Werken aan energiebesparing

Bedrijven kunnen op 3 manieren invulling geven aan de convenantafspraken

  1. door de efficiëntie van de eigen processen te vergroten
  2. door maatregelen te nemen die elders in de keten energie besparen
  3. door de inzet van duurzame energie.

Procesefficiëntie

Maatregelen op procesefficiëntie (PE) hebben betrekking op energiebesparing in de eigen inrichting. Alle maatregelen die energie besparen op de eigen productieprocessen, voorzieningen en gebouwde omgeving dragen bij aan de procesefficiëntie van een bedrijf. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn isolatie, optimalisatie van ovens en persluchtgebruik en led-verlichting.

Ketenefficiëntie

Ketenefficiëntie (KE) gaat om energiebesparing in de gehele keten: van grondstoffen tot gebruiksfase en afdanking. Het gaat hierbij dus niet alleen om energiebesparing binnen uw eigen organisatie, maar ook om energie- en grondstofoptimalisatie in uw keten: toeleveranciers, distributeurs, klanten.

Maatregelen die u neemt kunnen namelijk ook bij andere partijen in uw keten energie besparen. Bijvoorbeeld door producten te maken van minder (energie-intensief) materiaal, efficiënter transport, zuiniger productgebruik of hergebruik van reststromen. Een deel van deze besparing kan vaak aan uw initiatief of bijdrage worden toegeschreven.

Duurzame energie

Binnen de MJA3 zijn afspraken gemaakt over duurzame energie. Deelnemers zijn verplicht om duurzame-energiemaatregelen te nemen: door zelf energie op te wekken uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa) en/of in te kopen. Deze verplichting geldt niet voor deelnemers aan het MEE-convenant. De inzet van duurzame energie is in de MJA3-rapportage losgekoppeld van energiebesparing door proces- of ketenefficiëntie.

Inspiratie opdoen?

Meer weten?

 

Service menu right