Veelgestelde vragen Energieprestatie BENG | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Energieprestatie BENG

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de Energieprestatie bij bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Veelgestelde vragen

Wanneer gaan de BENG-eisen in? En geldt BENG vanaf die datum bij de aanvraag omgevingsvergunning of bij de oplevering?

De BENG-eisen gaan voor nieuwe overheidsgebouwen in per 1 januari 2019. Voor alle overige nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat alle vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor beide categorieën, overheids- en niet-overheidsgebouwen geldt dus dat de BENG-eisen gelden bij de aanvraag omgevingsvergunning. Wat wordt verstaan onder overheidsgebouwen vindt u op de BENG-pagina bij BENG overheidsgebouwen.

Hoe verhouden de BENG-eisen 2 en 3 zich tot elkaar? In beide zit hernieuwbare energie.

In beide eisen wordt hernieuwbare energie gewaardeerd. Ze hangen dus samen. Als een gebouw goed scoort op het aandeel hernieuwbare energie, scoort het meestal ook goed op het primair fossiel energiegebruik. Het omgekeerde is niet altijd waar. Een laag primair fossiel energiegebruik valt ook te bereiken met een lage energiebehoefte.

Als het primair fossiel energiegebruik nul is, is de woning dan nul op de meter?

BENG rekent uitsluitend met het gebouwgebonden energiegebruik. Bij nul-op de-meter telt ook het huishoudelijk energiegebruik mee, zoals dat van de computer of koelkast. Je kunt deze dus niet zomaar vergelijken.
Het primair fossiel energiegebruik voor BENG moet lager zijn dan nul (negatief), om op het niveau van nul-op-de-meter te komen.

Is het aanbrengen van koeling in BENG-woningen noodzakelijk? Of is het verplicht?

Bij energiezuinige woningen wilt u het warmteverlies zo veel mogelijk beperken. Daardoor is het nodig dat u tegelijkertijd voldoende aandacht besteedt aan het beperken van de temperatuuroverschrijding in de zomer. Denk aan de oriëntatie op de zon, overstekken op de zuidgevel, zonwering en (inbraakvrije) voorzieningen om ’s nachts extra te kunnen ventileren. Dan is extra koeling meestal niet nodig. Verplicht is het zeker niet.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Nieuwe eis ter verkleining risico op oververhitting nieuwbouwwoningen.

Wat is het verschil tussen duurzame en hernieuwbare energie?

In Europa gebruiken we de term hernieuwbare energie (renewable energy). Hieronder valt alle energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en waterkracht. Ook biomassa valt daaronder. Europese regelgeving is op deze definitie gebaseerd. Deze houden we voor BENG aan. In Nederland spreken we vaak over duurzame energie. Dat begrip is minder goed gedefinieerd en daarom minder geschikt voor regelgeving.

Waar vind ik voorbeelden van hoe een bijna energieneutraal gebouw kan worden gerealiseerd?

Dat kan op diverse manieren. In deze selectie van Podium vindt u een aantal BENG-referentiegebouwen met hun kenmerken. Door de definitieve BENG-eisen zijn verschillende varianten uitgewerkt en toegelicht in de paragraaf BENG Woningbouw voorbeeldprojecten op de pagina Energieprestatie - BENG.

Mag je, om BENG te halen, ook hernieuwbare energie die in de buurt wordt opgewekt, toerekenen aan een gebouw?

Binnen de huidige regelgeving (EPC) mag dat onder voorwaarden. Het kabinet is van plan dit te veranderen. Alleen gebiedsmaatregelen met directe specifieke fysieke koppeling met het gebouw mogen per 1 januari 2021 worden meegerekend in de energieprestatie van het gebouw, met een voor die gebiedsmaatregel geldend energetisch rendement. Is er geen fysieke koppeling met het gebouw? Dan mogen deze maatregelen niet meer worden meegerekend in de energieprestatie. De afschaffing hiervan gaat gelden voor nieuwe energieprestatieberekeningen en loopt gelijk met de invoering van de BENG-eisen en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Bestaande energieprestatieberekeningen blijven van toepassing gedurende de geldigheidsduur van de energieprestatieberekening.

