Funderingsproblematiek

Nederland heeft naar schatting ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering. Dit zijn vooral woningen die zijn gebouwd voor 1970. Houten funderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in minder draagkrachtig bodemgebied. Ze kunnen ongelijkmatig verzakken. Net als ondiep gefundeerde woningen.

Problemen met houten paalfunderingen hebben vaak de volgende oorzaken:
• schimmelaantasting door droogstand van houten palen (paalrot)
• bacteriële aantasting (palenpest)
• een gebrek aan draagkracht/negatieve kleef
• bodemdaling/bodeminklinking of bodembewegingen als gevolg van grondstoffenwinning, zoals in Groningen en Limburg
• een slechte uitvoeringswijze van fundering
• een combinatie van genoemde gebreken

Gevolgen aangetaste fundering

Een aangetaste fundering betekent meestal op korte termijn een dure renovatie. Voor veel huishoudens is dat een grote opgave, zeker in deze tijd waarin het lastig is om (extra) woningfinanciering te krijgen. Door achterstallig onderhoud gaat de leefbaarheid van straten en buurten achteruit. Bij niet of te laat ingrijpen worden woningen zelfs onbewoonbaar.

Kenniscentrum KCAF

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) informeert betrokken burgers en overheden over de aanpak en het voorkomen van funderingsproblematiek.
Toegankelijke, laagdrempelige informatie hierover is van groot belang. Voor burgers die erdoor getroffen zijn, maar ook voor gemeenten die te maken hebben met dit probleem. Het KCAF is het centrale verzamelpunt voor onafhankelijke kennis over preventie en herstel van funderingsproblemen.

RVO.nl ondersteunt KCAF

RVO.nl ondersteunt het KCAF met advies en praktische ondersteuning, zoals bij het landelijk KCAF congres, themagroepen en bijeenkomsten, pilots en projecten. Ook helpen we KCAF en het ministerie van BZK bij de totstandkoming van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Daarnaast werken we voor het KCAF en Platform Slappe Bodem aan een innovatiepool.  

In 2016 ontwikkelden we met het KCAF de landelijke funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden. De kaart geeft aan op welke locaties aandacht voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats is.

Service menu right