Gezondheidsklachten en ziekteverzuim Frisse Scholen

Een slecht binnenmilieu op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten:

  • discomfort (bijvoorbeeld geurhinder en koude/warmteklachten);
  • hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (in de loop van de dag toenemend);
  • slijmvliesirritaties en andere 'sick building klachten' (bijvoorbeeld 'droge lucht' klachten);
  • onnodige) overdracht van infectieziekten (via de lucht) leidend tot verkoudheid, griep e.d.;
  • verergering van allergieën (denk aan hooikoorts en voedselallergieën);
  • (extra) astma-aanvallen bij kinderen en leerkrachten met astma.

Astma komt steeds vaker voor bij kinderen! In een gemiddeld klaslokaal heeft tegenwoordig 10% van de kinderen astma. Juist voor hen is het extra belangrijk dat de binnenlucht in de ruimtes waarin ze relatief het meest verblijven (eigen slaapkamer, klaslokaal) goed is.

Deze comfort- en gezondheidsklachten leiden op hun beurt tot:

  • een onnodig hoog aantal 'schoolzieke' kinderen;
  • verslechtering van de leerprestaties;
  • relatief slechte (fysische) arbeidsomstandigheden voor leerkrachten:
  • een onnodig hoog ziekteverzuim onder de leerkrachten (leidend tot extra kosten voor vervanging).

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim in het onderwijs hoger is dan in de dienstensector. Er bestaan sterke aanwijzingen dat een slecht binnenmilieu op school leidt tot een verhoging van het ziekteverzuim onder de leerkrachten. Op basis van onderzoek naar de kwaliteit van de fysieke werkomgeving in kantoren (Preller et al, 1990) kon worden afgeleid dat met name in gebouwen met een relatief slecht binnenmilieu  rond een kwart van het totale ziekteverzuim werkomgeving-gerelateerd is. De overige driekwart heeft te maken met psycho-sociale factoren (denk aan thuis zitten door overspannenheid) of lichamelijke aandoeningen die buiten de invloedssfeer van de werkgever liggen (denk aan sportongevallen, ongelukken thuis, hart- en vaatziekten).

Bij een ziekteverzuim van 6-8% betekent dit dat op jaarbasis per leerkracht 3 tot 5 dagen verzuim optreden die voorkomen hadden kunnen worden indien de ventilatie, de temperatuur, de akoestiek en dergelijke op orde zouden zijn geweest (bron: Rolloos et al, 1996).

Anders gezegd: het ziekteverzuim is na verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden met 1 à 2 procentpunt te verlagen. Bedraagt het ziekteverzuim in een school voor renovatie bijvoorbeeld 8%, dan is dit na een renovatie tot 6 à 7% terug te brengen. Mits de juiste maatregelen genomen worden natuurlijk.

In schoolgebouwen heeft met de name de luchtkwaliteit een sterk effect op het kortdurend verzuim (thuis zitten door een verkoudheid, griep e.d.). Uit diverse onderzoeken, onder andere Nardell et al. (1991), is bekend, dat gebrekkige ventilatie de concentratie virussen en bacteriën (verantwoordelijk voor de overdracht van infectieziekten) in de lucht sterk verhoogt.

Milton et al. (2000) toonden aan dat halvering van de hoeveelheid verse luchttoevoer het kortdurend verzuim met maar liefst 35% kan verhogen. Extra belangrijk als je bedenkt dat de hoeveelheid verse luchttoevoer per persoon in een klaslokaal vaak een factor 3 of 4 lager ligt dan die in bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Geen wonder dus dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoger is dan in de dienstensector!

 

Service menu right