Rekentools keteneffecten

Wie aan energie-efficiëntie werkt, wil zichtbare resultaten boeken. Niet alleen het effect op de efficiëntie binnen uw eigen processen, maar ook besparing in de keten telt mee. Daarom is het meten en berekenen van de effecten van groot belang.

Het meten en berekenen van het netto energie-effect van een ketenmaatregel is minder eenvoudig dan van een procesmaatregel. Het gaat immers om diverse indirecte energie-effecten in een keten.

Rekenvoorbeelden ketenprojecten

Om u hiermee te helpen heeft RVO.nl een aantal voorbeelden van ketenprojecten voor u uitgewerkt. In deze voorbeelden laten we zien met waarmee rekening is gehouden in de berekening.

Biobased grondstofketens

Er zijn spreadsheets ‘biobased grondstofketens’ ontwikkeld om de optredende broeikasgasemissies in biomassaketens bij de inzet van biomassa als grondstof inzichtelijk te maken. De spreadsheets beperken zich tot de in de Handleiding CO2 waarden voor biobased grondstoffen uitgewerkte ketens gebaseerd op graan, suikerbiet en tak- en tophout uit bos (en hout uit niet commerciële dunningen) tot methanol en etheen en PLA.

Voor de broeikasgasemissies van de biomassaproductie is gebruikt gemaakt van standaard waarden afkomstig uit de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie. Deze waarden en die van andere biomassastromen vindt u in de GER-waardentabel. U kunt de broeikasgasemissies voor de teelt ook zelf berekenen. In de eerder genoemde Handleiding CO2 waarden voor biobased grondstoffen kunt u vinden hoe dat kan.

 

Service menu right