Simuleer strategisch voorraadbeheer woningcorporaties

Meer artikelen

Achtergrond

Om de haalbaarheid van de gestelde ambitie te toetsen en de weg ernaartoe te ontdekken is het zinvol verschillende scenario's door te rekenen oftewel te simuleren. Op dit punt moet de portefeuillestrategie daadwerkelijk geintegreerd worden met energiedoelstellingen.

Een portefeuilleplan bestaat uit een beschrijving van de huidige en wenselijke portefeuille enerzijds en de huidige en toekomstige klant anderzijds. Hieruit volgt de volkshuisvestelijke opgave (of discrepantie). Andere facetten van beleid zoals huur-, onderhoud-, en kwaliteitsbeleid worden hieraan gekoppeld. Het thema energie (en duurzaamheid) is bij voorkeur integraal onderdeel van de verschillende beleidsfacetten. De organisatiespecifieke rekenregels en randvoorwaarden bepalen voor een belangrijk deel de uitkomsten van een simulatie, o.a.: investeringsruimte, huurrruimte, rendementsnormen (bijv. IRR, BARe), mogelijke levensduurverlenging, kenmerk 'onderhoud' of 'investering', exploitatielasten. Vanuit het thema energie gezien zijn vooral de effecten van een EI-verbetering van belang: de investeringskosten, de energielastendaling, effect op wws-punten, maar ook de effecten op comfort, klanttevredenheid, milieu en indirect rendement (waardestijging). Door resultaten over de gehele (resterende) levensduur te bekijken onstaat inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO). De overheid stimuleert energiebesparing met subsidies, financieringsconstructies en Energie Ambassadeurs!

Toolbox voor nul-op-de-meter aanpak (Energielinq)
Voorbeeld: Sturen op woonlasten, milieu en financieel rendement (De Alliantie) 
Voorbeeld: Afwegingskader maatschappelijk rendement (Woonstad)
Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)
Fonds energiebesparing Huursector (FEH)
Nodig een Energie Ambassadeur van Huren met Energie uit!

 

Analyseer om te beginnen de huidige kwaliteit van de energiedata (is isolatie bijv. forfaitair of werkelijk gewaardeerd in de EI?). Het verbeteren van de datakwaliteit kan substantieel bijdragen aan de haalbaarheid van de doelstelling. Analyseer vervolgens de energieprestatie, andere kwaliteiten en woonlasten in de huidige voorraad en voorspel deze op basis van het huidige beleid zoals portefeuille- en onderhoudsplannen, mutatiegraad. Hieruit volgt een prestatieprognose op basis van huidig beleid. Categoriseer de voorraad hierbij volgens het portefeuilleplan in segmenten, bijv. sloop/nieuwbouw, aan- en verkoop, renovaties en onderhoudscomplexen. Voeg separate overkoepelende categorieen toe voor duurzame energie exploitatie/zonnestroom en gedragsbeinvloeding. Breng in elk geval de volgende factoren per woning (indicatief) in beeld, in de huidige en toekomstige situatie:  Energie-Index, theoretisch energieverbruik (gas, elektra, warmte), huur-, energie en exploitatielasten. Vul deze voor de prognose aan met de benodigde investeringen. De BARe (besparing 1e  jaar/investering) en/of terugverdientijd zijn indicatoren die het financieel rendement van de energiemaatregelen in beeld brengen. Maak ook een inschatting van de verwachte (markt)waardestijging, toegenomen vastgoedkwaliteit, CO2-reductie en klanttevredenheid. Vul de simulatie van het huidige beleid aan met (toekomst)scenario's op basis van het portefeuilleplan. Benut eventuele beschikbare subsidies en financieringsconstructies. Er zijn diverse softwarepakketten en methodieken beschikbaar op de markt voor het maken van analyses en doorrekenen van scenario's van woningkwaliteit- en beleid. Maak een afweging of het nodig is met een uitgebreide gedetailleerde mehode te rekenen of met een meer compacte kant-en-klare, zoals voorbeeldwoningen. "Doe meer met ongeveer!?"

Ontbreekt er software, neem dan contact op met RVO.nl.

Naslagwerk: Voorbeeldwoningen en -berekeningen (RVO)
Met Energiebesparingsverkenner online rekenen aan energie (RVO)
Energiekosten prognose in een handomdraai (RVO)
Energiesubsidiewijzer
Voorbeeld: Vabi software
Voorbeeld: EPA view (Delto)
Voorbeeld: Direction Corporaties Ibis apps (Brink)
Voorbeeld: Reasult software

Voorbeeld: Batavia software

Service menu right