Energie-efficiëntieplan (EEP) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Energie-efficiëntieplan (EEP)

27-10-2020

Elk bedrijf dat deelneemt aan een MJA3/MEE moet binnen 9 maanden na ondertekening van deze meerjarenafspraak een energie-efficiëntieplan (EEP) opstellen. Dit plan moet vervolgens elke 4 jaar worden geactualiseerd. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategisch beleid.

EEP in het MJA3-convenant

Voor elke inrichting moet één energie-efficiëntieplan worden opgesteld, met uitzondering van bedrijven die een concernaanpak hebben afgesproken. Meer informatie over de concernaanpak vindt u in het document ‘MJA3 bijlage hoofdstuk 5 Concernaanpak’.

Neem vooraf format en handreiking door

Alle eisen én informatie voor het opstellen ervan vindt u in de EEP Brochure 2017-2020 - MJA3-convenant. Hierin staan ook de verwijzingen naar informatie over hoe de Rijksoverheid u kan ondersteunen bij het opstellen van uw EEP. Zo heeft u een goede basis om aan de slag te gaan.

Zorg intern voor voldoende draagvlak

Richt voor aanvang van het EEP-traject binnen uw bedrijf een apart team in. Door binnen uw bedrijf het proces breder neer te zetten, krijgt u meer draagvlak en betrokkenheid. Verschillende invalshoeken worden bij de afwegingen meegenomen. Dat versterkt de onderbouwing van uw plan.

EEP in het MEE-convenant

Voor elke inrichting moet één energie-efficiëntieplan worden opgesteld, met uitzondering van bedrijven die een concernaanpak hebben afgesproken. Meer informatie over de concernaanpak staat in het document ‘EEP Werkwijze en Toetsing in het MEE-convenant’.

Neem vooraf format en invulinstructie door

Alle eisen én informatie voor het opstellen hiervan vindt u in de EEP Brochure 2017-2020 - MEE-convenant. Hierin staan ook de verwijzingen naar informatie over hoe de Rijksoverheid u kan ondersteunen bij het opstellen van uw EEP. Zo heeft u een goede basis om aan de slag te gaan. Alle documenten staan onderaan deze pagina bij de downloads.

Zorg intern voor voldoende draagvlak

Richt voor aanvang van het EEP-traject binnen uw bedrijf een apart team in. Door binnen uw bedrijf het proces breder neer te zetten, krijgt u meer draagvlak en betrokkenheid. Verschillende invalshoeken worden bij de afwegingen meegenomen. Dat versterkt de onderbouwing van uw plan.

Niet-ETS-bedrijven en bevoegd gezag

Voor bedrijven die niet deelnemen aan de Europese CO2-emissiehandel (ETS) is het EEP ook belangrijk voor de invulling van het energieaspect in het kader van het Activiteitenbesluit of de milieuvergunning. Het bevoegd gezag beoordeelt deze plannen. Als u het EEP bij RVO heeft ingediend, moet u het bevoegd gezag hiervan op de hoogte stellen. Is uw bedrijf een ETS-inrichting, dan speelt het bevoegd gezag geen rol bij de totstandkoming van uw EEP.

Vrijstelling energie-audit

Grote ondernemingen moeten in het kader van artikel 8 van de Europese Energie Efficiëntie Richtlijn een energie-audit uitvoeren. Door deelname aan het MJA3- of MEE-convenant zijn dergelijke bedrijven hiervan vrijgesteld.

Rol bevoegd gezag bij beoordeling EEP

Het bevoegd gezag (gemeentes of provincies) heeft bij vergunningverlening en -handhaving van 'niet-broeikasgasinrichtingen' te maken met het energiegebruik van bedrijven. Het bevoegd gezag stelt in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) voorschriften aan energie-efficiëntie bij het verlenen van milieuvergunningen.

Lees hier meer over de rol van het bevoegd gezag bij de beoordeling bij ETS-en niet-ETS-bedrijven.

Indienen en toetsen EEP

Voor de EEP-ronde 2017-2020 dienen MJA3- en MEE-deelnemers een groot deel van de informatie die relevant is voor het EEP in via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het EEP bestaat uit een in te vullen module in het elektronisch milieujaarverslag en uit enkele bijlagen die u in de module moet bijvoegen.

Publiceren en statussen in het e-MJV

Nadat een deelnemer de status naar ‘Definitief ingevoerd’ heeft omgezet (en de module heeft gepubliceerd), pakt RVO haar toetsende rol op. Dit moment is tegelijkertijd de formele indieningsdatum van het EEP.

Toetsing van het EEP via het e-MJV

RVO legt eventuele vragen of opmerkingen vast in het opmerkingendeel van het e-MJV. Als dit vraagt om een actie van de deelnemer, verandert de status van de EEP-module in ‘Aanvulling gevraagd’. De deelnemer krijgt hierover bericht per e-mail.

Bij voldoende informatie voor een oordeel zal RVO een positief of negatief advies geven. De deelnemer wordt hierover gemaild. Bij niet-ETS-plichtige ondernemingen zal dit advies ook per e-mail aan het bevoegd gezag worden doorgegeven.

Bevoegd gezag en het e-MJV

Het bevoegd gezag kan het advies van RVO overnemen of een andere afweging maken met een toelichting in het opmerkingendeel. Voor ETS-plichtige ondernemingen zal RVO het definitieve oordeel geven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.