BENG-ontwikkelingen in 2018 en 2019

Op dit moment werkt de overheid hard aan de BENG-eisen voor nieuwbouw die op 1 januari 2020 gaan gelden. In 2019 worden de concept BENG eisen voor nieuwbouw definitief. Hieronder vindt u informatie over het BENG-proces. Lees welke effecten de definitieve eisen hebben en wat de relatie is tussen BENG en aardgasvrije nieuwbouw.

Het BENG-proces

Vanaf 1 januari 2020 wordt de energieprestatie van nieuwe gebouwen bepaald door drie eisen:

 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De overheid doorloopt een aantal stappen om deze eisen vast te stellen. Marktpartijen zijn daarbij betrokken:

 • In 2015 zijn de voorgenomen BENG-eisen gepubliceerd in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer.
 • Vanaf 2015 zijn koplopers in de bouw aan de slag gegaan met BENG. Uit hun ervaringen kwam een aantal punten die zijn uitgezocht. Onderaan de pagina vindt u de resultaten van deze onderzoeken. In deze onderzoeken is de bepalingsmethode NEN7120 gebruikt. De NTA8800 bestond toen nog niet.
 • In 2018 wordt een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie, de NTA 8800 verder ontwikkeld. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120, de norm waarmee nog tot en met 2019 de EPC wordt berekend en de BENG-eisen voor overheidsgebouwen. De NTA 8800 zal per 1 januari 2020 aangewezen worden in de regelgeving.
 • Vanaf de tweede helft van 2018 wordt software voor de NTA 8800 ontwikkeld. Deze zal in de loop van 2019 beschikbaar komen.
 • In 2018 wordt door middel van een zogeheten kostenoptimaliteitstudie (KOS) het advies voor de definitieve BENG-eisen bepaald. Voor deze berekeningen wordt de NTA 8800 gebruikt.
 • In 2019 volgen de wettelijke stappen om de BENG-eisen in de bouwregelgeving op te nemen. Vanaf 2 februari 2019 staan de concept BENG-eisen open voor een reactie van de markt. Via internetconsultatie.nl kunnen de voorstellen worden ingezien. Reageren is een maand lang mogelijk.

Als de BENG-eisen van kracht worden, dan houdt de EPC op te bestaan.

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen

De resultaten van de kostenoptimaliteitsstudie zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wat is het effect op de BENG-eisen?

Het is aannemelijk dat de definitieve BENG-eisen verschillen van de voorgenomen BENG-eisen (2015). Er spelen namelijk een aantal effecten mee:

 1. NTA 8800 is anders dan de tijdelijke Handreiking BENG van RVO.nl die tot 1 januari 2020 voor de BENG-berekening wordt gebruikt. Deze handreiking maakt gebruik van de NEN 7120; de NTA 8800 wijkt daar op tal van punten van af. Bijvoorbeeld: het klimaatjaar dat in de NTA 8800 wordt gebruikt is geactualiseerd en hiermee anders dan dat wat in de huidige NEN 7120 wordt gebruikt. Dit en andere wijzigingen  zullen  veranderingen met zich meebrengen.
 2. Daarnaast zijn de voorgenomen eisen uit 2015 niet getoetst of de meerkosten worden terugverdiend van de energiebesparende maatregelen via een kostenoptimaliteitsstudie (KOS). Het toetsen is wel een vereiste vanuit de Europese regelgeving voor het definitief bepalen van de BENG-eisen. De uitkomsten van de KOS  kunnen ertoe leiden dat de hoogte van de eis(en) wordt aangepast.
 3. Een andere belangrijke factor die meespeelt bij de bepaling van de hoogte van de eisen is de Wet VET die per 1 juli 2018  in werking is getreden. Deze wet regelt dat de aansluitplicht voor gas vervalt. Dit houdt in dat de context waarmee deze oude studies zijn uitgevoerd, is veranderd.

BENG en aardgasvrije nieuwbouw

De Wet Voortgang Energietransitie (wet VET) is op 1 juli 2018 in werking getreden. De wet regelt onder meer dat de aansluitplicht voor aardgas vervalt. In de praktijk betekent dat, dat nieuwbouw niet meer aangesloten zal worden op aardgas, behalve in uitzonderlijke situaties.

Lees meer over aardgasvrij. Voor BENG betekent dit, dat nieuwe gebouwen in vrijwel alle gevallen zonder aardgas ontwikkeld zullen worden.

Service menu right