Formule E-Team

De partijen uit het Formule E-Team (FET) willen Nederland samen met de Rijksoverheid profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer en zodoende kansen benutten voor groene groei. Het FET is door het Rijk enkele jaren geleden ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen en aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei.

Leden FET

Het FET is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Deze samenwerking kent een grote diversiteit aan leden, zoals:

 • ANWB
 • 3TU
 • AutomotiveNL
 • BOVAG
 • De Groene Zaak
 • Energie-Nederland
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (toehoorder)
 • Netbeheer Nederland
 • RAI Vereniging
 • Vereniging DOET
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Stichting Zero Emissie Busvervoer
 • Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Voorzitter Drs. B. Klerk
 • Secretaris ir. M.C. van der Hulst (RVO.nl)

Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020

De afspraken over deze publiek-private samenwerking zijn vastgelegd in de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en derde partijen. De overheid probeert knelpunten weg te nemen om duurzame plannen te kunnen waarmaken.

Afgesproken is om de koppositie van Nederland in de komende 5 jaar te behouden. Voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personenauto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft. Verder moeten er in 2020 25.000 particulieren in een elektrisch aangedreven auto rijden. In 2025 moeten ten slotte 50% van de nieuw verkochte auto’s voorzien zijn van een elektrische aandrijflijn en stekker. Minimaal 30% daarvan – oftewel 15% - dient volledig elektrisch te zijn.
Verder wordt ingezet op het verbeteren en verruimen van de laadinfrastructuur, de koppeling met duurzaam opgewekte energie, het ontwikkelen van de consumentenmarkt, het verzilveren van het internationale verdienpotentieel van EV-bedrijven en het ondersteunen van innovatie.

De leden van het Formule E-Team zijn samen met de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020. Met de ondertekening van de Green Deal is het Formule E-Team met 5 jaar verlengd.

Werk- en stuurgroepen

Binnen het FET zijn de volgende groepen actief om de praktijkplannen gestalte te geven:

 • Werkgroep communicatie. Communicatiemedewerkers ondersteunen de ambities door krachtenbundeling. Zo is er de website www.nederlandelektrisch.nl. Ook wordt er een plan ontwikkeld dat een breed en stevig draagvlak moet creëren.
 • Werkgroep LEV (Light Electric Vehicles). De werkgroep ondersteunt initiatieven die nieuwe soorten voertuigen, tussen fiets en auto in, met elektrische ondersteuning op de markt willen brengen. In ontwikkeling is onder andere een Living Lab waarin deze initiatieven worden getest.
 • Werkgroep Zware Wielen. Deze werkgroep ontwikkelt roadmaps voor zero-emissie/elektrificatie van bussen en vrachtwagens. Daarnaast draagt deze groep bij aan de ontwikkeling van het Innovatie en Acceleratie programma (IAP).
 • Werkgroep Laadinfrastructuur. Binnen deze werkgroep wordt onder leiding van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur gewerkt aan de belangrijke issues voor de uitrol van de laadinfrastructuur. Ook de gezamenlijke uitvoering van een 10-puntenplan wordt verwezenlijkt. Het kennisplatform beoogt de kosten van publiek toegankelijke laadinfrastructuur te verlagen.
 • Werkgroep Consumentenmarkt elektrische auto’s. Om elektrisch vervoer ook aantrekkelijk te maken voor de consument, ontwikkelt deze werkgroep initiatieven. Zo worden vormen van bezit, zoals autodelen en privateleasevormen, onderzocht. Het doel is om de total cost of ownership ten opzichte van gangbare auto’s te verkleinen. Hierdoor moet de overstap voor consumenten naar elektrisch rijden makkelijker worden. In het actieplan ‘Maak Elektrisch Rijden groot’ stelde de werkgroep op verzoek van de Tweede Kamer maatregelen voor die het elektrisch rijden bij particulieren toegankelijker en aantrekkelijker maken. Deze voorgestelde maatregelen zijn niet overgenomen door de Tweede Kamer. De werkgroep is nu bezig met aanscherping van de voorgestelde maatregelen in het actieplan.
 • Stuurgroep Internationalisering. Het doel is om het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van elektrisch vervoer gerichter te ondersteunen bij het krijgen en behouden van een concurrerende positie ten opzichte van het buitenland. Hiervoor is een afwegingskader ontwikkeld. Verzoeken van ingaande en uitgaande missies en de diverse partners in international business, worden in de werkgroep verder ondersteund.
 • Stuurgroep Plug-in Hybride Elektrisch Vervoer. Doel van de stuurgroep is het vergroten van het aandeel elektrisch gereden kilometers in Nederland.

Duurzame brandstofvisie met LEF

Het FET en individuele partijen dragen bij aan de uitrol van de Duurzame Brandstofvisie met LEF. In dit rapport is de mening van 100 verschillende partijen over brandstof gebundeld. Welke brandstoffen kunnen voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen in Nederland nu het beste toepassen als we een stiller, schoner en zuiniger vervoer willen?

In het rapport staat dat in 2050 elk personenvoertuig een elektrische aandrijflijn moet hebben. Verder wordt gesteld dat met elektrische mobiliteit in 2030 een CO2-reductie tank-to-wheel van 19% mogelijk is. Dit zal oplopen tot 61% in 2050. Vanwege het Klimaatakkoord van Parijs zal deze ambitie nog verder worden aangescherpt.

De FET-partijen nemen daarnaast deel aan de overlegtafels over de Brandstoffenvisie en bij het Uitvoeringsoverleg Mobiliteit en Transport (UMT) van de Sociaal Economische Raad (SER). Onder leiding van TuEindhoven wordt gewerkt aan een cross sectoraal Innovatie Acceleratieprogramma (IAP).

Service menu right