Veelgestelde vragen Regio Deals

Veelgestelde vragen

Wat wordt verstaan onder een regio?

De regio is geen vaststaande geografische of bestuurlijk-administratieve eenheid, maar het gebied dat partijen zelf als de meest effectieve schaal verkiezen om tot oplossingen te komen. Het kan gaan om bestaande of nieuwe regionale samenwerkingsverbanden, met bijvoorbeeld de betrokkenheid van meerdere gemeenten, provincie(s) en private partijen bij het voorstel.

Kan een regio meerdere aanvragen doen?

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk dat de meervoudige opgave uit de regio centraal staat.

 

Hoe gedetailleerd moet mijn voorstel zijn?

Het voorstel moet kernachtig zijn, maar wel alle vragen uit het format van de two-pager beantwoorden die aansluiten bij het afwegingskader. Als wij uw voorstel selecteren voor nadere uitwerking tot een Regio Deal, dan is er in het verdere proces volop ruimte voor het gezamenlijk uitwerken en concretiseren van het voorstel.

Kan ik via een Regio Deal voorrang krijgen bij bestaande subsidie-instrumenten of financiële regelingen?

Nee, u krijgt via een Regio Deal geen voorrang bij andere bestaande instrumenten.
 

Moet een Regio Deal zich beperken tot Nederland?

De centrale opgave die het voorstel aanpakt moet in Nederland liggen, maar grensoverschrijdende aspecten kunnen een onderdeel zijn van deze opgave.

Kan ik een Regio Deal sluiten als er voor hetzelfde onderwerp al een andere deal (bijvoorbeeld een City Deal of Green Deal) is gesloten?

Dit is mogelijk, als het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden. Het is van belang dat u duidelijk aan kunt geven waar de extra hulpvraag ligt die een Regio Deal nodig maakt voor het aanpakken van de opgave en waar mogelijk aansluiting is op andere deals of afspraken.

Wat wordt verstaan onder doelmatigheid en doeltreffendheid?

Dit betekent dat de regionale opgave (het doel) helder moet zijn en onderbouwd met feiten en cijfers en dat de geformuleerde oplossing logisch bijdraagt aan dit doel. Doelmatigheid vereist dat de kosten daarbij in verhouding staan tot de beoogde (maatschappelijke) baten.

Kan ik een voorstel terugtrekken?

Wilt u uw voorstel terugtrekken? Neem contact met ons op

De minister van LNV coördineert de Regio Envelop. Betekent dit dat het voorstel over de beleidsterreinen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet gaan?

Het is niet noodzakelijk dat de LNV-thematiek terugkomt in het voorstel. Wel is het van belang dat het voorstel voor de Regio Deal bijdraagt aan de brede welvaart en dat de opgave meervoudig is van karakter.

Met wie kan ik contact hebben over het niet honoreren van mijn voorstel?

 U kunt contact hebben met het team Regio Portefeuille van het ministerie van LNV over het kabinetsbesluit waarin uw voorstel niet is geselecteerd om in aanmerking te komen voor het sluiten van een Regio Deal. Neem contact met ons op en wij geven uw verzoek door aan het team Regio Portefeuille, waarna we contact met u opnemen.

 

Kan ik de uitkomst nog met iemand bespreken?

Ja, dat kan. U kunt contact opnemen met het team Regio Portefeuille van het ministerie van LNV over het kabinetsbesluit.

Is er nog bezwaar mogelijk?

Nee, u kunt geen bewaar maken, aangezien dit een voorbereidende beslissing van het kabinet is in een traject om te kunnen komen tot afspraken. Het is geen besluit  in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Met de voorstellen waarmee verdergegaan wordt, zal een uitwerkingstraject worden gevolgd dat kan leiden tot overeenstemming in een Regio Deal (convenant) in het voorjaar van 2019. U kunt wel een verdere toelichting krijgen. Neem contact met ons op op en wij geven uw verzoek door, waarna we contact met u opnemen door Team Regio Portefeuille.

Wanneer start de volgende tranche?

Dat is nog niet precies bekend. Wij evalueren eerst het proces rond deze tranche. Daarna zal de minister van LNV met de minister van BZK besluiten over een nieuwe uitnodiging voor Regio Deals. Naar verwachting zal er in de loop van 2019 een nieuwe oproep worden gedaan. Informatie hierover vindt u op Regio Deals. Per brief krijgt de Tweede Kamer hierover informatie.

Service menu right