Service menu right

Stappenplan frisse school bouwen

Iedere school is bijzonder en ieder bouwproces is uniek, maar het bouwen van een nieuwe school verloopt meestal langs de volgende stadia of bouwfasen:

  1. Initiatief  
  2. Definitie
  3. Ontwerp
  4. Bouw/realisatie
  5. Gebruik

1. Initiatief

De bouw of uitbreiding van een nieuwe school start met het indienen van een aanvraag bij de gemeente, conform de gemeentelijke verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. Veel gemeenten werken met een integraal huisvestingsplan (IHP). De gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting is gebaseerd op de VNG Modelverordening, waarin wettelijke financiële en oppervlaktenormen zijn opgenomen op grond waarvan normbudgetten worden vastgesteld.

Om binnen deze normbudgetten alle ambities en wensen van gemeenten of scholen te realiseren, is creativiteit vereist. En een goede verstandhouding tussen schoolbestuur en gemeente. In deze fase is het ook van belang om na te denken over: een integrale aanpak, het formeren van een bouwteam, de exploitatie en beheerfase, de financiering en de wijze van aanbesteden.

Frisse Scholen tabel

Bij de ontwikkeling van een nieuw schoolgebouw of het verbeteren van een bestaand schoolgebouw is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de investeringskosten. Schoolbesturen en schooldirecties doen er goed aan vooral ook te kijken naar de exploitatiekosten voor de komende 10, 20, 30 jaar en het effect van ontwerp- en uitvoeringskeuzes op de energiezuinigheid, het binnenmilieu, de levensduur en de functionaliteit van het gebouw. Zij hebben belang bij scholen met lage exploitatiekosten, omdat de exploitatie van de huisvesting vrijwel geheel bij hen ligt.

2. Definitie: Programma van Eisen

Een goed Programma van Eisen (PvE) is het fundament van een Frisse School. Het PvE maakt ambities concreet en zorgt ervoor dat het Ontwerp aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en de gebruiker(s). Het Programma van Eisen – Frisse Scholen biedt een goede basis om eisen ten aanzien van de energieprestatie en de kwaliteit van het binnenmilieu in het PvE vast te leggen. In het PvE Frisse Scholen zijn eisen geformuleerd op drie ambitieniveaus, voor de thema’s energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Aan te raden is om het PvE zo concreet mogelijk uit te werken door per thema prestatie-eisen te formuleren.

3. Ontwerp

In de ontwerpfase komen doorgaans Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en Bestek (of Bouwvoorbereiding) aan de orde. Daarbij ontwerpen architect en adviseurs, in overleg met de opdrachtgever en de gebruikers, het gebouw ‘van breed naar smal’ en ‘van grof naar fijn’. Ambities inzake Frisse Scholen moeten in de ontwerpfase in beeld blijven. Op basis van het DO wordt de bouwvergunning aangevraagd. In deze fase vindt overleg plaats met onder andere welstand, bouw- en woningtoezicht, openbare werken, brandweer en nutsbedrijven.

4. Bouw/realisatie

Controle op naleving van de overeenkomst vereist specifieke bouwtechnische, plannings, procedurele en financiële deskundigheid. De opdrachtgever laat zich daarom vaak vertegenwoordigen door een directievoerder, bijvoorbeeld de architect of een andere onafhankelijke partij. Deze controleert meestal ook bij de oplevering. Voor de controle van de eisen kunt u gebruikmaken van De Frisse Scholen Toets van RVO.nl.

5. Gebruik

Aandachtspunt bij de oplevering is dat getoetst wordt of er is voldaan aan de alle (prestatie)eisen in het ontwerp en het bestek. Klimaatinstallaties hebben vaak complexe meet- en regelapparatuur, het inregelen ervan is specialistenwerk en kost tijd (vaak weken, soms maanden). Het is raadzaam om afspraken te maken, bijvoorbeeld jaarlijks, voor onderhoud en beheer van de installaties.

Medewerkers en leerlingen hebben ook een rol bij het optimaal houden van het binnenklimaat. Het vraagt bewustwording en discipline. Dit kan worden gestimuleerd door activiteiten rondom de frisse school op te nemen in lessen. Van medewerkers wordt gevraagd het goede voorbeeld te geven.
 

Tools voor frisse scholen

RVO.nl heeft een aantal nuttige instrumenten ontwikkeld voor partijen die aan de slag willen met het verduurzamen van schoolgebouwen. Waaronder het Energie en Binnenmilieu Stappenplan. Lees hierover meer op:

Tools voor frisse scholen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *