Service menu right

Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een breed gedragen meerjarige beleidsagenda met de ambities en acties voor laadinfrastructuur in Nederland. Verschillende partijen gaan deze agenda de komende tijd uitvoeren.

Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie in het Regeerakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We gaan dan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Dit gaat gepaard met een laadbehoefte van 7.100 gigawattuur (GWh), waar 1,7 miljoen laadpunten voor nodig zijn. Een enorme opgave dus. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur draagt eraan bij om deze opgave waar te maken. De agenda wordt voortdurend gemonitord en geactualiseerd.

Regionale samenwerkingsverbanden

Een groot deel van de afspraken uit de NAL worden op provinciaal of gemeentelijk niveau uitgevoerd. In de NAL is afgesproken om projectbureaus te plaatsen binnen regionale samenwerkingsverbanden. Deze bureaus ondersteunen de gemeenten bij de uitrol van laadinfrastructuur. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk kader en vindt er kennisuitwisseling plaats. Landelijke rapportages en 'lessons learned' komen via de samenwerkingsverbanden terecht bij de gemeenten.

De projectbureaus zijn op dit moment in oprichting. Voordat de projectbureaus starten, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1. Investeringsafspraak maken in het BO-MIRT (20-21 november 2019)

De minister en staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overleggen met regionale bestuurders en maken investeringsafspraken. De regio’s committeren zich in ruil voor de beschikbaar gestelde middelen aan de uitvoering van de NAL. Het bestuurlijk overleg (BO) MIRT vindt plaats op 20 en 21 november 2019. De afspraken in het BO-MIRT zijn beknopt. In een bestuursovereenkomst maken de rijksoverheid en regio's vervolgens afspraken over de samenwerking.

2. Verdere uitwerking afspraak MIRT in bestuursovereenkomst (begin 2020)

In de MIRT-afspraak wordt verwezen naar een nader te tekenen bestuursovereenkomst. In deze bestuursovereenkomst wordt de afspraak in meer detail uitgewerkt.

3. Plan van aanpak (begin 2020)

Vervolgens werken de regio's een plan van aanpak uit. Daarin staat hoe zij het komende jaar aan de slag gaan met de uitvoering van de NAL. Zij werken onder andere uit hoe zij het regionaal samenwerkingsverband invullen. Ze brengen de opgave in kaart en creëren een visie en actieplan. Vervolgens werken ze de monitoring en communicatie uit.

Organisatie NAL

Wilt u weten hoe de NAL is georganiseerd? Lees dan het document Governance Structuur.

Prognose aantal laadpunten

Deze prognose geeft in grote lijnen weer met welke opgave we te maken hebben. Het is een hulpmiddel om een gevoel bij de aantallen te krijgen. Er zitten echter nog grote onzekerheden in. Dit is inherent aan een transitie. Verschillende ontwikkelingen in technologie, politiek, markt en onder gebruikers leiden tot een complex samenspel die de diffusie van innovatie kan versnellen en vertragen.

Bottom-up prognose gemeente

Om de samenwerkingsregio’s houvast te bieden, stelt ElaadNL - via de NAL-website - prognoses van de laadbehoefte op buurtniveau beschikbaar.

De laadbehoefte is gebaseerd op de verwachte ingroei van elektrische auto’s per buurttype en een logische verdeling tussen privaat, publiek, werk en snel laden. Aan de hand van het aantal voertuigen is vervolgens het aantal (en type) laadpunten 'met potlood' ingevuld.

Er is nog geen rekening gehouden met de beleidskeuzes en specifieke karakteristieken van de gemeenten. Deze prognose geeft regio’s en gemeenten houvast maar dient nog wel aangevuld te worden. Deze prognose verwachten we aan het eind van het 1e kwartaal van 2020.

Monitoring

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort RVO.nl maandelijks de aantallen elektrische voertuigen en laadpunten in Nederland. Deze staan in het overzicht Cijfers elektrisch vervoer.

Meer weten?

  • NAL-kennisproducten en –diensten dragen bij aan een betaalbare duurzame laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Het kennisloket voor overheden is www.nklnederland.nl
  • ElaadNL stelde samen met netbeheerders factsheets op over de praktische invulling van de NAL.
  • Heeft u vragen over de nationale agenda laadinfrastructuur? Neem contact op via secretariaat-NAL@rvo.nl