Ontwikkelingen BENG

De overheid werkt hard aan de BENG-eisen voor nieuwbouw die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Dit jaar worden de concepteisen voor nieuwbouw definitief. Hieronder leest u welke effecten de definitieve eisen hebben en wat de relatie is tussen BENG en aardgasvrije nieuwbouw.

Het BENG-proces

Vanaf 1 januari 2020 wordt de energieprestatie van nieuwe gebouwen bepaald door:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De overheid doorloopt een aantal stappen om deze eisen vast te stellen. Marktpartijen zijn daarbij betrokken:

 • in 2015 zijn de voorgenomen BENG-eisen gepubliceerd in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer.
 • vanaf 2015 zijn koplopers in de bouw aan de slag gegaan met BENG. Dat heeft geleid tot enkele bevindingen. In deze onderzoeken is de bepalingsmethode NEN7120 gebruikt. De NTA8800 bestond toen nog niet.
 • in 2018 wordt een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie, de NTA 8800 verder ontwikkeld. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120, de norm waarmee nog tot en met 2019 de EPC wordt berekend en de BENG-eisen voor overheidsgebouwen. De NTA 8800 zal per 1 januari 2020 aangewezen worden in de regelgeving.
 • vanaf de tweede helft van 2018 wordt software voor de NTA 8800 ontwikkeld. Die komt zal in de loop van 2019 beschikbaar.
 • in 2018 wordt via een kostenoptimaliteitstudie (KOS) het advies voor de definitieve BENG-eisen bepaald. Voor deze berekeningen wordt de NTA 8800 gebruikt.
 • in 2019 volgen de wettelijke stappen om de BENG-eisen in de bouwregelgeving op te nemen. Vanaf 2 februari 2019 staan de concept BENG-eisen open voor een reactie van de markt. Via internetconsultatie.nl kunnen de voorstellen worden ingezien. Reageren is een maand lang mogelijk.

Als de BENG-eisen van kracht worden, houdt de EPC op te bestaan. De resultaten van de kostenoptimaliteitsstudie zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wat is het effect op de BENG-eisen?

Het is aannemelijk dat de definitieve BENG-eisen verschillen van de voorgenomen BENG-eisen (2015).

 1. Een belangrijke reden voor de hogere getalswaarde is dat een nieuwe bepalingsmethode is toegepast: de NTA 8800. Die is anders dan de tijdelijke Handreiking BENG van RVO.nl die tot 1 januari 2020 voor de BENG-berekening wordt gebruikt. Deze handreiking maakt gebruik van de NEN 7120; de NTA 8800 wijkt daar op tal van punten vanaf. Zo is het in de NTA 8800 gehanteerde klimaatjaar geactualiseerd. Dit betekent dat er een hogere buitentemperatuur is gebruikt, omdat de gemiddelde buitentemperatuur de afgelopen jaren is gestegen. Ook is de primaire energiefactor voor elektriciteit aangepast en de kosten die gemoeid zijn met de eis om nieuwbouw aardgasvrij op te leveren. Dit heeft grote invloed. Elektriciteit wordt in de nieuwe methode beter gewaardeerd en de kosten en terugverdientijden van alternatieven, zoals een warmtepomp, wegen mee in de hoogte van de eisen.
 2. Daarnaast zijn de voorgenomen eisen uit 2015 niet getoetst via een kostenoptimaliteitsstudie (KOS). Hiermee wordt getoetst of energiebesparende maatregelen worden terugverdiend. Het toetsen is een vereiste vanuit de Europese regelgeving voor het definitief bepalen van de BENG-eisen (zie ook Kamerbrief van 2015, Kamerstukken II, 2014/2015, 30 296, nr. 352). De uitkomsten van de KOS kunnen ertoe leiden dat de hoogte van de eis(en) wordt/worden aangepast.
 3. Ook is in de praktijk gebleken dat de eerder voorgenomen eisen belemmeringen opleveren voor de bouw van bepaalde gebouwtypen, zoals vrijstaande huizen en hoogbouw in binnenstedelijk gebied. Dit is vanuit het oogpunt van de woningbouwopgave ongewenst. Een andere belangrijke factor die meespeelt bij de bepaling van de hoogte van de eisen is de Wet VET die per 1 juli 2018 in werking is getreden. Deze wet regelt dat de aansluitplicht voor gas vervalt. Dit houdt in dat de context is veranderd waarmee deze oude studies zijn uitgevoerd.

BENG en aardgasvrije nieuwbouw

De Wet Voortgang Energietransitie (wet VET) is op 1 juli 2018 in werking getreden. De wet regelt onder meer dat de aansluitplicht voor aardgas vervalt. In de praktijk betekent dat dat nieuwbouw niet meer zal worden aangesloten op aardgas, behalve in uitzonderlijke situaties.

Lees meer over aardgasvrij. Voor BENG betekent dit dat nieuwe gebouwen in vrijwel alle gevallen zonder aardgas zullen worden ontwikkeld.

Service menu right