Bevolkingsdaling

Verschillende de Nederlandse regio’s hebben al te maken met bevolkingsdaling of gaan dit in de nabije toekomst merken. In de grensgebieden is de demografische krimp - teruglopen van het bevolkingsaantal - al enige tijd aan de gang. Dat geldt vooral voor Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

De Rijksoverheid stimuleert gemeenten in deze krimp- en anticipeergebieden om samen te werken om knelpunten rondom bevolkingsdaling aan te pakken.

Langdurige leegstand

Die knelpunten kunnen zijn: langdurige leegstand (van woningen, winkelpanden, (agrarische) bedrijfspanden, maatschappelijk vastgoed) en daardoor verpaupering van de leefomgeving, teruglopend leerlingenaantal op scholen, krimpende arbeidsmarkt (spanning tussen vraag en aanbod), teruglopende winkelomzetten. Er zijn ook kansen, bijvoorbeeld met herbestemmen en voor toerisme en recreatie.

Ondersteuning gemeenten

RVO.nl ondersteunt gemeenten in krimp- en anticipeergebieden met:

  • het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • het beantwoorden van vragen over planschadeclaims bij het intrekken van bouwtitels
  • Het netwerk Sterke Stads- en Dorpskernen dat zich richt op het vitaal houden of revitaliseren van kernwinkelgebieden (retail),
  • het op weg helpen bij onderwerpen als EU-subsidietrajecten, sloop- en transitiefondsen, herverkavelen (ook van vrijkomende agrarische bebouwing).
  • verschillende instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden die voor Krimp- en anticipeergemeenten en –regio’s interessant zijn, bij elkaar gebracht in de ‘Wegwijzer voor Krimpgemeenten’.
 

Service menu right