Verduurzaming gebouwen - Onderwijs | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verduurzaming gebouwen - Onderwijs

22-04-2021

De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen.

Maar wie is verantwoordelijk voor de verduurzaming van de gebouwen? Bij primair en voortgezet onderwijs hebben de schoolbesturen en de gemeenten een belangrijke rol. Bij middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en bij wetenschappelijk onderwijs hebben de instellingen grotendeels zelf zeggenschap over het vastgoed.

Onderwijsgebouwen in primair en voorgezet onderwijs

Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en is betaalbaar. Ook is het gebouw ondersteunend aan het onderwijs dat hierin gegeven wordt. In de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen hebben de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschreven wat moet gebeuren om de duurzaamheidsambities te realiseren.

Ruimte-OK biedt ondersteuning aan de onderwijssectoren primair- en voortgezet onderwijs bij het verduurzamen van hun gebouwen. Vanuit de programma’s Scholen op koers naar 2030 en Scholen besparen energie voorzien zij gemeenten en schoolbesturen van advies, informatie en praktijkverhalen. Ruimte-OK neemt deel aan het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Tools voor Scholen

Er zijn meerdere nuttige instrumenten ontwikkeld voor partijen die aan de slag willen met het verduurzamen van schoolgebouwen. Bijvoorbeeld het Programma van Eisen Frisse Scholen en de Beslisboom Verduurzaming Scholen.

SUVIS

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Onderwijsgebouwen in mbo, hbo en wo

Voor de mbo, hbo en wo sectoren worden 3 eigen sectorale routekaarten opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de sectoren de doelen uit het klimaatakkoord kunnen halen. Op Energieslag kunt u zien wat de huidige status is van deze sectorale routekaarten.

Wij bieden, vanuit het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed, ondersteuning aan onderwijsinstellingen uit deze sectoren bij de verduurzaming van hun vastgoed. Via de speciale ‘Informatiebrief verduurzaming onderwijsgebouwen voor mbo, hbo en wo’ kunt u op de hoogte blijven van het nieuws en de laatste ontwikkelingen. De informatiebrief verschijnt ongeveer 1 keer per 2 à 3 maanden. Onderwerpen zijn onder andere wijzigingen in de wetgeving, ontwikkelingen rondom convenanten en inspirerende praktijkvoorbeelden

Meldt u aan voor deze informatiebrief.

Beslisboom verduurzaming mbo en hbo

De Beslisboom verduurzaming helpt u als mbo- of hbo-instelling om een aanpak te kiezen voor de verduurzaming van uw bestaande onderwijsvastgoed. Door de beslisboom krijgt u inzicht in de maatregelen die u kunt treffen en de investering die dat vraagt. In aparte modules vindt u informatie over financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

De beslisboom geeft in 3 stappen globale oplossingen en kostenindicaties. Allereerst is natuurlijk de uitgangssituatie belangrijk. Wat is de situatie in de wijk, ligt er al een warmtenet of niet en wat is de toekomstvisie voor deze wijk? In stap 2 geeft u de informatie voor maximaal 5 verschillende gebouwdelen op, zoals de oppervlakte, het aantal bouwlagen, de bouwperiode en uw ambitie. Op basis van deze gegevens geeft de beslisboom in stap 3 de uitkomsten in investeringskosten. Daarbij ziet u een uitsplitsing naar verschillende thema’s, zoals gebouwschil, ventilatie en verlichting. De investeringskosten worden gepresenteerd exclusief en inclusief btw en ten slotte ook per m2 bruto-vloeroppervlak (bvo). De maatregelen worden vervolgens toegelicht en u kunt deze uitkomsten exporteren naar een pdf-bestand.

Met de uitkomsten krijgt u gevoel voor de orde van grootte van de investeringen die passen bij uw ambities. In een vervolgstap kunt u verder onderzoek (laten) doen.

Met de juiste informatie beschikbaar doorloopt u de beslisboom al in ongeveer 5 minuten.

Ga naar de beslisboom

Convenant MJA3 en mogelijke opvolgers

De meeste universiteiten en hogescholen namen deel aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3). Dit convenant was op 31 december 2020 afgelopen. Vanaf dat moment vallen deze organisaties onder de reguliere wettelijke bepalingen met betrekking tot energiebesparing. Vanaf 2020 wordt door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in afstemming met vertegenwoordigers van brancheorganisaties gewerkt aan nieuwe convenanten.

Verduurzaming utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Meer informatie en voorbeelden

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.