Expertteam Weer Thuis (EWT) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Expertteam Weer Thuis (EWT)

17-08-2021

Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor mensen die nu nog dak- of thuisloos zijn of in een beschermde woonomgeving verkeren. Het gaat daarbij om mensen die in een opvang verblijven (zoals ‘blijf van mijn lijf’) of in een instelling.

Een deel van deze mensen zou best zelfstandig kunnen wonen, al dan niet met zorg of begeleiding. Het is belangrijk dat de woonruimte en de woonomgeving daarvoor geschikt zijn en dat deze mensen maatwerkbegeleiding krijgen. Een goede door- en uitstroom vraagt om afspraken over voldoende aanbod van passende (beschermde) woonplekken in combinatie met de juiste zorg en/of begeleiding.

Auteursrecht Matthijs van Gent

Ondersteuning Expertteam Weer Thuis

Het EWT helpt gemeenten, regio’s, corporaties en zorgaanbieders hun vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Denk daarbij aan het maken van en uitvoering geven aan een woonzorgvisie, prestatieafspraken, meerjarige samenwerking en monitoring van passende zelfstandige huisvesting.

Ook biedt het EWT hulp bij het maken van een plan van aanpak voor het terugdringen van de instroom in de maatschappelijke opvang, het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het bevorderen van de doorstroom en wonen met passende zorg en begeleiding.

Vraag of verzoek indienen bij het EWT

Wilt u een beroep doen op het expertteam? Stuur dan uw vraag of verzoek per mail naar: wonenzorg@rvo.nl. Daarna nemen wij contact met u op. Tijdens een oriënterend gesprek onderzoeken wij uw vraag en of wij hiervoor een oplossing kunnen bieden. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Kosten ondersteuning

Het intakegesprek is gratis. De inzet van het expertteam is maximaal 80 uur. Het Rijk vergoedt hiervan 2/3 van de kosten tot een maximum van € 8.000. U (mogelijk in combinatie met andere partijen) draagt zodoende 1/3 van de kosten bij tot maximaal € 4.000 inclusief btw.

Team EWT

Bekijk de pagina Experts wonen en zorg en maak kennis met onze experts.

Achtergrond

Het EWT is een initiatief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en komt voort uit het plan 'Een (t)huis, een toekomst, de aanpak van dak- en thuisloosheid'.
Dit plan bevat onder andere de ambitie om in alle gemeenten voor eind 2021 (aangescherpte) prestatieafspraken te maken over het aantal extra te realiseren woonplekken voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen. De afspraken maken zij met woningcorporaties, huurdersorganisaties, cliëntenorganisaties, zorgaanbieders en andere relevante partijen. Ook staat in het plan de gezamenlijke ambitie om eind 2021 10.000 extra tijdelijke of permanente woonplekken te realiseren met de benodigde (ambulante) begeleiding voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen.

Lees het plan 'Een (t)huis, een toekomst, de aanpak van dak- en thuisloosheid'

Opgave voor gemeenten

Alle gemeenten krijgen in 2022 hiermee te maken. De opgave zal per 2022 voor alle gemeenten gaan gelden. Omdat er veelal zowel fysieke als sociale uitdagingen bij komen kijken, raakt het verschillende domeinen (fysieke en sociale) en organisaties op vooral regionaal niveau. Dat maakt samenwerking en het pakken van gezamenlijke verantwoordelijkheid noodzakelijk. Om gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorgaanbieders hierbij te helpen is het landelijke Expertteam Weer Thuis (EWT) opgericht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.