Veelgestelde vragen Energielabelverplichting woningen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Energielabelverplichting woningen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het nieuwe energielabel woningen dat vanaf 1 januari 2021 geldt.

Veelgestelde vragen

Waarom gaat het energielabel veranderen?

In de huidige situatie zijn er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. Dit wordt gezien als complex, niet-transparant en sluit niet aan bij de behoefte van professionals en de beleving van de consument. Daarom wil de overheid één bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van de energieprestatie indicator 'primair fossiel energiegebruik' uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Met deze nieuwe methode wordt de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen geïmplementeerd.

Wat heeft het nieuwe energielabel voor voordelen?

Het energielabel geeft in de eerste plaats een betere bepaling van de energieprestatie. Het energielabel geeft mogelijkheden om het comfort te verhogen en energiekosten te verlagen. Daarnaast zegt de uitkomst in kWh/m² per jaar iets over het gebouwgebonden energiegebruik. Dit biedt de markt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld aantrekkelijke financiële producten voor energiezuinige gebouwen of verduurzaming te ontwikkelen.

Waarom gaat het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) verdwijnen?

Er komt één uniforme bepalingsmethode voor de energieprestatie voor alle gebouwen. Met deze nieuwe methode wordt de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen ingevoerd. Om te rekenen met de nieuwe bepalingsmethode is detailinformatie nodig die niet kan worden verkregen via de methode van het Vereenvoudigd energielabel (VEL). Een vakbekwaam energieadviseur registreert daarom vanaf 1 januari 2021 het energielabel aan de hand van een woningopname.

Wordt het energielabel vanaf 1 januari 2021 duurder dan een Vereenvoudigd Energielabel (VEL)?

Een woning wordt ter plaatse opgenomen door een vakbekwaam energieadviseur. De bepaling van het energielabel is daarom arbeidsintensiever dan bij het Vereenvoudigd Energielabel (VEL). Dit heeft als gevolg dat dit label duurder is.

Hoeveel tijd neemt de woningopname door een vakbekwaam energieadviseur in beslag?

In circa 80% van de gevallen zal de woningopname tussen de 1 en 2 uur in beslag nemen. Afhankelijk van het type woning neem dit meer of minder tijd in beslag.

Welke informatie staat er vanaf 1 januari 2021 op het energielabel?

Het energielabel bevat gegevens met betrekking tot de berekende indicatoren van de energieprestatie. Indicatoren zijn bijvoorbeeld de energielabelklasse, het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar, het aandeel hernieuwbare energie in het geval van een woning of woongebouw, de oververhitting in de zomer en de warmtebehoefte. En in het geval van een utiliteitsbouw ook de energiebehoefte. Naast de gebouwkenmerken op basis waarvan de energieprestatie berekend is, zoals isolatie en installaties, bevat het label ook verbetermogelijkheden.

Hoe verhouden de labels op basis van de NTA 8800 zich ten opzichte van die op basis van NEN 7120 NV?

Bij de indeling van de labelklassen is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk labels gelijk blijven of hooguit één labelklasse verschillen. Bij woningen behoudt circa 90% dezelfde labelklasse of verschilt hooguit één labelklasse. Meer informatie over de labelklassenindeling vindt u terug in de internetconsultatie.

Wat heb ik als bestaand energieadviseur (EPA-W, EPA-U) nodig om straks het nieuwe energie label te bepalen?

Een bestaand adviseur moet voor 1 januari 2021 het aanvullende examen met goed gevolg hebben afgelegd en vanaf 1 januari 2021 werken volgens de nieuwe BRL’en en ISSO-publicaties 75.1/ 82.1. Daarnaast dient een vakbekwaam energieadviseur te beschikken over een kwalificatie van een Certificerende Instelling.

Meer informatie over de certificering vindt u op de webpagina Bindend verklaard: BRL9500 Energieprestatieadvisering en opnameprotocollen en op de website van InstallQ.

Wat worden de grote verschillen voor mij als energieadviseur?

Voor het opnemen van de energieprestatie vanaf 1 januari 2021 wordt van een vakbekwaam energieadviseur meer kennis gevraagd van installaties en zonering, daarnaast bestaat er het onderscheid in de bepaling voor een basis- en detailopname.

Waar kan straks het afschrift van een energielabel worden opgevraagd?

Na 1 april 2021 is het niet langer mogelijk om in te loggen op energielabelvoorwoningen.nl. Wilt u als woningeigenaar na 1 april 2021 het afschrift van uw energielabel aanvragen? Log dan in bij MijnOverheid. Als u een geregistreerd energielabel hebt, vindt u dat daar terug.

