Veelgestelde vragen Energieprestatie BENG

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de Energieprestatie bij bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Veelgestelde vragen

Wanneer gaan de BENG-eisen in? En geldt BENG vanaf die datum bij de aanvraag omgevingsvergunning of bij de oplevering?

De BENG-eisen gaan voor nieuwe overheidsgebouwen in per 1 januari 2019. Voor alle overige nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat alle vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor beide categorieën, overheids- en niet-overheidsgebouwen geldt dus dat de BENG-eisen gelden bij de aanvraag omgevingsvergunning. Wat wordt verstaan onder overheidsgebouwen vindt u op de BENG-pagina bij BENG overheidsgebouwen.

Hoe verhouden de BENG-eisen 2 en 3 zich tot elkaar? In beide zit hernieuwbare energie.

In beide eisen wordt hernieuwbare energie gewaardeerd. Ze hangen dus samen. Als een gebouw goed scoort op het aandeel hernieuwbare energie, scoort het meestal ook goed op het primair fossiel energiegebruik. Het omgekeerde is niet altijd waar. Een laag primair fossiel energiegebruik valt ook te bereiken met een lage energiebehoefte.

Als het primair fossiel energiegebruik nul is, is de woning dan nul op de meter?

BENG rekent uitsluitend met het gebouwgebonden energiegebruik. Bij nul-op de-meter telt ook het huishoudelijk energiegebruik mee, zoals dat van de computer of koelkast. Je kunt deze dus niet zomaar vergelijken.
Het primair fossiel energiegebruik voor BENG moet lager zijn dan nul (negatief), om op het niveau van nul-op-de-meter te komen.

Is het aanbrengen van koeling in BENG-woningen noodzakelijk? Of is het verplicht?

Bij energiezuinige woningen wilt u het warmteverlies zo veel mogelijk beperken. Daardoor is het nodig dat u tegelijkertijd voldoende aandacht besteedt aan het beperken van de temperatuuroverschrijding in de zomer. Denk aan de oriëntatie op de zon, overstekken op de zuidgevel, zonwering en (inbraakvrije) voorzieningen om ’s nachts extra te kunnen ventileren. Dan is extra koeling meestal niet nodig. Verplicht is het zeker niet.

Wat is het verschil tussen duurzame en hernieuwbare energie?

In Europa gebruiken we de term hernieuwbare energie (renewable energy). Hieronder valt alle energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en waterkracht. Ook biomassa valt daaronder. Europese regelgeving is op deze definitie gebaseerd. Deze houden we voor BENG aan. In Nederland spreken we vaak over duurzame energie. Dat begrip is minder goed gedefinieerd en daarom minder geschikt voor regelgeving.

Waar vind ik voorbeelden hoe een bijna energieneutraal gebouw kan worden gerealiseerd?

Dat kan op diverse manieren. In deze selectie van Podium vindt u een aantal BENG-referentiegebouwen met hun kenmerken. Deze woningen en gebouwen voldoen allemaal aan de voorgenomen BENG-eisen uit 2015. Hier zijn voor meer dan 30 gebouwtypen verschillende BENG-varianten uitgewerkt en toegelicht. Referentiegebouwen BENG (pdf)

Mag je, om BENG te halen, ook hernieuwbare energie die in de buurt wordt opgewekt, toerekenen aan een gebouw?

Binnen de huidige regelgeving (EPC) mag dat onder voorwaarden. Het kabinet is van plan dit te veranderen. Alleen gebiedsmaatregelen met directe specifieke fysieke koppeling met het gebouw mogen per 1 januari 2020 worden meegerekend in de energieprestatie van het gebouw met een voor die gebiedsmaatregel geldend energetisch rendement. Is er geen fysieke koppeling met het gebouw? Dan mogen deze maatregelen niet meer worden meegerekend in de energieprestatie. De afschaffing van deze allocatie gaat gelden voor nieuwe energieprestatieberekeningen en loopt gelijk met de invoering van de BENG-eisen en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Bestaande energieprestatieberekeningen blijven van toepassing gedurende de geldigheidsduur van de energieprestatieberekening.

Lees meer in de Kamerbrief over kabinetsstandpunt allocatie bij energieprestatie gebouwen.

Hoe zit het met de nieuwe rekenmethode NTA 8800?

BENG zal op 1 januari 2020 van kracht worden. De scores van BENG 1,2 en 3 moeten dan worden berekend met behulp van de nieuwe rekenmethode NTA 8800. De EPC verdwijnt per 1 januari 2020.
Meer informatie over de NTA 8800 vindt u bij NEN. Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot 31 december 2019 vallen nog onder de EPC-regelgeving.

Zijn er al softwareprogramma’s die BENG kunnen berekenen?

Vanaf 1 januari 2020 gaan de BENG-eisen in voor niet-overheidsgebouwen. Deze moeten dan worden berekend aan de hand van de NTA 8800. De software die bij deze methodiek hoort, is nog in ontwikkeling. Voor overheidsgebouwen geldt dat de eisen ingaan per 1 januari 2019. 2019 is voor overheidsgebouwen een overgangsjaar. Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 zijn de BENG-eisen voor overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017 en te berekenen met de software BENG Overheid 2019.

Meer informatie over BENG voor overheidsgebouwen en de software leest u op de pagina BENG overheidsgebouwen.

Betekent BENG bouwen gasloos bouwen?

Omdat per 1 juli 2018 de Wet VET (Voortgang Energietranisitie) in werking is getreden, is dit bij nieuwe vergunningsaanvragen inderdaad het geval. Vanaf deze datum is de gasaansluitplicht voor gebouwen vervallen bij nieuwe omgevingsvergunningen. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Meer informatie over aardgasvrij.

Hoe verhoudt BENG zich tot methoden en normen zoals EPC, PHPP en NZEB en NEN7120?

De EPC en de BENG-indicatoren worden tot 1 januari 2020 bepaald met NEN 7120. Vanaf 1 januari 2020 zal de NTA 8800 de berekeningsmethode zijn waarmee de BENG waardes formeel worden bepaald.  Meer informatie over de NTA 8800 vindt u op de website van NEN.

De PHPP-methode en de daarvan afgeleide NZEB-methoden zijn geen toetsingsinstrumenten maar ontwerptools. Deze instrumenten zijn gericht op het optimaliseren van gebouw en installatie met betrekking tot de energieprestatie. Ze zijn niet zonder meer geschikt voor het uitvoeren van een EPC- of BENG-berekening.

Waar vind ik de resultaten uit de kostenoptimaliteitsstudie, en waar vind ik de kostenkengetallen?

De resultaten van de kostenoptimaliteitsstudie zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wanneer worden de definitieve eisen van BENG 1, 2 en 3 vastgesteld?

Naar verwachting worden de definitieve BENG-eisen in de zomer van 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.

Met welke bepalingsmethode worden overheidsgebouwen in het overgangsjaar 2019 doorgerekend?

Voor overheidsgebouwen geldt dat de BENG-eisen per 1 januari 2019 zijn ingegaan. Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 zijn de BENG-eisen voor overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017 en te berekenen met de software BENG Overheid 2019. Lees meer over BENG voor Overheidsgebouwen.

Wat is de relatie tussen BENG/omgevingsvergunning/Wet Kwaliteitsborging?

Momenteel ligt de Wet Kwaliteitsborging in de Eerste Kamer ter behandeling. De huidige situatie blijft van kracht tot de Eerste Kamer hierover heeft gestemd.

Service menu right