Regio Deals

Speelt in uw regio een maatschappelijk probleem met een sociale, ecologische of economische invalshoek? Samen met regionale partners biedt het Rijk de mogelijkheid deze problemen aan te pakken in een Regio Deal. Zo versterken de regio's en daarmee ook Nederland.

Het rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar in de Regio Envelop. De envelop bevat eenmalig € 950 miljoen voor versterking van de regio.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Regio Deals - tweede tranche

Deze zomer kwamen er 88 voorstellen vanuit heel Nederland voor de tweede tranche van de Regio Deals. Daaruit selecteerde het Rijk 12 voorstellen die het kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een Regio Deal.

Op 16 november stuurden de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een brief naar de Tweede Kamer waarin ze aangeven het voornemen te hebben om 12 Regio Deals te sluiten in 2019.

Voor de tweede tranche is € 215 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop.

Achtergrond Regio Deals

De regio is de plek waar kansen en uitdagingen samenkomen. Daar wonen en werken mensen, daar genieten mensen van natuur en landschap. Ze maken er gebruik van voorzieningen zoals het openbaar vervoer, onderwijs en de zorg. Ondernemers ontwikkelen er nieuwe producten en diensten.

Als het Rijk, regionale overheden en de bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, versterkt dit de regio’s en daarmee Nederland. Dat is de centrale gedachte achter de Regio Envelop in het regeerakkoord.

Naast een financiële bijdragegeld bieden Regio Deals de mogelijkheid om te kijken naar het wegnemen van belemmeringen in regelgeving en beleid, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen en delen. Ook andere praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere investeringsmiddelen te verkrijgen) is mogelijk.

Het ministerie van LNV coördineert deze Regio Envelop, in overleg met het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen.

Service menu right