Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE)

30-06-2021

Bijna 1.000 bedrijven uit 40 sectoren werkten aan energiebesparing en CO2-reductie. Dit deden zij volgens de afspraken uit de convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Deze convenanten eindigden op 31 december 2020. Begin 2021 vond de laatste monitoring plaats. In het najaar 2021 verwachten we de cijfers over het laatste convenantjaar.

Bedrijven die deelnamen aan de convenanten hadden verplichtingen. Wij ondersteunden hen daarbij.

Meer informatie over de gevolgen van het aflopen van de convenanten vindt u op de pagina gevolgen aflopen convenanten.

Voortgangsverklaring

Wanneer de gemaakte convenantafspraken per monitoringjaar zijn nagekomen sturen wij naar het betreffende MJA3- of MEE-bedrijf een voortgangsverklaring (VGV). De verzending is ieder jaar in juni.   

De gemaakte convenantafspraken per monitoringjaar zijn:

 • De monitoringrapportage voor 1 april indienen in het Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).
 • Het realiseren van de voorgenomen zekere maatregelen. Voor MEE gaat dit om maatregelen in de proces- en ketenefficiëntie. Voor MJA3 gaat het ook om opwekking of inkoop van duurzame energie.
 • Wanneer een geplande zekere maatregelen niet gerealiseerd wordt moet de deelnemer een andere maatregel treffen met een vergelijkbaar besparingseffect of goed/uitgebreid onderbouwen waarom de maatregel niet genomen kan worden.
 • Rapporteren over/Aangeven wat is gedaan om de belemmeringen voor de geplande voorwaardelijke maatregelen op te lossen.
Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moet uw bedrijf de voortgangsverklaring indienen bij het Energieteam van de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken van de Teruggaveregeling energiebelasting.

2 keer geen voortgangsverklaring

Als binnen de EEP-periode (2017 t/m 2020) 2 keer geen voortgangsverklaring wordt afgegeven aan een MJA3- of MEE bedrijf wordt hun deelname aan het convenant heroverwogen. Dit is een besluit uit 2015, genomen in het Platform MJA3 en de Commissie MEE. Hierin zijn de deelnemende convenantspartijen vertegenwoordigd. Deelnemende ondernemingen worden door hen vertegenwoordigd. Het opstarten van een uitzettingsprocedure behoort tot de mogelijke vervolgstappen.

Onderbouwen inkoop duurzame elektriciteit

Neemt u deel aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)? Dan kunt u duurzame energie inzetten als energiebesparingsmaatregel. Het gebruik van fossiele brandstof neemt af als u groen gas, biomassa of duurzame elektriciteit gebruikt. U kunt duurzame energie zelf opwekken of inkopen. Veel MJA3-bedrijven kopen duurzame elektriciteit in. In 2020 was dat ongeveer 65 TJ. Inkoop van duurzame elektriciteit is daarmee de grootste energiebesparingsmaatregel in het MJA3.

Voor de goedkeuring van deze besparingsmaatregel moet u onderbouwen dat de ingekochte elektriciteit duurzaam is opgewekt. Daarvoor moet u aan het e-MJV een van de volgende documenten toevoegen:

 • Een CertiQ cancellation statement op naam van uw bedrijf. Het statement gaat over het rapportagejaar en er staat het aantal ingekochte MWh in.
 • Een certificaat van uw energieleverancier met de volgende informatie:
  • de naam van uw bedrijf
  • het rapportagejaar
  • het aantal ingekochte MWh  
  • de bron van de duurzame elektriciteit.

Bedrijfsspecifieke afspraken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte met een aantal bedrijven specifieke afspraken voor energie-efficiëntiemaatregelen die verder gaan dan de afspraken uit het MEE-convenant. Het kan gaan over uiteenlopende maatregelen, zoals:

 • het benutten van restwarmte;
 • projecten waarbij apparatuur wordt vervangen door state-of-the-art energiezuinige apparatuur; of
 • innovatieve projecten waarbij een nieuwe energiebesparende technologie wordt gedemonstreerd.

Uitgangspunt is dat de maatregelen aanvullende energie-efficiëntiewinst opleveren.

Dit zijn de bedrijven die hierover afspraken hebben:

 • Shell Nederland Raffinaderij B.V.
 • Warmtebedrijf Infra N.V. en Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 • Dow B.V. en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Het Groene Net, USG en de Provincie Limburg

Meer over de bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing.

Bedrijfsbezoeken

Jaarlijks bezochten wij 100 bedrijven voor de controle van de aangeleverde monitoringsgegevens. De selectie van de bedrijven was steekproefsgewijs.

In het najaar, na het indienen van de gegevens, toetsten wij de verstrekte monitoringgegevens aan de praktijk. Daar waar nodig  pasten we deze aan om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Bij afwijkingen benoemden wij acties om herhaling te voorkomen. Bij grote afwijkingen traden wij op. In het uiterste geval leidde dat tot intrekking van de voortgangsverklaring.

In de praktijk

Ruim 1.000 MJA3- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding. Hun successen en leerervaringen zijn te lezen in praktijkverhalen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.