Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Rijksprogramma Aanpak funderingsproblematiek

08-02-2021

Met het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF) zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zich in voor het verbeteren van de kennis over funderingsproblematiek in Nederland en de aanpak daarvan.

Dat doen wij door ondersteuning en kennis te bieden aan overheden, corporaties en professionals in de woningmarktsector. Ook ondersteunen we onderzoek en innovatie rond het voorkomen, herkennen en herstellen van funderingsproblemen. We zetten daarbij graag in op kennisdeling en het leren van en met elkaar.

Inzicht, transparantie en bewustwording

Wij richten ons met het RPAF op de funderingsproblematiek en de aanpak daarvan bij woningen met houten paalfunderingen of woningen die op staal zijn gefundeerd, oftewel ondiep gefundeerd. Deze funderingen, vaak toegepast voor 1970, kunnen kwetsbaar zijn.

Er is een veelvoud van factoren dat het schaderisico bepaalt. Denk aan het funderingstype en de relatie met bijvoorbeeld de bodemgesteldheid en grondwaterstanden. Helaas is het daardoor lastig om een goed totaalbeeld te krijgen van de omvang en de aard van de problemen. Vaak zijn wetenschappelijke aannames en aanvullend lokaal onderzoek nodig om een landelijk beeld te scheppen. Daarin worden wel fikse stappen gezet. Zie bijvoorbeeld de klimaatschadeschatter (droogte).

Samen met onderzoeksinstellingen bekijken we hoe we de informatie over opgave, aard en geografische spreiding van de problematiek nog verder kunnen objectiveren, bundelen en verdiepen. Maar ook kijken we naar welke onderzoeksvragen daar (nog) bij horen. Met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontwikkelden we de funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden. Deze landelijke kaart toont de gebieden waar aandacht ten minste op zijn plaats is voor problemen met houten funderingspalen. De kaart wordt ook gebruikt door woningtaxateurs. De verkoop van een woning is een logisch moment om aandacht te hebben voor de staat van de fundering. Daarom werkten we eerder met anderen ook aan een standaardpassage in de modelkoopovereenkomst voor woningen.

Om een goed handelingsperspectief te ontwikkelen, is lokaal inzicht in de problematiek en openheid daarover belangrijk. Sommige gemeenten, zoals Rotterdam, Zaanstad, Schiedam, Haarlem en Gouda bieden dit inzicht al. We helpen andere gemeenten graag op weg met onze kennis en ons netwerk.

Funderingsaanpak door gemeenten en woningcorporaties

De verantwoordelijkheid voor funderingsaanpak ligt meestal bij de eigenaar van het pand of VvE. Een aantal corporaties is hiermee actief en ook een aantal gemeenten besteedt hier aandacht aan. Het RPAF zet zich in om de kennis en expertise, die deze partijen door de jaren heen ontwikkelden, actief te delen. Hierdoor kunnen ook andere gemeenten en corporaties dit inzetten. Zo hebben wij met KCAF samengewerkt aan enkele handreikingen voor woningeigenaren en voor gemeenten.

Expertise op maat

Wilt u als decentrale overheid of corporatie met de aanpak aan de slag? Of loopt u daarbij tegen knel- of vraagpunten aan? Wij bieden kortlopende expertise op maat om u en de aanpak in Nederland verder te helpen. Heeft u vragen over de lokale opgave of de aanpak? Dan bespreken wij graag met u de bestaande mogelijkheden. Ook geven wij gemeenten desgewenst meer informatie over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, dat woningeigenaars kan helpen funderingen te herstellen.

Onderzoek en innovatie

Verschillende partijen werken aan de ontwikkeling van innovaties op het gebied van de aanpak van funderingsproblematiek. Het gaat dan soms over algemene kennisontwikkeling maar ook over het vinden van effectieve manieren om problemen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Innovatie kan bijdragen aan het voorkomen van problemen en het verminderen van de vaak hoge kosten voor herstel. Het RPAF ondersteunt deze ontwikkelingen waar nodig door kennisinbreng of het verlenen van diensten. Ook kan het RPAF bijdragen aan nieuwe onderzoeks- en innovatietrajecten.

We werkten eerder mee aan:

Sommige van deze onderwerpen vergen in 2021 mogelijk opnieuw inzet. Verder werken we ook mee aan een onderzoek naar de mogelijkheid voor sloop-nieuwbouw voor particuliere woningeigenaars, waarbij ook aandacht is voor funderingsherstel en verduurzaming.

Bijdragen aan kwaliteit van de aanpak

Funderingsherstel is ingrijpend en kostbaar. Het is dus van groot belang dat dat deskundig en direct goed gebeurt. Daarbij is een juiste diagnose vooraf natuurlijk onmisbaar. Daarom dragen we financieel bij aan de totstandkoming van actuele en algemeen geaccepteerde richtlijnen voor funderingsonderzoek. De huidige richtlijnen vindt u op de webpagina Platform Funderingsonderzoek

Kennisdeling en kennisontwikkeling met het veld

We blijven actief met kennis delen. Ook verbinden wij koplopers in de aanpak aan partijen die knelpunten ervaren of partijen die met de problematiek aan de slag willen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als risicocommunicatie, data verzamelen of datagebruik. Kennisdelen doen we graag met en voor het veld. Dat kan in de vorm van brochures of door het organiseren van netwerk- of themabijeenkomsten voor verschillende partijen of doelgroepen.

Door de droogte in de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor dit dossier. Ook is er een steeds breder opererend netwerk op dit vlak en dat van bodemdaling. Wij werken daar sinds 2012 hard aan mee in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), voor en met de doelgroepen en relevante kennisorganisaties.

Meer weten of suggesties?

Bent u particulier? Neem dan voor uw vragen contact op met het KCAF.

Andere partijen nemen met ons contact op per e-mail via funderingsproblematiek@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.