Veelgestelde vragen Addendum - MEE convenant | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Addendum - MEE convenant

Wij actualiseren de vragen regelmatig aan de hand van monitoring (laatste actualisatiedatum 5 augustus 2021).

Veelgestelde vragen

Wie stelt vast of een ETS-onderneming achterblijft in de uitvoering van de Aanvulling op het EEP?

Wij monitoren de gerealiseerde en geplande energiebesparingsmaatregelen en bepalen of deze aan de criteria uit het Addendum voldoen. Ook stellen wij op bedrijfsniveau vast wat de gerealiseerde en toegekende besparing is ten opzichte van de besparingsopgave. De Commissie MEE bepaalt of een tekort op de besparingsopgave verwijtbaar is.

Wanneer moet een ETS-onderneming deelnemen aan de monitoring over het verlengingsjaar 2021?

Als uit de monitoring over 2020 blijkt dat een ETS-onderneming de individuele besparingsopgave (nog) niet heeft ingevuld met een gerealiseerd project/gerealiseerde projecten (of verevening met een gerealiseerd project), is het verplicht deel te nemen aan de monitoring over 2021 (in 2022). Ook in 2022 moet gerapporteerd worden over alle projecten, niet alleen die die in 2021 zijn opgestart.

Als een ETS-onderneming niet wil deelnemen aan de monitoringronde over 2021, dan vragen we het bedrijft dit kenbaar te maken per e-mail voor 1 december 2021. Stuur hiervoor een e-mail naar MEE9PJ@rvo.nl.

Wat is het exit-jaar?

Het laatste verslagjaar van het Addendum noemen we ook wel het ‘exit-jaar’. ETS-ondernemingen kunnen ervoor kiezen om na de monitoring over het verslagjaar 2020 hun deelname aan het Addendum op het MEE-convenant te beëindigen. Dit is alleen mogelijk als een ETS-onderneming haar besparingsopgave heeft ingevuld met gerealiseerde projecten en/of verevening(en) uit gerealiseerde projecten. De ETS-onderneming hoeft in dat geval géén monitoring over het jaar 2021 in te dienen. Het behaalde resultaat 2020 is dan ook het eindresultaat.

 

Wanneer moet ik de monitoringsgegevens voor maatregelen uit de Aanvulling op het EEP bij RVO indienen?

ETS-ondernemingen moeten jaarlijks tijdens de reguliere monitoringsfase van het MEE-convenant (tussen begin januari en uiterlijk op 1 april) hun monitoringsgegevens over maatregelen van het voorgaande jaar bij ons indienen. Dit verloopt via het e-MJV.

Welke monitoringsgegevens moet ik indienen voor maatregelen uit de Aanvulling op het EEP bij RVO?

ETS-ondernemingen moeten monitoringsgegevens aanleveren over:

  • alle in het betreffende verslagjaar uitgevoerde maatregelen uit de Aanvulling op het EEP én
  • de maatregelen uit de Aanvulling uit het EEP die al in voorgaande verslagjaren zijn uitgevoerd en nog steeds actief zijn in het betreffende verslagjaar (projectmonitoring);
  • de hoeveelheid gerealiseerde finale energiebesparing in het betreffende verslagjaar.

Wij toetsen goedgekeurde maatregelen op 2 punten. De realisatie in het monitoringsjaar en de hoeveelheid gerealiseerde finale energiebesparing. Wij toetsen de maatregelen niet opnieuw op de additionaliteitscriteria.

Hoe moet ik de monitoringsgegevens voor uitgevoerde maatregelen onderbouwen?

De gerealiseerde maatregelen moeten in de monitoring op dezelfde manier onderbouwd worden als bij de reguliere monitoring van het MEE-convenant. Van uitgevoerde maatregelen moet de hoeveelheid finale besparing ook worden onderbouwd door een berekening. Jaarlijks leggen wij als toezichthouder bij een substantieel deel van de ETS-ondernemingen een bedrijfsbezoek af om de verstrekte monitoringsgegevens aan de praktijk te toetsen.

