Service menu right

Installateur duurzame energie

Vanaf 2013 is er een opleidings- en kwalificatiestructuur voor installateurs die zich bezighouden met duurzame energie. Met dit kwaliteitssysteem hebben installateurs de mogelijkheid om bij- en nascholingscursussen te volgen.

Vakbekwaamheid installateurs

Bekijk de filmclip Het opleiden en certificeren van DE-installateurs.

Vakbekwaamheid houdt in dat de installateurs kennis en vaardigheden hebben op het gebied van DE-installaties en daarbij werken volgens geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dit kunnen wettelijke (minimum)eisen zijn, maar ook binnen de certificatiestructuur afgesproken kwaliteitsnormen. Hiermee kunnen gecertificeerde installateurs zich duidelijker onderscheiden in de markt. Deelnemers die succesvol de eindtoetsen afleggen worden geregistreerd in het kwaliteitsregister QBISnl.

InstallQ

InstallQ is aangewezen als accreditatie–instelling. De stichting borgt de kwaliteit van de trainingen, examens en afgegeven certificaten en maakt het kwaliteitssysteem transparant voor de markt. Om dit te bereiken heeft InstallQ voor elke techniek een eigen opleidings- en examencommissie ingesteld met stakeholders uit de markt, en een centrale opleidings- en examencommissie. InstallQ kan opleidings-en exameninstellingen die voldoen aan de kwaliteitseisen erkennen als RES-opleider.

Bekijk voor meer informatie de website van InstallQ.

Vakbekwaamheid installatiebedrijven

Een stap verder is de kwalificatie van bedrijven. Bedrijven en bedrijfskeurmerken kunnen in hun toelatingscriteria vakbekwaamheidseisen opnemen gebaseerd op de door KvInl erkende opleidingen, examens en vakbekwaamheidsbewijzen. Zo kunnen zij worden opgenomen in het kwaliteitsregister installateurs van QBISnl. Hoe de bedrijfskeurmerken de vakbekwaamheid in het installatiebedrijf borgen en welke overige eisen ze stellen aan het bedrijf, kan verschillen per keurmerk.

Installateurs bodemenergie

Voor bodemenergie en warmtepompen toegepast in combinatie met bodemenergie, erkent de overheid de bedrijfscertificaten en daarmee indirect ook de opleidingen waarop de vakbekwaamheidseisen betrekking hebben. Bodemplus voert deze taak uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De overheid heeft de certificering voor installateurs bodemenergie verplicht gesteld in het Besluit en Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG).

Certificering kleinschalige hernieuwbare energiebronnen

De certificering voor installateurs van kleinschalige bio-energie, zonne-energie en warmtepompen met andere bronnen dan bodem is geen wettelijke verplichting. In (subsidie)regelingen of aanbestedingen vanuit de overheid kan vakbekwaamheid of certificering wel als voorwaarde worden gesteld. Ook private partijen kunnen certificering als kwaliteitseis stellen.

Europese richtlijn

Het kwaliteitssysteem voor DE-installateurs komt voort uit de Europese RES-directive. Deze EU-richtlijn voor Hernieuwbare energie heeft als doel om de toepassing van technieken voor duurzame energie (DE) in Europese lidstaten te stimuleren.

Artikel 14.3 uit de RES-richtlijn richt zich op de kleinschalige duurzame energie toepassingen en technieken in de gebouwde omgeving. De richtlijn gaat specifiek in op het voorkomen van een tekort aan goede vakmensen (DE-installateurs).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *