Service menu right

Wettelijke - gecertificeerde begrippen gebouwen

Er zijn veel begrippen rond energie-ambities voor zeer zuinige nieuwbouw. In de praktijk is er verwarring over wat de begrippen precies inhouden. Deze begrippenlijst geeft een overzicht en definitie van de begrippen die wettelijk en gecertificeerde begrippen zijn.

Per begrip wordt allereerst een korte omschrijving gegeven en aangegeven waarvoor het begrip wordt gebruikt. Daarna volgt een toelichting met definities, bronnen en verwijzingen naar meer informatie. Per begrip is vermeld of het begrip specifiek voor woningen of utiliteitsgebouwen is bedoeld.

EPC = 0

EPC = 0 wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik van een woning of een gebouw op jaarbasis, berekend volgens de Energieprestatienorm (NEN 7120), precies op nul uitkomt. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee. Eventuele maatregelen op gebiedsniveau kunnen via NVN 7125 (Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) bij de EPC-berekening worden gewaardeerd.

Gebruik begrip

Het begrip ‘EPC = 0’ wordt gebruikt door opdrachtgevers (zowel particulieren als professionals) en architecten bij de planontwikkeling, en ook door beleidsmakers.
De huidige eis volgens het Bouwbesluit voor een nieuwbouwwoning is een EPC van maximaal 0,4.

Bijna energieneutrale gebouwen (BENG)

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) voldoen aan de wettelijke grenswaarden (BENG-eisen), die worden gesteld aan de energieprestatie van nieuwbouw. De BENG-eisen gelden voor woningbouw en utiliteitbouw en gaan in per 1 januari 2021. Vanaf dan worden de energieprestatie-eisen niet meer in een EPC-waarde uitgedrukt, maar in de BENG-eisen.

Gebruik begrip

Het begrip ‘bijna-energieneutraal’ wordt gebruikt voor beleidsstukken, beleidsstudies van de centrale overheid en voor de wet- en regelgeving bij nieuwbouw. Het begrip wordt vooral gebruikt door ambtenaren, onderzoekers en adviseurs die werkzaam zijn in de gebouwde omgeving.

Nul-op-de-meter-woning

Een nul-op-de-meter-woning heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. Hierbij wordt gerekend met het totale energieverbruik (gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik) min de opbrengst van lokale duurzame bronnen, uitgaande van standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Wanneer een partij (bijv. ontwikkelaar of corporatie) wil garanderen dat het energieverbruik op nul uitkomt, is een energieprestatiecontract nodig. Voor banken kan een energieprestatiecontract zekerheid bieden om extra financieringsruimte aan kopers te verlenen.

Gebruik begrip

Het begrip Nul-op-de-meter-woning wordt gebruikt door ministers, Kamerleden en vooruitstrevende ontwikkelaars en corporaties bij beleidsvraagstukken en planontwikkeling van woningbouwprojecten.
Definitie volgens Tijdelijke regeling hypothecair krediet, artikel 1c

Een nul-op-de-meter-woning is een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste

  • 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;
  • 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of
  • 1.780 kWh indien het een appartement betreft.

Bron: Tijdelijke regeling hypothecair krediet, artikel 1c

Definitie volgens de ‘Stroomversnelling’

Een woning (nieuwbouw of gerenoveerd) waarbij de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur op jaarbasis per saldo nul is, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen.

Op basis van de EPG norm (NEN 7120) moet de woning voor het gebouwgebonden energiegebruik een EPC hebben die kleiner is dan 0. Aanvullend daarop levert de woning een minimum aantal kWh per jaar voor de afdekking van het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur. Daar zal een minimum voor worden vastgesteld, wat wordt gedifferentieerd naar woningtypologie (gestapelde woning, grondgebonden rij woning, vrijstaande woning).

Stroomversnelling ontwikkelde het privaatrechtelijke kwaliteitskader NOM keur om nul-op-de-meter te definieren.

Bron: Samenwerkingsovereenkomst Stroomversnelling

Passiefhuis

Een Passiefhuis is een (woning)concept met een zeer goede warmte-isolatie en kierdichting, gericht op het optimaal gebruik maken van passieve zonne-energie, voorzien van goede zonwering en zomernachtventilatie en uitgerust met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Ook gebouwen zoals scholen en kantoren kunnen volgens de principes van ‘passief bouwen’ gerealiseerd worden. Het gebouw kan een Passiefhuis-certificaat krijgen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:
  • Maximale energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling, exclusief hulpenergie voor pomp en ventilatoren per m2 gebruiksoppervlakte: 15 kWh per jaar.
  • Maximale primaire energiebehoefte per m2 gebruiksoppervlakte voor ruimteverwarming, koeling, tapwater en elektriciteit (zowel voor de installaties als voor huishoudelijk - ook tv, computer enz. - gebruik) 120 kWh per jaar.
Tevens moet een luchtdichtheidsmeting en infraroodcontrole zijn uitgevoerd. De voorwaarden moeten voorkomen dat een hoge interne warmteproductie een belangrijk aandeel heeft in de ruimteverwarming waardoor de woning zuiniger lijkt dan hij in feite is. Voor Passiefhuizen is het rekenmodel PHPP-NL verkrijgbaar waarmee bovenstaande criteria gecontroleerd kunnen worden.

Gebruik begrip:

Het begrip Passiefhuis wordt vooral gebruikt door opdrachtgevers (zowel particulieren als professionals) en architecten bij de planontwikkeling.

Active House

Active House is een zeer duurzame bouwvisie, met als uitgangspunt dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn. Onder meer door beperking van het energiegebruik, het optimaal opwekken van hernieuwbare energie en duurzaamheid. Bij het ontwerpen van een Active House is er ontwerpvrijheid en gaat men uit van de prestatie-eisen van het gehele gebouw.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.