Agrosectoren - Paddenstoelensector

De Nederlandse paddenstoelensector stond de afgelopen jaren onder druk. Dat gold ook voor de prijzen van champignons. Het aantal bedrijven nam af, maar het gemiddelde oppervlak per bedrijf nam sterk toe. Schaalvergroting levert efficiencyvoordelen en betere investeringsmogelijkheden op. De paddenstoelensector zet in het agroconvenant voor de komende jaren in op een energie-efficiencyverbetering van 2,5% per jaar. Dit geldt vooral voor de champignonsector. Bovendien wil de paddenstoelensector in nieuwe bedrijven in 2020 rendabel energieneutraal telen.

 
Telers gebruiken een digitale Checklist Energiebesparing. Deze toont het effect van energiebesparende maatregelen op uw bedrijf. Bijna alle bedrijven passen frequentieregelaars op vooral ventilatoren toe. Energiezuinige ketels en klimaatregelingen zijn andere veel toegepaste besparingsmaatregelen. De paddenstoelenmonitor 2014 rapporteert dat 15% van het aantal bedrijven warmte-koude-opslag toepast. Nog eens 15% maakt gebruik van grondbuizen. Daarnaast maakt 33% gebruik van andere technieken, zoals warmtepompen en zonnepanelen.
 

Klimaatoverleg Paddenstoelensector

Het klimaatoverleg Paddenstoelensector (voorheen Stuurgroep Schone en Zuinige Paddenstoelenteelt) maakt jaarlijks een programma dat telers ondersteunt bij het bereiken van de doelen. Deze overleggroep bestaat uit afgevaardigden van:

  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO, LTO vakgroep paddenstoelen, voorzitter: Warmolt Boer)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, secretaris Nešad Smailbegović)
  • Teler (vertegenwoordiger van de groep telers)

Kansen voor de sector

Energie wordt vooral gebruikt voor verwarming van de teeltcellen en reiniging van compost met stoom. De ambitie van de paddenstoelensector is dat vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel gekweekt/geteeld kan worden. De sector werkte in 2007 aan een visie op de paddenstoelensector in 2020: Kansen creëren door kentering. Vanuit dit plan wordt onder andere gewerkt aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gewasbescherming, veredeling en alternatieven voor het gebruik van compost. Veranderingen in de sector bieden kansen voor verdergaande energiebesparing.

Infographic Champost en duurzame warmte

Banner Upcycling Gemert

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service menu right