Lees meer in de Kamerbrief over kabinetsstandpunt allocatie bij energieprestatie gebouwen.

Hoe zit het met de nieuwe rekenmethode NTA 8800?

BENG is sinds 1 januari 2021 van kracht. De scores van BENG 1, 2 en 3 moeten u dan berekenen met hulp van de nieuwe rekenmethode NTA 8800. De EPC komt te vervallen.
Meer informatie over de NTA 8800 vindt u bij NEN. Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot en met 31 december 2020 vallen nog onder de EPC-regelgeving.

Zijn er al softwareprogramma’s die BENG kunnen berekenen?

Vanaf 1 januari 2021 gelden de BENG-eisen voor niet-overheidsgebouwen. Deze moeten dan worden berekend aan de hand van de NTA 8800. De software die bij deze methode hoort, is sinds 1 juli 2020 bij verschillende software leveranciers beschikbaar. De software is bijvoorbeeld al te gebruiken bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag.

Voor overheidsgebouwen geldt dat de eisen ingegaan zijn per 1 januari 2019. 2019 was voor overheidsgebouwen een overgangsjaar. Tot en met 31 december 2020 zijn de BENG-eisen voor overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017 en te berekenen met de software BENG Overheid 2019.

Meer informatie over BENG voor overheidsgebouwen en de software leest u op de pagina BENG overheidsgebouwen.

Betekent BENG bouwen gasloos bouwen?

Omdat per 1 juli 2018 de Wet VET (Voortgang Energietranisitie) in werking is getreden, is dit bij nieuwe vergunningsaanvragen inderdaad het geval. Vanaf deze datum is de gasaansluitplicht voor gebouwen vervallen bij nieuwe omgevingsvergunningen. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Meer informatie over aardgasvrij.

Hoe verhoudt BENG zich tot methoden en normen zoals EPC, PHPP en NZEB en NEN7120?

De EPC werd tot 1 januari 2021 bepaald met NEN 7120. Vanaf 1 januari 2021 is de NTA 8800 de berekeningsmethode waarmee de BENG-waardes formeel worden bepaald.  Meer informatie over de NTA 8800 vindt u op de website van NEN.

De PHPP-methode en de daarvan afgeleide NZEB-methoden zijn geen toetsingsinstrumenten maar ontwerptools. Deze instrumenten zijn gericht op het optimaliseren van gebouw en installatie met betrekking tot de energieprestatie. Ze zijn niet zonder meer geschikt voor het uitvoeren van een EPC- of BENG-berekening.

Waar vind ik de resultaten uit de kostenoptimaliteitsstudie, en waar vind ik de kostenkengetallen?

De resultaten van de kostenoptimaliteitsstudie zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.

Wanneer worden de definitieve eisen van BENG 1, 2 en 3 vastgesteld?

Die zijn eind 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat is de relatie tussen BENG/omgevingsvergunning/Wet Kwaliteitsborging?

Bij nieuwbouw moet een gebouw, voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de BENG-eisen. De Eerste Kamer nam 14 mei 2019 het wetsvoorstel 'Kwaliteitsborging voor het bouwen' aan. De huidige wet blijft van kracht tot de nieuwe wet in 2021 in werking treedt.

Wie mag voor mij een BENG-berekening maken?

Een energieprestatieberekening voor nieuwbouw wordt gedaan door een vakbekwaam energieprestatie adviseur (EP-adviseur) opgeleid met de detailmethode:

  • EP-W/D adviseur: EP-adviseur woningbouw detailmethode
  • EP-U/D adviseur: EP-adviseur utiliteitsbouw detailmethode (ook vakbekwaam voor woningbouw detailmethode)

Een vakbekwaam EP-adviseur heeft niet alleen het juiste diploma nodig, maar moet ook werken voor een bedrijf dat is gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500. Een andere mogelijkheid voor de BRL9500-certificering is dat een EP-adviseur zich aansluit bij een gecertificeerde koepelorganisatie.

Een EP-adviseur vindt u via de website Centraal Register Techniek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.