Agrosectoren - Plantaardige producten

De klimaatbelasting bij de teelt en verwerking van plantaardige producten is relatief beperkt. Toch spant ook deze productieketen zich in de uitstoot van broeikasgassen samen met andere verduurzamingsdoelen te verbeteren. Belangrijke elementen voor de inspanningen voor deze keten zijn de bodem, het energiegebruik en de stikstofkringloop.

De bodem en de bodemvruchtbaarheid zijn bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit van de gewassen. De koolstofbalans van de bodem speelt een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid en de broeikasgasbalans van de bodem. Door het langdurig vastleggen van koolstof in de bodem, vermindert de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Alle partijen in de productieketen kunnen energie besparen door te investeren in energiezuinigere systemen, bijvoorbeeld voor het drogen, het bewaren en bewerken van producten. Ook het machinepark kan nog winnen op energiebesparing of vergroenen. Dit kan door te kiezen voor  biodiesel of biogas. Verdere winst bij de telers is mogelijk door veel preciezer op een akker te sturen aan het toedienen van kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. Sommige maatregelen komen door samenwerking in de keten tot stand , zoals een teelt- en registratiesysteem waarmee de gewasopbrengst wordt verbeterd.

De stikstofbemesting is belangrijk voor de groei van planten. De stikstof in de bodem kan worden opgenomen door de plant, maar kan ook via verschillende routes in het grondwater of de atmosfeer terecht komen, waaronder het krachtige broeikasgas lachgas (N2O). De mate waarin lachgas wordt gevormd, is afhankelijk van veel factoren zoals de hoeveelheid vocht in de bodem en de temperatuur.

Precisielandbouw

Met satellietgegevens kan een boer een landbouwtractor op een perceel tot op 2 centimeter nauwkeurig besturen. Hij kan precies middelen doseren waar het nodig is. Dit levert een flinke besparing op in het kunstmestgebruik, en daarmee vermindert de stikstofbemesting. Hierdoor kan ook de uitstoot van het krachtige broeikasgas lachgas afnemen. Bovendien is precisie landbouw positief voor de bodemstructuur. Sector en overheid spraken in het convenant af om samen te investeren in het project precisielandbouw.

Klimaatoverleg Plantaardige Producten

Sinds de zomer 2017 is het klimaatoverleg Plantaardige Producten gestart en vervangt daarmee de eerdere werkgroep Akkerbouw, Tuinbouw en Open teelt. In het klimaatoverleg zijn de volgende stakeholders betrokken:

  • De land- en tuinbouw organisatie (LTO)
  • De LTO Vakgroepen Vollegrondsgroenten, akkerbouw, boomteelt
  • De fruittelers (NFO)
  • De aardappelverwerkende industrie (VAVI)
  • De groenten- en fruitverwerkende industrie (VIGEF)
  • Suiker Unie
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, secretaris: Ida Smit)

Kansen voor de sector

Voor de akkerbouwers, boomkwekers, fruittelers en groentetelers bestaan er overzichten van de verschillende mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Daarnaast zijn als aanvulling op het praktijknetwerk “Slim en kostenbesparend bewaren” inzichten verzameld over energieverbruik van aardappelbewaring.

U kunt maatregelen nemen binnen uw bedrijf, maar ook samen investeren met burgers uit de directe omgeving biedt kansen. Richt bijvoorbeeld een coöperatie op. Of plaats windmolens of zonnepanelen. Het rapport ‘Start van de Boer-Burger Energie coöperatie’ biedt inzicht in perspectieven, kansen en bedreigingen van deze nieuwe vorm van energiedistributie.

De brochures met de maatregeloverzichten en rapporten die in opdracht van de werkgroep zijn gemaakt, kunt u downloaden onder aan de pagina.

Kansen voor de productketen

Voor de akkerbouwers, boomkwekers, fruittelers en groentetelers bestaan er overzichten van de verschillende mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Daarnaast zijn als aanvulling op het praktijknetwerk “Slim en kostenbesparend bewaren” inzichten verzameld over energieverbruik van aardappelbewaring.
U kunt maatregelen nemen binnen uw bedrijf, maar ook samen investeren met burgers uit de directe omgeving biedt kansen. Richt bijvoorbeeld een coöperatie op. Of plaats windmolens of zonnepanelen. Het rapport ‘Start van de Boer-Burger Energie coöperatie’ biedt inzicht in perspectieven, kansen en bedreigingen van deze nieuwe vorm van energiedistributie.

Voor de verwerkende industrie en de koel- en vrieshuizen zijn energiebesparende maatregelen in maatregeloverzichten opgenomen. Zie hiervoor de website voor de meerjarenafspraken (MJA) [link]. Hier zijn eveneens de routekaarten voor energie-efficiëntere keten opgenomen, zoals bijvoorbeeld voor de groente en fruitketen, en  het verwaarden van  reststromen in de aardappelverwerkende industrie.

Enkele publicaties die eerder in opdracht van de voormalige werkgroep zijn gemaakt, kunt u downloaden onder aan de pagina.

 

Service menu right