Europese projecten elektrisch rijden

Nederlandse organisaties zijn actief in Europese demonstratieprojecten gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen. Lees wat de belangrijkste praktijkvoorbeelden zijn.

Green eMotion

Europees demonstratieproject over elektrische mobiliteit dat kennisuitwisseling tussen praktijkproeven beoogt tussen 42 partners uit de industrie, steden en kennisinstellingen.

ENEVATE

Europees project waarin organisaties in Noordwest-Europa samenwerken aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

E-Mobility NSR

Europees project waarin organisaties uit landen gelegen aan de Noordzee samenwerken aan de uitrol van elektrisch rijden.

Service menu right