Evalueer strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Misschien wel de belangrijkste fase: Na alle inspanningen het resultaat evalueren en het proces verder optimaliseren. Met welke investering is welk resultaat bereikt? Kennis delen (jaarverslag), uitwisselen en vergelijken. Via het corporatiebenchmarkcentrum (CBC), SHAERE en de Aedes-benchmark worden op landelijk niveau de prestaties van bedrijfsvoering, vastgoedkwaliteit en klanttevredenheid in kaart gebracht. Benchlearning is in opkomst! Het benchmarken en monitoren van prestaties is een goede basis voor het maken van prestatieafspraken.

Sociale Huursector Audit en Evaluatie Resultaten van Energiebesparing (SHAERE)
Corporatie Benchmark Centrum (Aedes en KWH)
Rapport: Relatie energielabel - werkelijk energieverbruik
Voorbeeld: Wat kost de bouw van een huurwoning?
Voorbeeld: Met volhouden kom je vooruit (Woonbron)
Voorbeeld: Beleid en Verslag OFW Wonen
Voorbeeldprojectenwebsite Energiezuinig gebouwd (RVO)

 

Om de effectiviteit van energiebesparende maatregelen te kunnen beoordelen is monitoring van zowel de EI als het werkelijk energieverbruik aan te bevelen. Netbeheerders stellen het werkelijk verbruik 'bloksgewijs' beschikbaar, ook van voorgaande jaren. Zo is ook na het gereedkomen van een verbeterproject met terugwerkende kracht het energieverbruik te evalueren. Afgezet tegen de onderhouds- en investeringskosten is het rendement van de ingreep te bepalen. Hierbij is het cruciaal geen appels en peren met elkaar te vergelijken en kosten op een eenduidige wijze te 'labelen'. Een uniforme sectorbrede werkwijze voor het onderling kunnen vergelijken van onderhoudsinformatie is nog in ontwikkeling. Ook tijdens de (ver)bouw is monitoring al zinvol, bijvoorbeeld van de luchtdichtheid en bouwkwaliteit.

Inzicht in werkelijk energieverbruik (Liander)
Inzicht in werkelijk energieverbruik (Enexis)
Voorbeeld: Pre-scan kierdichtheid tijdens (ver)bouw
 

Service menu right