Definieer strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Het thema energie heeft directe invloed op de betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen in de voorraad en zou daarmee onderdeel moeten zijn van de ondernemingsstrategie en het portefeuilleplan van elke corporatie.

Achtergrond

Het thema energie is onlosmakelijk verbonden met andere facetten van beleid, zoals huur-, onderhoud-, en kwaliteitsbeleid en hangt samen met woonlasten, gezondheid, comfort, veiligheid, onderhoud en (bredere) duurzaamheid. Het beinvloedt ook de klanttevredenheid, het imago van de organisatie en waarde-ontwikkeling van de voorraad. Overheden en belangenhouders willen meer zicht op (energie)prestaties van corporaties als onderdeel van werkgelegenheid-, armoede- en klimaatbeleid (energieakkoord). Bottumline is de wet- en regelgeving die eisen stelt aan o.a. de energieprestatie van woningen (bouwbesluit), warmtelevering (warmtewet) en verstrekken van een energielabel bij verhuur (EPBD).

In 2012 ondertekende Aedes, namens de corporatiesector, het convenant 'Energiebesparing Huursector'.  Hierin wordt het thema energie nadrukkelijk gekoppeld aan woonlasten, veiligheid (open verbrandingstoestellen), gedragsbeinvloeding en duurzame opwekking (zon, wind, warmte- koudeopslag). Het thema energie is zo veelzijdig, dat het erop sturen en integreren in portefeuillemangament vraagt om een heldere afbakening en definitie.

Wat kunt u doen?

Om de effectiviteit van energiebesparende maatregelen te kunnen beoordelen is monitoring van zowel de EI als het werkelijk energieverbruik aan te bevelen. Netbeheerders stellen het werkelijk verbruik 'bloksgewijs' beschikbaar, ook van voorgaande jaren. Zo is ook na het gereedkomen van een verbeterproject met terugwerkende kracht het energieverbruik te evalueren. Afgezet tegen de onderhouds- en investeringskosten is het rendement van de ingreep te bepalen. Hierbij is het cruciaal geen appels en peren met elkaar te vergelijken en kosten op een eenduidige wijze te 'labelen'. Een uniforme sectorbrede werkwijze voor het onderling kunnen vergelijken van onderhoudsinformatie is nog in ontwikkeling. Ook tijdens de (ver)bouw is monitoring al zinvol, bijvoorbeeld van de luchtdichtheid en bouwkwaliteit.

Service menu right