Veelgestelde vragen Energieprestatievergoeding verhuurders en huurders | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Energieprestatievergoeding verhuurders en huurders

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de Energieprestatievergoeding (EPV) voor verhuurders en huurders.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van een EPV voor de verhuurder?

Met de EPV krijgt een verhuurder structureel inzicht in de mogelijkheden voor zeer energiezuinige woningen. Verhuurders, vooral corporaties, kunnen daarmee beter de exploitatiemogelijkheden bepalen van een dergelijke woning binnen de sociale sector.

Wat zijn de voordelen van een EPV voor de huurder?

Een zeer energiezuinige woning is voor de huurder aantrekkelijk, als zijn woonlasten gemiddeld ongeveer gelijk blijven. Hij heeft dan een comfortabele en duurzame woning tegen dezelfde woonlasten. De lagere energierekening moet opwegen tegen de EPV en een eventuele hogere huurprijs door de woningverbetering.

 

Hoe wordt de EPV uitgedrukt?

De EPV is een bedrag per m2 gebruikersoppervlak van de woonruimte per maand. Voor de oppervlakte wordt uitgegaan van de gebruikersoppervlakte van de woning. Die wordt bepaald bij de verstrekking van een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) of energie-index met toepassing van NEN 2580:2007 (inclusief correctieblad NEN 2580:2007/C1:2008).

Wat is warmtevraag?

De warmtevraag is de hoeveelheid energie die nodig is om te voldoen aan de vraag naar warmte. Het gaat daarbij om gemiddelde klimaatomstandigheden en een gemiddeld gebruik van de woonruimte. De warmtevraag wordt hier beschouwd als een fysiek kenmerk van de woning.

 

Hoe wordt de warmtevraag van de woning vastgesteld?

De bepalingsmethode voor de warmtevraag is bij ministeriële regeling vastgesteld. De ministeriële regeling verwijst hiervoor naar de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 Energieprestatieadvisering. Het gaat in het bijzonder om deelrapport nettowarmtevraag, woningen en woongebouwen. Het rapport nettowarmtevraag moet voldoen aan hoofdstuk 2 van ISSO 82.5.

De methode voor het bepalen van de nettowarmtevraag is gebaseerd op de NEN 7120, inclusief de correctiebladen C2, C3, C4 en C5.

De nettowarmtevraag van de betreffende woning bepaal je wordt bepaald op basis van de daadwerkelijk aangebrachte energiebesparende maatregelen. Uitgangspunt kan een gemaakte EPC-berekening van de woning zijn in de woning. Ter plekke dient dan te worden nagaan of de energiebesparende maatregelen echt zijn uitgevoerd. Als dit niet zo is, moet de nettowarmtevraag opnieuw bepaald worden, waarbij rekening gehouden wordt met de werkelijk aanwezige energiebesparende maatregelen.

Als er geen EPC-berekening is, moet de woning ter plekke opgenomen worden om de nettowarmtevraag te berekenen. De manier waarop staat beschreven in hoofdstuk 4.0 van ISSO-publicatie 82.5.

Wie kan of mag de warmtevraag van de woning vaststellen?

Er zijn bedrijven die de warmtevraag kunnen vaststellen en het energieprestatierapport afgeven. Voorwaarde is dat ze gecertificeerd zijn door een certificatie-instelling volgens BRL 9500, delen 00 en 05. In deze nationale beoordelingsrichtlijn staan verschillende eisen voor bedrijven en personeel. Voldoen ze hieraan, dan mogen ze diensten rond energieprestaties van woningen en gebouwen leveren. Denk aan opleidingseisen aan het personeel. Maar ook aan het opnameprotocol om maatregelen vast te stellen waarmee je de nettowarmtevraag bepaalt.

Hetzelfde geldt voor de berekeningsmethode om de nettowarmtevraag te bepalen en de software om die te berekenen. Daarnaast staat in de beoordelingsrichtlijn hoe certificatieinstellingen controles uitvoeren. Wat is de omvang en de frequentie ervan? Wat zijn de sancties bij kritieke afwijkingen?

Op de website van InstallQ staat hoe een bedrijf gecertificeerd kan worden en op de website van Qbis vind u bedrijven die de berekeningen kunnen opmaken.

Hoe kan een lagere warmtevraag tot een hogere EPV leiden?

Een lagere warmtevraag kan tot een hogere EPV leiden. Het is een stimuleringsmiddel om goed te kijken naar isolatiemaatregelen. Dit is conform de ‘trias energetica’: reduceer eerst de benodigde hoeveelheid energie en kijk daarna hoe je deze duurzaam kunt invullen.

 

Hoeveel energie moet de woning precies opwekken?

De woning moet duurzame energie opwekken voor ruimteverwarming. Maar ook voor warm tapwater, voor voldoende hulpenergie en voor het elektriciteitsgebruik van de huurder.

Hoeveel energie moet de woning precies opwekken voor warm tapwater?

De opgewekte energie is genoeg voor het gebruik van warm tapwater door de huurder. Er is een maximale EPV vastgesteld. Hierin wordt uitgegaan van een bepaalde hoeveelheid energie voor warm tapwater. Dit is minimaal 15 kWh/m2 per jaar.

Uitgangspunt is de hoeveelheid in NEN 7120 voor het bepalen van de Energie Prestatie van Gebouwen (EPG-methodiek). Het gaat om een gemiddeld gezin waar een douche met warmteterugwinning onderdeel uitmaakt van het warmtapwatersysteem. Dit staat erin om gebruik van dergelijke systemen te stimuleren. Zijn zulke maatregelen om de vraag naar energie te verminderen niet aanwezig? Dan is mogelijk de productie van een grotere hoeveelheid energie voor warm tapwater gewenst. Wekt de woning zelf duurzaam de energie op voor warm tapwater? Maar valt de levering van deze warmte onder de Warmtewet? Dan stelt de EPV geen eisen aan de hoeveelheid op te wekken warmte.

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is alle energie uit hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen*. Denk aan wind- en zonne-energie, aerothermische, geothermische en hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen. Uiteraard lenen niet al deze duurzame bronnen zich voor opwek op de woning.

* Kijk voor de uitleg in artikel 2 van de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (Pb EU 2009, L 140).

 

Staat uw vraag er niet bij?

Download de uitgebreide FAQ Energieprestatievergoeding verhuurders en huurders.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.