Service menu right

Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft expertise en kennis beschikbaar voor de maatschappelijke opgave rond funderingsproblematiek en de aanpak daarvan. Denk aan de ondersteuning van overheden, corporaties en professionals in de woningmarkt zoals makelaars en hypotheekverstrekkers. En we verzamelen kennis en informatie rond het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingsherstel bij woningen in Nederland.

Wij werken nauw samen met wetenschappers en onderwijsinstellingen als het gaat om het aanjagen van innovatieve ontwikkelingen. De opgedane kennis delen we met de partijen die hierbij gebaat zijn. Dat zijn bijvoorbeeld particuliere woningeigenaren, overheden, woningmarktpartijen en corporaties, maar ook professionals (procesbegeleiders, herstelbedrijven en onderzoeksbedrijven).

Funderingsviewers

Er is een verband tussen het type fundering en de bodemsamenstelling. Zo lopen woningen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden een groter risico op funderingsproblemen dan woningen op houten palen in zandgebieden. RVO.nl ontwikkelde samen met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden.

De kaart toont de gebieden waarin deze ‘slechte’ combinatie voor komt. Zo wordt inzichtelijk waar ten minste aandacht voor eventuele problematiek met houten funderingspalen op zijn plaats kan zijn.

De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden. De kaart biedt wel een eerste inzicht in waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen en draagt zo bij aan de bewustwording rond deze problematiek.

Gedetailleerde funderingskaarten

De volgende gemeenten ontwikkelden zelf een meer gedetailleerde viewer:

Provincie en Wetterskip Fryslân werken momenteel samen aan een gedetailleerde kaart van de Friese Veenweidegebieden.

Landelijk funderingsloket

Overheden, waterschappen, woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en alle anderen met vragen over de aanpak van potentiële funderingsproblemen kunnen terecht bij het Landelijk funderingsloket. Het onafhankelijke en objectieve Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) verstrekt u in opdracht van het Rijksprogramma Funderingsproblematiek de gevraagd informatie.

RVO.nl ontvangt een rapportage hiervan, opdat signalen en trends ten aanzien van de problematiek een plek kunnen krijgen in het Rijksprogramma. Gegevens van particulieren worden daarbij niet gedeeld, en van anderen worden gegevens vertrouwelijk behandeld.

Bevorderen innovatie

Verschillende partijen werken aan de ontwikkeling van innovaties op het gebied van de aanpak funderingsproblematiek. Het betreft zowel methoden die het tempo van aantasting beter kunnen voorspellen, als die om aantasting mee af te remmen of zelfs te stoppen.

Het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek ondersteunt waar nodig deze ontwikkelingen door kennisinbreng of het verlenen van diensten. Ook stimuleert het Rijksprogramma het ontstaan van nieuwe onderzoeks- en innovatietrajecten. Partijen worden bij elkaar gebracht om wellicht samen tot een nieuwe oplossing te komen. Bekijk ook de informatie over hoe verdere aantasting van de fundering kan worden voorkomen.

Interessante onderzoeken en initiatieven