Tools voor scholen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tools voor scholen

07-04-2021

Wij hebben een aantal nuttige instrumenten ontwikkeld voor partijen die aan de slag willen met het verduurzamen van schoolgebouwen.

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen Frisse Scholen kunt u gebruiken voor nieuwbouw en voor het verbeteren van bestaande schoolgebouwen, in het primair en voortgezet onderwijs. Met het Programma van Eisen Frisse Scholen kunt u:

 • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
 • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
 • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
 • de uitvoering controleren en het eindresultaat en toetsen;
 • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.
   

Frisse Scholen Toets

Om het gebouw/ontwerp van een frisse school vooraf, tussentijds of achteraf op basis van de vooraf gestelde eisen (uit het PVE Frisse Scholen) te controleren, kunt u de Frisse Scholen Toets gebruiken. De toets kan het beste worden uitgevoerd door een deskundig en onafhankelijk deskundige. Voor de toets zijn de volgende documenten beschikbaar:

Leidraad voor basisonderwijs

De 'Leidraad verduurzamen schoolgebouwen basisonderwijs' is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het basisonderwijs om te komen tot een duurzaam huisvestingsplan en/of duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Deze leidraad bevat een stappenplan met de te doorlopen stappen waarbij per stap het beoogde resultaat, de aandachtspunten en de relevante informatiebronnen worden aangegeven.

Energie en Binnenmilieu Advies

De 'EBA Leidraad uitbesteding' is een hulpmiddel voor schoolbesturen, gemeenten en adviseurs die een onderzoek of advies willen uitbesteden voor verbetering van het binnenmilieu, de energiezuinigheid of duurzaamheid van hun schoolgebouwen, en maatregelen willen laten uitvoeren of een aanpak willen opnemen in beleid of in meerjaren onderhoudsplannen.

Een dergelijk onderzoek of advies moet goed aansluiten bij de wensen en ambities en de adviezen moeten praktisch toepasbaar zijn. Daarom is het belangrijk om in de offerteaanvraag of het aanbestedingsdocument heldere eisen op te stellen, de adviseur zorgvuldig te selecteren en deze goed te begeleiden. De Leidraad geeft aan welke stappen doorlopen moeten worden en welke activiteiten en resultaten daarbij horen. Met handige bijlagen om in een offerteverzoek en rapportage op te nemen.

Erkende Maatregelen

Volgens het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer moeten gebouweigenaren alle energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar worden terugverdiend. Dit geldt als het jaarlijks elektriciteitsverbruik van het gebouw hoger is dan 50 000 kWh of als het jaarlijks gasverbruik hoger is dan 25 000 m3 ae (aardgas equivalenten). De verplichting geldt dus ook voor grote PO en VO scholen. Lees meer over het Activiteitenbesluit gebouwen.

Sinds 1 december 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Erkende Maatregelen opgesteld voor instellingen waar onderwijs, opleidingen en cursussen worden aangeboden. Dit maakt het makkelijker om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen.

Op Infomil kunt u bekijken welke maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn. Met het filterinstrument erkende maatregelen kunt u in 6 stappen zien welke erkende maatregelen energiebesparing voor u relevant zijn.

Verduurzamingsmaatregelen voor PO en VO

De publicatie Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen bevat een lijst met verbeteringsmaatregelen voor bestaande PO en VO scholen. De lijst bevat naast de Erkende Maatregelen ook maatregelen gericht op binnenmilieu, gedrag en beheer, en maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar. De lijst kan gebruikt worden bij het bepalen van:

 • gerealiseerde en nog mogelijke verduurzamingsmaatregelen
 • quick wins om exploitatiekosten te verlagen en het binnenklimaat te verbeteren
 • verbetermaatregelen die opgenomen dienen te worden in duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP)
 • verbetermaatregelen die getroffen dienen te worden in het kader de Wet Milieubeheer

Zonnestroom

De tool 'Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed' helpt scholen bij investeringskosten, terugverdientijden en gaat in op eigenaarschap, juridische vragen, onderhoud en lespakketten.

Tool Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed

Installatiescan

De Installatiescan Scholen is ontwikkeld voor onderhoudsmonteurs van gebouwinstallaties in scholen. Hiermee kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door hun installateur. De Installatiescan Scholen bestaat uit een handleiding en een rapportageformulier:

Rekentool verduurzaming gebouwen

De rekentool 'Verkenning verduurzaming gebouwen' geeft op eenvoudige manier richting aan het verduurzamen van gebouwen. De tool geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om een (nog) duurzamer gebouw te realiseren. Met de informatie die bij de maatregelen wordt gegeven (energiebesparing, indicatieve terugverdientijd, technische randvoorwaarden, indicatief energielabel) kan de gebruiker beter het gesprek aangaan met een adviseur, installateur of aannemer.

Energie en Binnenmilieu stappenplan

Het Energie en Binnenmilieu Stappenplan is een managementtool dat schooldirecties, schoolbesturen en gemeenten informeert over de noodzakelijke stappen en aandachtspunten bij het verbeteren van de energiezuinigheid en het binnenmilieu bij onderwijsinstellingen.

Het Energie en Binnenmilieu Stappenplan bestaat uit:

 • een stroomschema
 • een toelichting op het stroomschema met de activiteiten en de resultaten per fase
 • een uitwerking van de gesubsidieerde maatregelen (prestatie-eisen, aandachtspunten en globale doorlooptijden)
 • een voorbeeld van een tijdsplanning van de stappen waarbij van een minimale en maximale variant is uitgegaan om de maatregelen te realiseren.

Het stappenplan ondersteunt het proces van het uitvoeren van een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) tot en met het uitvoeren van de aanbevolen maatregelen. Door het kabinet is geld vrijgemaakt voor PO en VO-scholen om op basis van cofinanciering versneld een aantal maatregelen inzake Energie en Binnenmilieu uit te voeren.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om de beste aanpak te kiezen om hun gebouwen te verduurzamen. Voor 3 bouwjaarklassen zijn er maatregelpakketten geselecteerd met op elkaar afgestemde oplossingen voor energie en binnenklimaat. De Beslisboom geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over uit- en aanbestedingsprocedures.

Banner Beslisboom verduurzaming scholen

Vergelijking 5 schoolventilatiesystemen

Handig overzicht van 5 veel toegepaste ventilatieconcepten. Met tekeningen en foto’s en inclusief aandachtspunten voor de bouwkundige en installatietechnische inpassing, voor het onderhoud, en voor het beste comfort en gebruiksgemak. En met kostenindicatie. Alle 5 ventilatiesystemen garanderen een gezonde binnenlucht, minimaal Frisse Scholen Klasse B, mits ontwerp, aanleg, gebruik, beheer en onderhoud goed zijn geregeld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.