Het energiemanagementsysteem

Meer artikelen
Onderdelen van een zandfabriek - energie-efficiëntie

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) stelt in juli 2016 dat door het gebruik van energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw landelijk 20 a 30 petajoule aan energiebesparing mogelijk is. Dit besparingspotentieel alleen levert vastgoedeigenaren en huurders een gezamenlijke kostenbesparing op van circa 550 miljoen euro per jaar op de vermeden inkoop van gas of stroom.

Energiemanagement is een belangrijke maatregel om deze besparing te realiseren. Het levert een organisatie inzicht op in de energie-efficiëntie en het energiegebruik en -verbruik. De energieprestatie van een gebouw verbetert. Dit inzicht verlaagt ook de kosten voor onder andere onderhoud, kapitaal en personeel.

Een goed ingeregelde klimaatinstallatie draagt ook bij aan een prettiger werkcomfort en aan de gezondheid en productiviteit (meer energie) van uw werknemers. De organisatie gaat efficiënt om met elektriciteit, brandstoffen, stoom, warmte, koude en perslucht. Dat komt ten goede aan de bedrijfscontinuïteit en de leefomgeving.

De Deming-cirkel vormt de basis van meerdere ISO kwaliteitssystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 26001 en ISO 50001. De Nederlandse norm NEN-EN-ISO 50001 'Energiemanagementsystemen - eisen met gebruiksrichtlijnen' specificeert deze systematische methodiek voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van de energieprestatie. Meer informatie vindt u op energiemanagement-mja/mee.

 Good housekeeping

'Good housekeeping' is een goedkope, systematische en gemakkelijk werkwijze, die niet meer kost dan de wil om het te doen. Met gezond verstand kunnen geheel vrijwillig efficiënte maatregelen worden genomen. Good housekeeping kan een eerste stap zijn voor de invoering van kwaliteit- en milieu management systemen.

Wettelijke verplichtingen

Als ondernemer in de bouwkolom of als vastgoedeigenaar heeft u te maken met een breed pakket aan regelgeving.
Op wetten-en-regels-gebouwen staat een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen.

Hieronder vindt u een korte samenvatting voor bestaande gebouwen:

Installatiekeuring

Regelmatige keuringen en onderhoud zorgen voor het optimaal functioneren van verwarmingssystemen van 20 kW of groter. Dit geldt ook voor airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van 12 kW of groter. De eigenaar of huurder van een gebouw moet om de 5 jaar een deskundige keuring laten uitvoeren volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek.

De keuring omvat een beoordeling van het rendement van het airconditioningsysteem en de afmetingen in verhouding tot de koelingsbehoeften (dimensionering) van het gebouw. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag. Hierin staat het resultaat van de keuring met de aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.

Wet Milieubeheer

Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken, zijn in het kader van de Wet milieubeheer verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Bedrijven, die meer 200.000 kWh of meer dan 75.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht een energieonderzoek (energie-audit) uit te voeren. Daarnaast dienen zij een plan van aanpak op te stellen met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.

Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energiegebruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor lidstaten en bedrijven. Eén daarvan is de verplichting voor grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Zo wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen.

De Tijdelijke Regeling Implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn Energie-Efficiëntie is in juli 2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook het omlaag brengen van de energierekening en een verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen vormen onderdeel van dit beleid.

De EED–regeling geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van € 43 miljoen. Zij zijn verplicht een energie-audit te laten uitvoeren en dit tenminste iedere 4 jaar te herhalen. De deadline om deze energie-audits aan te leveren bij omgevingsdiensten is op 5 december 2015 verstreken.

De verplichting geldt niet voor bedrijven die deelnemen aan de MJA3 en MEE, of die ISO 50001 of ISO 14001 (inclusief ISO 14051) gecertificeerd zijn.

Het kan zijn dat u alsnog audit-plichtig bent als u:

  • onderdeel bent van een groot Nederlands concern
  • u aandelen heeft in een andere onderneming
  • een andere onderneming aandelen heeft in uw onderneming

Met de onderstaande flowchart bepaalt u gemakkelijk of energiemanagement interessant is voor uw organisatie.
 

Schema EMS functionaliteiten


Is energiemanagement interessant voor uw organisatie? Dan kunt u nu aan de slag. Maak een keuze voor uw energieprestatiedoelen en de bijbehorende functionaliteiten.

Meer weten?

Service menu right