Energie-efficiëntieplan (EEP)

Elk bedrijf dat deelneemt aan een MJA3/MEE moet binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een (concept) energie-efficiëntieplan (EEP) opstellen. Het EEP moet vervolgens iedere 4 jaar geactualiseerd worden. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een  belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategische beleid.

EEP in het MJA3-convenant

Voor elke inrichting dient één energie-efficiëntieplan opgesteld te worden, met uitzondering van de bedrijven die een concernaanpak overeengekomen zijn. Meer informatie over de concernaanpak vindt u in het document ‘MJA3 bijlage hoofdstuk 5 Concernaanpak’.

Neem vooraf Format en Handreiking door

Alle eisen aan het EEP én de benodigde informatie voor het opstellen hiervan vindt u in de EEP Brochure 2017-2020 - MJA3-convenant. In deze brochure vindt u ook de verwijzingen naar informatie over hoe de Rijksoverheid u kan ondersteunen bij het opstellen van uw EEP. Zo heeft u een goede basis om aan de slag te gaan.

Zorg intern voor voldoende draagvlak

Richt voor aanvang van het EEP-traject binnen uw bedrijf een apart team in. Door binnen uw bedrijf het proces breder neer te zetten, krijgt u meer draagvlak en betrokkenheid. Verschillende invalshoeken worden bij de afwegingen meegenomen. Dat versterkt de onderbouwing van uw plan.

EEP in het MEE-convenant

Voor elke inrichting dient één energie-efficiëntieplan opgesteld te worden, met uitzondering van de bedrijven die een concernaanpak overeengekomen zijn. Meer informatie over de concernaanpak vindt u in het document ‘EEP Werkwijze en Toetsing in het MEE-convenant’.

Neem vooraf Format en Invulinstructie door

Alle eisen aan het EEP én de benodigde informatie voor het opstellen hiervan vindt u in de EEP Brochure 2017-2020 -  MEE-convenant. In deze brochure vindt u ook de verwijzingen naar informatie over hoe de Rijksoverheid u kan ondersteunen bij het opstellen van uw EEP. Zo heeft u een goede basis om aan de slag te gaan. Alle documenten vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

Zorg intern voor voldoende draagvlak

Richt voor aanvang van het EEP-traject binnen uw bedrijf een apart team in. Door binnen uw bedrijf het proces breder neer te zetten, krijgt u meer draagvlak en betrokkenheid. Verschillende invalshoeken worden bij de afwegingen meegenomen. Dat versterkt de onderbouwing van uw plan.

Niet-ETS-bedrijven en bevoegd gezag

Voor bedrijven die niet deelnemen aan de Europese CO2-emissiehandel (ETS) is het EEP ook belangrijk voor de invulling van het energieaspect in het kader van het Activiteitenbesluit of de milieuvergunning. Deze plannen worden beoordeeld door het bevoegde gezag. Op het moment dat u het EEP bij RVO.nl heeft ingediend, wordt u daarom geacht uw bevoegde gezag hiervan op de hoogte te stellen. Is uw bedrijf echter een ETS-inrichting, dan speelt het bevoegde gezag geen rol bij de totstandkoming van uw EEP.

Vrijstelling energie-audit

Grote ondernemingen dienen in het kader van artikel 8 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn een energie-audit uit te voeren. Door deelname aan het MJA3- of MEE-convenant zijn dergelijke bedrijven hiervan vrijgesteld.

Indienen en toetsen EEP

Voor de EEP-ronde 2017-2020 dienen MJA3- en MEE-deelnemers een groot gedeelte van de informatie die relevant is voor het EEP in via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het EEP bestaat uit een in te vullen module in het elektronisch milieujaarverslag en uit enkele bijlagen die u in de module dient bij te voegen.

Publiceren en statussen in het e-MJV

Nadat een deelnemer de status naar ‘Definitief ingevoerd’ heeft omgezet (en de module heeft gepubliceerd), pakt RVO.nl haar toetsende rol op. Dit moment is tevens de formele indieningsdatum van het EEP.

Toetsing van het EEP via het e-MJV

Wanneer RVO.nl bij de toetsing opmerkingen wil maken of vragen heeft aan de deelnemer, legt zij dit vast via het opmerkingendeel van het e-MJV. Als RVO.nl een actie van de deelnemer verwacht, zet zij de status van de EEP-module om naar ‘Aanvulling gevraagd’. De deelnemer wordt hierover via e-mail ingelicht.

Wanneer RVO.nl voldoende informatie heeft voor een oordeel zal zij een positief of negatief advies geven. De deelnemer wordt hierover via e-mail ingelicht. In het geval van niet-ETS-plichtige ondernemingen zal dit advies ook per e-mail aan het bevoegde gezag worden verstrekt.

Bevoegd gezag en het e-MJV

Het bevoegde gezag kan het advies van RVO.nl overnemen of een andere afweging maken en haar oordeel toelichten in het opmerkingendeel. Voor ETS-plichtige ondernemingen zal RVO.nl het definitieve oordeel geven.

Service menu right