Labelplicht voor recreatiewoningen

Bij de verkoop of verhuur van uw recreatiewoning moet er doorgaans een definitief energielabel geregistreerd zijn. Er staan in de regelgeving echter enkele uitzonderingen beschreven:

  • Er hoeft geen energielabel te worden geregistreerd voor vrijstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2.
  • Er is geen energielabel nodig voor recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn of met een beperkte gebruikstijd per jaar én een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren.

Valt uw recreatiewoning niet onder de bovengenoemde uitzonderingen? Dan bent u verplicht een label aan te vragen bij verkoop of verhuur van uw recreatiewoning. Lees hieronder meer over de vervolgstappen.

Banner recreatiewoningen

Een label registreren

Er zijn twee manieren om een label te registreren. De manier die voor uw recreatiewoning relevant is, hangt af van de wijze waarop uw recreatiewoning door de gemeente is geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Er zijn hiervoor twee opties. Of uw woning heeft een 'woonfunctie’ en valt onder woningbouw. Of uw woning heeft een logiesfunctie en valt onder utiliteitsbouw.

1. Uw gemeente heeft aan de recreatiewoning een ‘woonfunctie’ toegekend.
 
Voor recreatiewoningen met een gewone ‘woonfunctie’ kan via de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl een definitief energielabel worden geregistreerd. Als eigenaar kunt u met uw DigID inloggen in de webapplicatie, uw recreatiewoning selecteren en hiervoor een energielabel laten registreren.

Het kan voorkomen dat uw recreatiewoning in de BAG een ‘woonfunctie’ heeft, maar dat u de woning toch niet vindt in de webapplicatie. In dat geval kunt u bij RVO.nl een zogenaamd koppelingsverzoek indienen, waarmee de woning aan uw naam wordt gekoppeld. De werkwijze wordt uitgelegd in Instructie koppelingsverzoek.

Het is ook mogelijk via de Energie Index route een energielabel te registreren. Dit kan vooral een alternatief zijn wanneer er energielabels voor een groot aantal gelijksoortige woningen geregistreerd moeten worden. Vanuit de Energie-Index berekening worden de 10 kenmerken voor het energielabel automatisch afgeleid. Voor deze route moet een EPA-adviseur worden ingeschakeld.

2. Uw gemeente heeft aan de recreatiewoning een ‘logiesfunctie’ toegekend

Heeft de gemeente in de BAG gekozen voor de aanduiding ‘logiesfunctie’, dan valt het object onder Utiliteitsbouw. In dit geval kunt geen gebruik maken van de webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl. Bij een ‘logiesfunctie’ dient u een EPA-U energielabel op te laten stellen. Hiervoor kunt u een EPA-U adviseur inschakelen. U kunt uw keuze voor een adviseur maken via Qbis. Het laten opstellen van een EPA-U energielabel is duurder dan een definitief energielabel via de webapplicatie.

Registratie controleren in BAG

Controleer vooraf hoe uw recreatiewoning geregistreerd staat in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit kunt u online doen via de BAG-viewer. In de BAG wordt bij gebruiksdoel het vergunde gebruik per verblijfsobject geregistreerd, dat kunnen er overigens ook meer zijn dan een (zo kan een object afhankelijk van de vergunning geclassificeerd worden als ‘woonfunctie’ en als ‘logiesfunctie’). De gemeente is het verplicht om het op deze wijze uit te voeren. De gebruiksdoelen zijn ontleend aan het Bouwbesluit. Staat er aantoonbaar onjuiste informatie in de BAG? Ga dan voor een correctieverzoek in gesprek met uw gemeente.

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport is belast met de controle en handhaving rond de registratie van energielabels voor woningen en utiliteitsgebouwen. De ILT controleert of een energielabel is geregistreerd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Is dit niet het geval dan legt de ILT een last onder dwangsom op (boete) van maximaal € 405 voor een natuurlijk persoon (woningen) en € 20.250 voor rechtspersonen (utiliteitsgebouwen). Omdat recreatiewoningen labelplichtig zijn, wordt daarop gehandhaafd door de ILT (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015). De (oud-)eigenaar van een recreatiewoning moet alsnog een definitief label laten registreren.

Service menu right