Service menu right

Agrosectoren - Zuivel

De zuivelsector heeft een grote doelstelling op het gebied van energieneutraliteit. Hiervoor neemt de gehele sector initiatieven die hieraan bijdragen. Zoals is er bijvoorbeeld de jumpstart monomestvergisting en de grote uitrol van PV-installaties op de daken van stallen.
 
De extensieve veehouderij (melk-, schapen- en geitenhouderij, en roodvleesproductie) produceert bijna 70% van het eigen energiegebruik aan hernieuwbare energie en wil dit aandeel verder verhogen door energiebesparing en meer hernieuwbare energie.
 
Ruim 80% van de bedrijven in de melkveehouderij heeft al energiebesparende maatregelen genomen, zoals de toepassing van voorkoelers, frequentieregelaars en hoogfrequente verlichting. En er worden grote stappen gezet met hernieuwbare energie. Het gaat vooral om windenergie, mestvergisting en zonnepanelen.
 
De zuivelsector wil daarnaast de uitstoot van methaan terugdringen, een broeikasgas dat herkauwers produceren met hun spijsvertering. Maatregelen in het voerrantsoen bieden mogelijk een oplossing. Hier is nog veel onderzoek voor nodig. Daarnaast komt methaan vrij uit mest. Het benutten van de mest voor opwekking van duurzame energie is hier een oplossing voor, maar ook andere mestverwerkingsroutes bieden mogelijkheden.

Demonstraties in de praktijk vergroten én verspreiden kennis over innovatieve maatregelen in de sector. Daarnaast zet de Werkgroep melkveehouderij zich in voor samenhang in diverse projecten en regelingen.

Klimaatoverleg zuivel

In het klimaatoverleg zijn de volgende stakeholders betrokken:
  • (Z)LTO
  • Friesland Campina
  • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (secretaris: Albert Moerkerken / Mark Leunissen)

Kansen voor de keten

Nieuwbouw of renovatie zijn goede momenten om te investeren in energie-efficiënte apparatuur. Voor de agrarische ondernemer zijn rekentools en bijbehorende factsheets met toelichting voor het kiezen van de juiste apparatuur voor stalverlichting, voorkoelers, frequentieregeling en warmteterugwinning.
 
Ook de vervanging van koelmachines waarin koelmiddelen die volgens Europese richtlijnen na 2020 niet meer zijn toegestaan biedt hiervoor kansen. Uit een verkenning blijkt dat bij nieuwbouw van een stal het energiegebruik 40% tot 50% minder kan worden, afhankelijk van de inzet van een automatisch melksysteem.
 
Broeikasgasemissies in de melkveesector komen vaak vrij in de vorm van methaan (CH4) en lachgas (N2O). Via diverse bedrijfsmanagementmaatregelen kunnen deze emissies worden beperkt. De bijbehorende maatregelen en de hierbij behorende kosteneffectiviteit is in kaart gebracht. Voor de zuivelverwerkende industrie zijn energiebesparende maatregelen binnen de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.