Welke uitzonderingen gelden er bij de aanvraag van een (vereenvoudigd) energielabel tot 1 januari 2021?

Woningeigenaren die hun woning niet terugvinden in het woningoverzicht dienen een koppelingsverzoek in. Dat geldt voor een normale situatie, maar ook voor bijzondere situaties zoals voor erfgenamen of verkoop van nieuwbouwwoningen. Een koppelingsverzoek mocht u tot 1 januari 2021 indienen. Het verzoek verwerken we uiterlijk 8 januari 2021. U heeft dan tot 1 februari 2021 de tijd om een aanvraag voor een energielabel te starten.

Let op, een aanvraag start nadat u de erkend deskundige heeft gekozen. Daarna heeft u samen met de erkend deskundige tot 1 april 2021 om de aanvraag af te ronden. Zo kunt u het energielabel nog registreren.

Wanneer mag u een papieren aanvraag voor het energielabel doen?

  • U heeft geen DigiD.
  • U kunt niet met een computer overweg.
  • U woont in het buitenland.
Een papieren aanvraag mag u tot 1 januari 2021 insturen. RVO neemt uw papieren aanvraag in behandeling. Let op, RVO let hierbij op het poststempel van de aanvraag. U heeft tot 1 april 2021 om de aanvraag af te ronden en het energielabel te registreren.

Wanneer tellen zonnepanelen mee in de energieprestatieberekening?

In de energieprestatieberekening tellen zonnepanelen voor het energielabel mee, wanneer ze volgens de opnameprotocollen van ISSO 75.1/ 82.1 zijn aangesloten achter de energiemeter van de betreffende woning, het woongebouw of utiliteitgebouw. Het eigendom van de zonnepanelen maakt daarbij niets uit, omdat er wordt gekeken naar de fysieke verbintenis met het gebouw en niet naar eigendom.

Ik heb via de ‘papieren route’ een energielabel aangevraagd. Wat nu?

Als u tijdig (vóór 1 januari 2021) uw papieren aanvraag heeft gedaan, dan zal uw aanvraag op tijd opgestart worden. U heeft dan tot 1 april 2021 de tijd om samen met het administratiekantoor uw aanvraag af te handelen.

Let op: het is altijd belangrijk om de papieren aanvraag zo compleet mogelijk aan te leveren, zodat afhandeling snel en efficiënt kan verlopen. Denk hierbij aan bewijsstukken van energiebesparende maatregelen en vooral aan de woningeigendomspapieren. Als niet duidelijk is dat de woning van u is, kan dit de afhandeling van de aanvraag ernstig vertragen.

Ik heb een koppelingsverzoek gedaan voor mijn woning, hoe vraag ik een energielabel aan?

Als u tijdig (vóór 1 januari 2021) uw koppelingsverzoek heeft gedaan, dan zal uw aanvraag op tijd behandeld worden. U heeft dan tot 1 februari 2021 de tijd om uw digitale aanvraag op de site van Energielabel voor woningen op te starten.

Let op: opstarten betekent in dit geval ook het kiezen van een erkend deskundige. U heeft vervolgens samen met de erkend deskundige tot 1 april 2021 de tijd om uw aanvraag af te handelen. Stuur altijd de juiste bewijsstukken mee met het koppelingsverzoek. Hierdoor verloopt de afhandeling zo snel en efficiënt mogelijk.

Is bij een woongebouw voor ieder appartement een BENG-berekening vereist? En hoe gaat dat dan in zijn werk bij de bepaling van de energielabels?

Omgevingsvergunning:

Bij aanvraag van de omgevingsvergunning van een nieuw woongebouw moeten de BENG-eisen worden getoetst op gebouwniveau (pand-id). Bij een woongebouw gelden de BENG-eisen dus per woongebouw.

TOjuli:

Het risico van te hoge temperaturen wordt voor een verblijfsobject per rekenzone en per oriëntatie bepaald (TOjuli-indicator, volgt automatisch uit de rekensoftware). De uitvoering van deze berekening is alleen nodig voor rekenzones waarin geen actief koelsysteem aanwezig is. In het Bouwbesluit staan voor deze rekenzones grenswaarden voor de TOjuli-indicator. Rekenzones waarin een actief koelsysteem is aangebracht, moeten aan dit criterium voldoen. 

Energielabel:

Bij oplevering moet elke individueel verblijfsobject een geregistreerd energieprestatie-rapport (energielabel) hebben.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.