Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE)

19-01-2021

Bijna 1.000 bedrijven uit 40 sectoren werken aan energiebesparing en CO2-reductie voor 2020. Dit doen zij in het kader van het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord.

Bedrijven die deelnemen aan de MJA3/MEE hebben verplichtingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt hen daarbij.

Voortgangsverklaring

Wanneer de gemaakte convenantafspraken per monitoringjaar zijn nagekomen stuurt RVO naar het betreffende MJA3- of MEE-bedrijf een voortgangsverklaring (VGV). De verzending is ieder jaar in juni.   

De gemaakte convenantafspraken per monitoringjaar zijn:

 • De monitoringrapportage voor 1 april indienen in het Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).
 • Het realiseren van de voorgenomen zekere maatregelen. Voor MEE gaat dit om maatregelen in de proces- en ketenefficiëntie. Voor MJA3 gaat het ook om opwekking of inkoop van duurzame energie.
 • Wanneer een geplande zekere maatregelen niet gerealiseerd wordt moet de deelnemer een andere maatregel treffen met een vergelijkbaar besparingseffect of goed/uitgebreid onderbouwen waarom de maatregel niet genomen kan worden.
 • Rapporteren over/Aangeven wat is gedaan om de belemmeringen voor de geplande voorwaardelijke maatregelen op te lossen.
Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moet uw bedrijf de voortgangsverklaring indienen bij het Energieteam van de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken van de Teruggaveregeling energiebelasting.

2 keer geen voortgangsverklaring

Als 2 keer binnen de EEP-periode (2017 t/m 2020) geen voortgangsverklaring wordt afgegeven aan een MJA3- of MEE bedrijf zal hun deelname aan het convenant worden heroverwogen. Dit is een besluit uit 2015, genomen in het Platform MJA3 en de Commissie MEE. In deze gremia zijn de deelnemende convenantspartijen vertegenwoordigd. Deelnemende ondernemingen worden door hen vertegenwoordigd. Het opstarten van een uitzettingsprocedure behoort tot de mogelijke vervolgstappen.

Onderbouwen inkoop duurzame elektriciteit

Neemt u deel aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)? Dan kunt u duurzame energie inzetten als energiebesparingsmaatregel. Het gebruik van fossiele brandstof neemt af als u groen gas, biomassa of duurzame elektriciteit gebruikt. U kunt duurzame energie zelf opwekken of inkopen. Veel MJA3-bedrijven kopen duurzame elektriciteit in. In 2018 was dat ongeveer 60 TJ. Inkoop van duurzame elektriciteit is daarmee de grootste energiebesparingsmaatregel in het MJA3.

Voor de goedkeuring van deze besparingsmaatregel moet u onderbouwen dat de ingekochte elektriciteit duurzaam is opgewekt. Daarvoor moet u aan het e-MJV een van de volgende documenten toevoegen:

 • Een CertiQ cancellation statement op naam van uw bedrijf. Het statement gaat over het rapportagejaar 2019 en er staat het aantal ingekochte MWh in.
 • Een certificaat van uw energieleverancier met de volgende informatie:
  • de naam van uw bedrijf
  • het rapportagejaar 2019
  • het aantal ingekochte MWh  
  • de bron van de duurzame elektriciteit.

Over het rapportagejaar 2018 is driekwart van alle ingekochte duurzame elektriciteit onderbouwd. De bij MJA3 betrokken branches en ministeries spraken af dat duurzame elektriciteit die in 2019 en 2020 is opgegeven maar niet is onderbouwd, niet meer meetelt als energiebesparende maatregel. Daarom gaat RVO hier bij de beoordeling van de e-MJV rapportages 2019 op toezien. Dat gebeurt vanaf april 2020.

Bedrijfsspecifieke afspraken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte met een aantal bedrijven specifieke afspraken voor energie-efficiëntiemaatregelen die verder gaan dan de afspraken uit het MEE-convenant. Het kan gaan over uiteenlopende maatregelen, zoals restwarmte benutting, projecten waarbij apparatuur wordt vervangen door state-of-the-art energiezuinige apparatuur of innovatieve projecten waarbij een nieuwe energiebesparende technologie wordt gedemonstreerd. Uitgangspunt is dat de maatregelen aanvullende energie-efficiëntiewinst opleveren.

Dit zijn de bedrijven die hierover afspraken hebben:

 • Shell Nederland Raffinaderij B.V.
 • Warmtebedrijf Infra N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Dow B.V. en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Het Groene Net, USG en de Provincie Limburg

Meer over de bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing.

Bedrijfsbezoeken

Jaarlijks bezoekt RVO 100 bedrijven om de monitoringsgegevens die zij hebben verstrekt, te controleren en kwalitatief zo hoog mogelijk te houden. De selectie van de bedrijven gebeurt aan de hand van een steekproef.

In het najaar worden de verstrekte monitoringgegevens aan de praktijk getoetst en daar waar nodig aangepast. Bij afwijkingen benoemt RVO acties om herhaling te voorkomen. Bij grote afwijkingen treedt RVO op. In het uiterste geval kan dat leiden tot intrekking van de voortgangsverklaring.

Subsidies en financiering

Wij ondersteunen u bij de afspraken die u heeft gemaakt. Bent u op zoek naar financiering? Kijk dan in onze subsidiewijzer. Daar vindt u onze subsidieregelingen zoals de EIA, de MIA\VAmil en Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS.

Bedrijven met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar komen in aanmerking voor de Teruggaveregeling energiebelasting. Via de teruggaveregeling kunnen MJA3- en MEE-deelnemers geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Meer over de Teruggaveregeling energiebelasting

Gebruikersgroepen

In een gebruikersgroep brengt RVO bedrijven samen die kennis en informatie uitwisselen om hun energie-efficiëntie te verbeteren. Binnen de gebruikersgroep werken ze samen aan oplossingen. Nu eens niet als concurrenten, maar als collega’s op zoek naar het beste resultaat. Meer over de Gebruikersgroepen energie-efficiëntie MJA3/MEE.

In de praktijk

Ruim 1.000 MJA3- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding. Hun successen en leerervaringen zijn te lezen in praktijkverhalen en te bekijken in korte video's.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.