Kan een ETS-onderneming nieuwe maatregelen indienen in de monitoring over het verlengingsjaar 2021?

Ja, ETS-ondernemingen kunnen ook in de laatste monitoringsronde over het verlengingsjaar 2021 nieuwe maatregelen bij ons indienen. Deze mogelijkheid is aan de orde wanneer:

  • Een onderneming al een tekort op haar opgave had en een nieuwe maatregel wil opvoeren;
  • Een onderneming aan haar opgave voldoet, maar toch een nieuwe maatregel wil opvoeren;
  • Een onderneming ervoor kiest een vervangende besparingsmaatregel uit te gaan voeren in plaats van een reeds goedgekeurde maatregel uit de Aanvulling op het EEP.
De nieuwe of vervangende maatregel moet voldoen aan de criteria van artikel 2.4 van het Addendum en moet aantoonbaar in 2021 zijn gerealiseerd.
De indieningsperiode is van 7 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. De beoordeling van de nieuwe maatregelen voor het Addendum worden met voorrang beoordeeld. De ETS-onderneming moet daarvoor het e-MJV verslag met status 'defintief' publiceren én ons per e-mail (via MEE9PJ@rvo.nl) laten weten dat het monitoringsverslag nieuwe maatregelen voor het Addendum bevat.

Hoeft de gerealiseerde finale besparing van een maatregel alleen eenmalig voor het uitvoeringsjaar opgegeven te worden?

Nee, bedrijven moeten jaarlijks in de monitoring aangeven hoeveel finale besparing de gerealiseerde maatregelen opleveren. 

Kan een besparingstekort in de Aanvulling op het EEP worden gecompenseerd met extra gerealiseerde besparing van maatregelen uit het reguliere EEP?

Nee, tekorten op de besparingsopgave in de Aanvulling op het EEP kunnen niet worden gecompenseerd met een extra gerealiseerde besparing van maatregelen uit het reguliere EEP.

Als blijkt dat een goedgekeurde maatregel niet kan worden uitgevoerd, of onvoldoende besparing oplevert, is het dan mogelijk een vervangende maatregel toe te passen?

Ja, dat is mogelijk. De nieuwe maatregel moet voldoen aan dezelfde criteria als de oorspronkelijke maatregel. Dit betekent dat de nieuwe maatregel finale energiebesparing op moet leveren, én moet voldoen aan de additionaliteitscriteria (kan een project alleen met subsidie uitgevoerd worden?). U moet de maatregel uiterlijk in 2021 uitvoeren.

Als u in dit geval geen vervangende maatregel neemt, en u wel compensatiegelden int, moet u alsnog compensatie betalen.

Zijn onzekere en voorwaardelijke maatregelen uit het EEP bij voorbaat additioneel?

Deze maatregelen zijn niet bij voorbaat additioneel. Alleen maatregelen waarover u met het Ministerie van EZK een bedrijfsspecifieke afspraak hebt afgesloten, zijn bij voorbaat additioneel. Voor de overige maatregelen moet u aantonen dat deze aan minimaal 1 van de additionaliteitscriteria uit artikel 2.4 van het Addendum voldoen. Ook voorwaardelijke en onzekere maatregelen uit uw EEP 2017-2020 moeten aan minimaal 1 van deze additionaliteitscriteria voldoen. In de Handreiking leest u meer over de toepassing van deze criteria.

Kan ik een al uitgevoerde maatregel opvoeren als nieuwe maatregel?

Ja, dit is mogelijk als de investeringsbeslissing voor de maatregel is genomen na indiening van het EEP 2017-2020. Het moet aanvullend zijn op het EEP 2017-2020, tenzij het een doorgeschoven voorwaardelijke of onzekere maatregel uit het EEP betreft.

Komt WKK (warmtekrachtkoppeling) in aanmerking voor finale energiebesparing?

