Energieprestatie-eisen bij renovaties

Naast energieprestatie-eisen voor nieuwbouw gelden er ook eisen bij renovaties. Onderstaande uiteenzetting is een samenvatting van de wettelijke eisen voor renovaties in het Bouwbesluit. Voor de formele wettekst en toelichtingen gaat u naar www.bouwbesluitonline.nl.

Wettelijke eisen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan:
 • Renovatie
 • Renovatie met vernieuwen of vervangen van isolatielagen
 • Ingrijpende renovatie
 • Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Renovatie

Renoveren is het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk. Volgens het Bouwbesluit, artikel 5.6 lid 1, geldt voor thermische isolatie het rechtens verkregen niveau, met als ondergrens Rc =  1,3 m2K/W. Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau.

Renovatie van isolatielagen

Artikel 5.6, lid 2 in het Bouwbesluit luidt: Thermische isolatie Rc minimaal 2,5 vloer / 1,3 gevel / 2 m2K/W dak /U maximaal 2,2 W/m2K voor gemiddelde van ramen, deuren, etc., of het rechtens verkregen niveau indien dit een betere energieprestatie heeft.

Ingrijpende renovatie

Een ingrijpende renovatie is het geheel oprichten of geheel vernieuwen van een dakkapel of van een bijbehorend bouwwerk, als bedoeld in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Er is sprake van een ingrijpende renovatie indien meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil (bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.
 • Art 5.6, lid 3 (Bb) - Thermische isolatie (zie tabel 5.1 Bb: Rc minimaal 3,5 vloer / 4,5 gevel
 • Art 5.6, lid 4 (Bb) - / 6 m2K/W dak /U maximaal 1,65 W/m2K voor gemiddelde van ramen, deuren, etc.
 • Voor de luchtvolumestroom geldt het rechtens verkregen niveau

Verbouw met aanpassing van het technisch bouwsysteem (installatie)

Een (gedeeltelijke) vernieuwing, verandering of vergroting van het technisch bouwsysteem (installatie) systeemrendementen (artikel 6.55 Bb, tabel 6.55). Met als eisen:
 • Verwarmingssysteem voor woonfunctie, niet lokaal - 0,71
 • Verwarmingssysteem overige functies, niet lokaal - 0,65
 • Lokaal verwarmingssysteem - 0,63
 • Warmtapwatersysteem - 0,29
 • Koelsysteem - 0,75
 • Ventilatiesysteem met ventilatorcapaciteit>5000 m3/h, uitgedrukt in 2,50W/(dm3/s)

Service menu right