Informatieplicht bedrijven en instellingen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Introductie informatieplicht

Bekijk deze introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht.

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Uitzonderingen op de informatieplicht

De volgende inrichtingen zijn uitgezonderd van de informatieplicht:

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Uw voordeel is dan dat u enkele maanden uitstel krijgt voor de informatieplicht energiebesparing. U rapporteert voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen op uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer geldt de informatieplicht?

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

 • eind februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • 19 maart 2019: webinar Informatieplicht en eLoket
 • april 2019: de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit treedt in werking
 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket kunt rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht?

 1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
 5. Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door - op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen, er voor uw inrichting zijn genomen.
 6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket. 

Direct rapporteren

Het eLoket informatieplicht energiebesparing is eind februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteert u aan RVO.nl de door u genomen energiebesparende maatregelen.

Toezicht en handhaving informatieplicht

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag is bij grote en/of complexe inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Service menu right