In veel gevallen komt WKK niet in aanmerking voor finale energiebesparing. Dit komt omdat de CBS-omzetting van bestaande energiedragers in nieuwe energiedragers niet als finale energiegebruik beschouwt. Deze definitie wordt toegepast voor het meten van de energiebesparingsdoelen binnen het Energieakkoord. In de Handreiking beschrijven wij meerdere scenario’s met een WKK .

Kunnen hernieuwbare energiemaatregelen zoals zonnepanelen of windmolens ook een invulling zijn van de besparingsopgave?

Nee, hernieuwbare energiemaatregelen zoals zonnepanelen, windmolens of biomassa kwalificeren wij niet als finale energiebesparing.

Moet de maatregel al een jaar werken om de energiebesparing over het jaar te kunnen bewijzen?

Nee, een maatregel hoeft niet het gehele jaar in werking te zijn (geweest) om volledig mee te tellen. Bij inwerkingtreding van de maatregel in de loop van het jaar, kunt u de gerealiseerde energiebesparing extrapoleren (voortzetten) naar het hele jaar. Let er op dat u in de onderbouwing van de gerealiseerde besparing aangeeft dat het om een geëxtrapoleerde besparing gaat. Geeft u ook aan hoe deze tot stand is gekomen.

Hoe weet ik met wie ik een verevening kan afspreken? Kan RVO hierin bemiddelen?

Nee, wij spelen geen rol in het vinden van een vereveningspartner. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U kunt voor meer informatie terecht bij uw brancheorganisatie.

Legt RVO ook bedrijfsbezoeken af?

Ja. Met de Commissie MEE is afgesproken dat wij in de periode najaar 2019 tot en met 2022 bedrijfsbezoeken afleggen bij de ETS-ondernemingen die deelnemen aan het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE 9PJ). Wij krijgen tijdens het bedrijfsbezoek graag meer inzicht in de door u genomen en nog te nemen Addendum-maatregelen. Voor het inplannen van een bedrijfsbezoek neemt onze adviseur vooraf contact met u op.

Tijdens het bedrijfsbezoek toetsten wij op uw locatie de realisatie van uw Addendum-maatregelen aan de hand van de Addendum-(monitorings)gegevens die u verstrekt. Daarbij vragen wij onder andere om:

  • een toelichting door uw technische medewerkers op de genomen maatregelen én op de besparingsberekeningen daarvan;
  • inzage in de projectadministratie van de voortgang, de engineering, de testen, de aanschaf en de installatie van de apparatuur. Voorbeelden van deze administratie zijn: beschrijving van de technische eisen, offertes, contracten, facturen, besprekingsverslagen, planning en voortgangsrapportages, tijdverantwoordingen;
  • bezichtiging van de aangeschafte en geïnstalleerde apparatuur.

Is een maatregel gerealiseerd in 2021 als de uitvoering in 2021 is gestart, maar doorloopt in 2022?

Nee, een maatregel is gerealiseerd in 2021 als deze uiterlijk 31 december 2021 volledig is uitgevoerd.

Bezoekt RVO een ETS-onderneming die niet meer meedoet aan de monitoringsronde in 2022?

Ja, dat is mogelijk. ETS-ondernemingen die niet meedoen aan de monitoringronde in 2022 en waar wij afsluitend een bedrijfsbezoek willen afleggen, komen vooraan in onze bedrijfsbezoekenplanning.
Als wij onregelmatigheden constateren, voldoet de ETS-onderneming daardoor mogelijk niet meer aan haar besparingsopgave. Een eventuele bijstelling lichten wij toe in het bedrijfsbezoekverslag. Hierop kunt u uiteraard als onderneming een eigen zienswijze indienen. Na afloop van de termijn voor het indienen van een zienswijze, ontvangt u dan eventueel een nieuwe (bijgestelde) bedrijfsmonitoringrapportage.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.