Service menu right

Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad.

Hierbij staat een gebouw niet op zichzelf, maar is ook de omgeving van belang. Zo kan met een aanpak op wijkniveau nog meer bereikt worden.

Technische oplossingen

Er zijn veel technische voorzieningen mogelijk in de vorm van inbouwkasten voor broedende vogels of voor vleermuizen. Voor gierzwaluwen zijn speciale dakpannen op de markt. Muurplanten zijn gebaat bij het gebruik van kalkhoudende mortel. Groene daken en groene muren zorgen voor een betere leefomgeving voor dier en mens. Door slim om te gaan met verlichting  kunnen veel negatieve effecten op dieren worden voorkomen.

Voorbeelden van voorzieningen voor:

• Gierzwaluwen (pdf)
• Huismussen (pdf)
• Vleermuizen (pdf)
• Steenmarters
• Muurplanten (pdf)
• Beperken effecten licht (pdf)