsmiddel aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. U kunt met één eHerkenningsmiddel voor de verschillende ondernemingen de rapportage indienen. Log in met uw bestaande eHerkenningsmiddel in eLoket. Geef aan dat u rapporteert als intermediair. Zorg wel dat u gemachtigd bent om namens de andere ondernemingen de energiebesparende maatregelen te rapporteren. De machtiging hoeft u niet mee te sturen.

Kan ik de rapportage ook in stapjes invullen en tussentijds opslaan?

Ja, u kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in eLoket. Nadat u uw definitieve rapportage heeft ingediend, wordt deze als pdf opgeslagen. Zo kunt u deze later nog inzien.

Kan ik documenten met meer informatie bijsluiten in eLoket?

Nee, het is niet mogelijk een bijlage in eLoket bij te sluiten. Ook als u uw rapportagebijlagen per post naar RVO stuurt, worden deze niet in ontvangst genomen.

Kan ik achteraf mijn rapportage corrigeren/aanpassen?

Gaat het om een rapportage die u voor 2 juli 2019 heeft aangemaakt en/of ingediend? Dan moet u een kopie van uw rapportage maken volgens de beschrijving in de Handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing. Zie hiervoor hoofdstuk 10.

Gaat het om een rapportage die u ná 1 juli 2019 heeft aangemaakt en/of ingediend? Dan gaat u naar Mijn Overzicht, waar uw rapportage staat. U voert de wijzigingen door en dient (opnieuw) uw rapportage in.

Gaat het om een rapportage die is ingediend via een XML-upload? Voer dan eerst de wijzigingen door in uw originele Excel-hulpbestand en maak een nieuw XML-gegevensbestand aan. Verwijder in het eLoket het bestaande XML-gegevensbestand door op de knop ‘Verwijder bundel’ te klikken. Daarmee verwijdert u alle ingelezen Wm-inrichtingen uit uw XML-bestand. Vervolgens dient u uw nieuwe XML-gegevensbestand in.

Kan ik nog steeds een rapportage indienen in eLoket?

Ja, het is nog steeds mogelijk een rapportage in te dienen in eLoket. U voldoet alleen niet meer op tijd aan de informatieplicht energiebesparing.

In 2018 was mijn jaarlijkse energieverbruik lager dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent). Sinds 2019 zit mijn jaarlijkse energieverbruik er boven. Moet ik nu toch rapporteren?

Als uw jaarlijkse energieverbruik in 2018 lager was dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) hoeft u nu niet te rapporteren voor de Informatieplicht 2019. Ook niet als uw energieverbruik vanaf 2019 wel boven de waarden uitkomt. In principe moet u dan in 2023 voor het eerst over uw uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren. Bekijk de pagina Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor meer informatie over de erkende energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.