Service menu right

Veelgestelde vragen Energielabel C kantoren

Veelgestelde vragen

Wat houdt de verplichting in?

Een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. De verplichting gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd. De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit.

Er zijn uitzonderingen. Zie hiervoor de vraag: 'Welke gebouwen zijn uitgezonderd van de verplichting?'

 

 

Waarom wordt deze verplichting ingesteld?

De verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord, namelijk het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Voor 2030 is een tussendoelstelling geformuleerd. Deze verplichting vormt een stap richting deze doelstellingen.

Voor nieuwbouw gelden al strengere eisen. Deze verplichting zorgt ervoor dat ook bestaande gebouwen beter gaan presteren op energiegebied. Daarnaast zorgt Energielabel C of hoger voor een beter werkklimaat en meer comfort voor gebruikers.

Wat geldt als een kantoorgebouw?

Een kantoorgebouw is een gebouw, of een deel van een gebouw, waar de gebruiksoppervlakte (in m2) met een kantoorfunctie groter is dan de gebruiksoppervlakte van de afzonderlijke andere gebouwfuncties in dat gebouw. De kantoorfunctie is daarmee hoofdfunctie en geen nevenfunctie. Er zijn ook specifieke gebouwen uitgezonderd. Zie hiervoor de vraag: 'Welke gebouwen zijn uitgezonderd van de verplichting?'

Welke gebouwen zijn uitgezonderd van de verplichting?

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • Tijdelijke kantoorgebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting?

De eigenaar van het kantoorpand. Als huurder bent u niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting. U kunt echter wel de eigenaar wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen.

Als huurder kunt u op grond van de label C-verplichting strikt genomen geen label C van de verhuurer eisen. De verhuurder dient de label C-verplichting vanzelfsprekend wel na te leven. U kunt de verhuurder daarop wijzen.

Ik weet niet of er voor mijn kantoorpand al een energielabel bekend is. Waar kan ik dat vinden?

U vindt dit op de website www.ep-online.nl.

Ik heb al een energielabel C, B, of A. Verandert er voor mij verder nog iets?

Nee, als u een energielabel C of beter heeft, dan volstaat dit ten aanzien van de verplichting voor energielabel C. De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In het Klimaatakkoord is deze doelstelling opgenomen. Het is verstandig om u hierop alvast voor te bereiden.

Wat zijn de stappen om tot een energielabel te komen?

Deze stappen vindt u op de webpagina Energielabel utiliteitsgebouwen.

Hoe krijg ik op een simpele manier inzicht in de mogelijkheden voor mijn pand?

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C verplichting voldoet.

Waar vind ik een EPA-U adviseur of een energielabel-adviseur utiliteitsbouw?

Via het register van www.qbis.nl kunt u een gecertificeerde en gekwalificeerde adviseur vinden.

Bestaat er subsidie voor het verbeteren van het energielabel?

RVO.nl heeft verschillende financiële regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Ga naar onze subsidiewijzer.

Wat zijn 'no-regret'-aanpassingen?

Dit zijn aanpassingen die verregaande verduurzamingsmaatregelen in de toekomst niet in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld het installeren van ledverlichting of genoeg ruimte creëren om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek. Hiermee bereidt u uw kantoor voor op een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Hoe verhoudt de energielabelverplichting zich tot de Erkende Maatregelen (Activiteitenbesluit)?

De label-C-verplichting voor kantoren en de Erkende Maatregelen kunnen beide van toepassing zijn en door verschillende instanties worden gehandhaafd. Het is dus mogelijk dat als een gebouweigenaar voldoet aan de ene wet er via de andere wet aanvullende maatregelen nodig zijn. Mogelijk worden op termijn beide wetten geharmoniseerd. Meer informatie over de erkende maatregelen vindt u op de webpagina Activiteitenbesluit gebouwen.

Hoe verloopt de handhaving van de label C-verplichting?

Het bevoegd gezag voor het Bouwbesluit – meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat – is verantwoordelijk voor de handhaving van de label C-verplichting.

Wanneer een kantoorgebouw op het moment van inwerkingtreding van de verplichting niet het juiste energielabel heeft, mag het kantoor op grond van de verplichting niet gebruikt worden. Het bevoegd gezag kan opleggen dat het pand niet als kantoor gebruikt mag worden, tot aan de verplichting is voldaan.

Het bevoegd gezag kan verschillende maatregelen nemen: van het geven van een waarschuwing tot het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of - bij herhaaldelijke overtreding - een bestuurlijke boete. Het bevoegd gezag zal per situatie afwegen welke handhavingsmaatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn.

Mijn kantoor bestaat uit een monument met een aanbouw. Geldt de verplichting voor de aanbouw?

Nee, monumenten zijn uitgezonderd van de verplichting. Ook een aanbouw die constructief en functioneel geen zelfstandige eenheid is, wordt tot het monument gerekend. Het maakt niet uit of de aanbouw is aangebracht vóór of nadat het gebouw als monument is aangewezen. Als de aanbouw wel een zelfstandige onroerende zaak is, geldt de label C-verplichting wel voor de aanbouw.

Volgens Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft mijn pand een andere functie dan kantoor. Geldt de labelplicht nu niet?

De feitelijke situatie is leidend. Is het gebouw in gebruik als kantoor en voldoet het aan de overige criteria van de verplichting, dan is deze verplichting van toepassing.