Klimaatgericht en circulair inkopen in de grond-, weg- en waterbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Klimaatgericht en circulair inkopen in de grond-, weg- en waterbouw

02-07-2019

Veel partijen ondertekenden de Green Deal Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) 2.0. Dit lerend netwerk van marktpartijen en overheden werkt samen om duurzaamheid te borgen in GWW- aanbestedingen. Het ontwikkelt een duurzame aanpak op basis van ervaringen. Naast deze aanpak en die in de klimaatenveloppe, kunnen we u tips en handvatten aanreiken.

klimaatneutraal en circulair inkopen - gww

De GWW-sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verlagen van de milieudruk. Dit kan dankzij het grote hoeveelheid grondstoffen en energieverbruik.

klimaatneutraal en circulair inkopen - bouwmatariaal

  Procestips

  • Stel het kennisniveau van klimaatgericht en circulaire GWW in de organisatie vast. Kennis is belangrijk bij het formuleren van de uitvraag, het schrijven van de overeenkomst en het kunnen beoordelen van de inschrijvers. Is de kennis nog niet optimaal? Neem contact op met andere decentrale overheden die u voorgingen. Zij kunnen tips en inzichten delen met u delen (zie tools en best practices).
  • Vanuit deze kennis en met de ambitie van de organisatie als uitgangspunt, definieert u project-specifieke doelstellingen. Het helpt om hier doelen te stellen die intern gedragen worden en meetbaar zijn. Dit zorgt voor focus. Hoe concreter de doelstellingen, hoe makkelijker u op resultaat kan sturen tijdens de aanbesteding en de uitvoering.
  • Maak een duurzaamheidscoördinator verantwoordelijk voor het bewaken van deze doelstellingen gedurende het gehele traject.
  • Als de projectscope is vastgesteld kan er een stakeholderanalyse worden gemaakt. Wie moeten er intern en extern betrokken worden om te zorgen dat het project een succes kan worden?
  • Indien van toepassing: wijs de bestuurder op het ondertekenen van de Green Deal 2.0. In het volgende project mogen de duurzaamheidsdoelstellingen niet ontbreken.
  klimaatneutraal en circulair inkopen - werkman

  Inhoudelijke tips

  • Gebruik een Total Cost of Ownership (TCO) of Netto Contante Waarde (NCW) methode: kijk eerst naar de maatschappelijke waarde en daarna naar de totale kosten. Doe dit voor bij aanleg en beheer. Analyseer of u meer kunt investeren in aanleg als de kosten in beheer lager uitvallen. Neem ook de restwaarde van de grondstoffen en materialen mee.
  • De kostendruk door het integreren van duurzaamheid in een project kan uitgedrukt in TCO of NCW wellicht meevallen. Aan de voorkant van een project kan dit wel voor een forse meerinvestering zorgen. Zorg dat er voldoende draagvlak is voor dergelijke situaties.
  • Er zijn voldoende tools beschikbaar om CO2 en milieudruk te meten. Het helpt om zelf de CO2-uitstoot te berekenen van een gangbare aanpak en dit te gebruiken als referentiekader waar vanuit u besparingsdoelstellingen kan stellen. Bijvoorbeeld 45% CO2-reductie ten opzichte van dat referentiekader. Deze doelstellingen kunt u meenemen in de aanbesteding. DuboCalc is een tool die hierbij kan helpen.
  • Er is al veel mogelijk binnen de grond- weg- en waterbouw. Zo zijn grond, asfalt en elementverharding echte focusgebieden voor circulariteit en CO2 besparing om direct mee aan de slag te gaan. Bepaal met behulp van een marktverkenning wat er binnen deze focusgebieden mogelijk is voor aanstaande projecten.
  • Vraag de aannemer om een grondstoffenpaspoort als onderdeel van het as-built plan. Zo brengt u in kaart welke grondstoffen daadwerkelijk in de grond-, weg- of waterbouw aanwezig zijn op het moment van oplevering. Ook wordt het hergebruik aan het einde van de levensduur goed voorbereid.
  • Door vrijkomende materialen bij het opbreken van GWW vooraf te inventariseren, kunt u deze als uitdaging meegegeven aan inschrijvers. Laat hen het hergebruik van deze materialen bepalen.
  • Om ruimte te geven aan innovatie voor het bereiken van de doelstellingen is het belangrijk om voorbereidend op en tijdens de aanbesteding voldoende dialoog in te bouwen.
  • Denk aan passende contractvormen bij het aanbesteden van klimaatgericht en circulaire GWW projecten. Een geïntegreerd contract is een voorbeeld daarvan.

  klimaatneutraal en circulair inkopen - brug

  Tools

  1. Omgevingswijzer (DGWW) Op basis van twaalf thema’s wordt op gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid bevorderd.
  2. Ambitieweb (DGWW) Gebruik Ambitieweb actief bij verkenning en communicatie.
  3. DuboCalc berekent materiaal- en energiegebruik met Milieu Kosten Indicatoren.
  4. Levenscyclusanalyse is een 'wieg tot graf’ analyse. Een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de levenscyclus.
  5. CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-reductie tijdens de gehele levensduur van een infrastructuurobject.
  Klimaatneutraal en circulair inkopen - leenfiets

  Best Practices

  1. www.dijkwerkers.com Hier vindt u kennis en kunde over waterveiligheidsprojecten.
  2. Decentrale overheden voerden met ondersteuning van experts diverse pilots uit rondom het verduurzamen van GWE.
  3.  De ervaringen en inzichten van deze inkopende instanties staan in de projectenkaart ‘MVI op de kaart’.
  4. Publicaties best practices klimaateneveloppe Hier vindt u de best practices van de expertondersteuning 2018.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.