Service menu right

BENG Overheidsgebouwen

Overheidsgebouwen hebben volgens de Europese richtlijn EPBD een voorbeeldfunctie. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning sinds 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen. Voor alle overige nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) geldt dat vanaf 1 januari 2021.

Wat is BENG?

De BENG-eisen vervangen de energieprestatiecoëfficient (EPC). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van 3 eisen en dat het niet langer mogelijk is om de eisen onderling te compenseren.  

De 3 BENG-eisen zijn:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Lees meer over de wettelijke eisen van BENG.

Wat is een overheidsgebouw?

In de wijziging van het Bouwbesluit 2012, Staatsblad 2015, 425 staat dat nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd na 31 december 2018 bijna energieneutraal zijn. Dit roept de vraag op wat in deze context wordt verstaan onder een overheid en een overheidsinstantie. Een gebouw is een overheidsgebouw:

 • dat eigendom is van rijk, provincie, gemeente of waterschap
 • en wordt gebruikt door rijk, provincie, gemeente, waterschap, zelfstandig bestuursorgaan of adviesraad. Bij rijk, provincie, gemeente en waterschap spreekt dit vanzelf. Hieraan worden ook organisaties in het openbaar bestuur toegevoegd. Kenmerkend voor deze organisaties is dat ze zijn ingesteld bij wet en dat ze voor hun budget grotendeels afhankelijk zijn van belastinggelden.

Wat is geen overheidsgebouw?

Gebouwen die niet worden gezien als overheidsgebouw zijn private instellingen met een publieke taak, zoals:

 • zorginstellingen
 • welzijnsinstellingen
 • woningbouwcorporaties
 • onderwijsinstellingen

BENG-eisen overgangsperiode 2019/2020

Speciaal voor overheidsgebouwen is een BENG-berekeningswijze ontwikkeld voor overgangsperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. De berekeningswijze voor alle nieuwbouw (de NTA 8800) wordt op 1 januari 2021 aangewezen in de bouwregelgeving.

De ‘BENG-berekeningswijze 2019/2020’ voor overheidsgebouwen geldt in bovengenoemde overgangsperiode. Het gaat daarbij om het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van drie typen overheidsgebouwen, te weten:

 • kantoorgebouwen groter dan 100 m2
 • cellengebouwen
 • bijeenkomstgebouwen

Nieuw te bouwen overheidsgebouwen die buiten een van deze categorieën vallen, zijn tot en met 31 december 2020 EPC-plichtig.
Vanaf 1 januari 2021 vervalt de (tijdelijke) BENG-berekeningswijze die in de overgangsperiode wordt gebruikt. Vanaf dat moment is er nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor àlle nieuwbouw, inclusief overheidsgebouwen.

Overheidsgebouwen;

gebouwfunctie:

Energiebehoefte [kWh/m2.jr]

Primair fossiel energiegebruik [kWh/m2.jr]

Aandeel hernieuwbare energie [%]

Kantoorgebouw (>100 m2 BVO)

502550

Bijeenkomstgebouw

602550

Celgebouw

606050

In 2017 is voor overheidsgebouwen onderzoek gedaan naar de kosteneffecten, ter onderbouwing van de hoogte van de BENG-eisen. Dit heeft voor cellen- en bijeenkomstgebouwen geleid tot de bovenstaande hoogte van de BENG-eisen.

Het uitgangspunt bij BENG-overheidsgebouwen in 2019 + 2020, is dat de 3 hoofdfuncties - kantoor, bijeenkomst en cellen - een goede dekking zijn voor nieuw te bouwen overheidsgebouwen.

De hoofdfunctie van het gebouw betreft de functie met het grootste gebruiksoppervlakte. Deze functie bepaalt of het gebouw BENG- of EPC-plichtig is. Als de hoofdfunctie van het gebouw een kantoor-, bijeenkomst- of celfunctie is, dan is het gebouw BENG-plichtig. In alle andere gevallen is het gebouw EPC-plichtig.

Als het gebouw BENG-plichtig is moeten de eventueel aanwezige nevenfuncties (niet zijnde de gebruiksfuncties kantoor, bijeenkomst of cel) worden toebedeeld aan de hoofdgebruiksfunctie van het gebouw. Het gebouw wordt vervolgens getoetst aan de BENG-eisen voor overheidsgebouwen.

Als het gebouw EPC-plichtig is, is voor het gebouw een EPC-berekening vereist die wordt getoetst aan de EPC-eisen. In dat geval moeten de schematiseringsregels conform NEN 7120 worden gebruikt.

Concreet: als een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m2 ook nog een fitnesszaal (sportfunctie) heeft met een gebruiksoppervlakte van 20 m2, dan betreft het de hoofdfunctie kantoor en moet deze fitnesszaal als gebruiksfunctie kantoor worden meegenomen in de BENG-berekening. Andersom geldt dit ook: als in een groot sportcomplex met een gebruiksoppervlakte van 600 m2 een kantoor zit van 120 m2, dan betreft het de hoofdfunctie sport en moet voor dit gebouw inclusief het kantoorgedeelte een EPC worden opgesteld.

Software BENG-overheidsgebouwen

Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2020 zijn de BENG-eisen voor de drie bovengenoemde typen overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017 en te berekenen met de software BENG Overheid versie 2019/2020. Vanaf 1 januari 2021 wordt de NTA8800 als berekeningswijze voor alle nieuwbouw aangewezen, ook voor deze drie typen overheidsgebouwen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *