Agrosectoren - Bos, natuurterrein, landschap en houtketen

De Bos, landschap, natuur en Houtsector heeft aangeven in 2020 voor 32 PJ (1700 kton) biomassa uit haar werkgebied op de Nederlandse markt te willen brengen. Deze biomassa kan komen uit het beheer van natuurgebieden, bossen en landschapselementen en van gebruikt hout en resthout uit de houtverwerkende industrie. Dit soort biomassa inzetten voor hernieuwbare energieproductie levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen.

Biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen bestaat uit een aantal verschillende fracties:
 • Niet-houtige biomassa bij het beheer van bos, natuur en landschap (gras, riet, heide)
 • Houtige biomassa bij het beheer van bos, natuur en landschap (snoeihout, tak- en tophout)
 • Houtige biomassa (reststromen) uit de houtverwerkende industrie en gebruikt hout dat niet meer gerecycled kan worden
Steeds meer gebouwbeheerders, ook in  de agrarische sector,  stappen over op biomassaketels, gestookt met het snoeihout van bossen en landschapselementen uit de directe omgeving. Ook worden geperste houtkorrels (pellets) vaak ingezet. Ze stimuleren daarmee ook het lokale landschapsbeheer. Steeds meer gemeenten benutten het snoeihout uit de gemeentelijke plantsoenen en bos uit de regio voor 'groene' warmte en elektriciteit voor het zwembad, stadhuis of de sporthal.

Stuurgroep Natuurterrein, bos, landschap en houtketen (NBLH)

In de stuurgroep zijn de volgende stakeholders betrokken:
 • Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
 • Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken. (VNP)
 • Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)
 • Algemene Vereniging Inlands Hout  (AVIH)
 • De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, secretaris: Jan Iepsma)

Groene biomassa in 2020

Benutting van 'groene' biomassa kan zo'n 32 PJ aan duurzame energie opleveren. Dat is goed voor de energiebehoefte van circa 6% van de Nederlandse huishoudens. De partners in het convenant spraken af de daarvoor benodigde biomassa te produceren, oogsten, verwerken en op de Nederlandse markt te brengen (agrologistiek). Doel is om daarmee de genoemde  hoeveelheid duurzame energie in 2020 te kunnen opwekken.
 
Bij de productie van biomassa is voor de partijen het in stand houden van het bos, met behoud van de biodiversiteit en bodemkwaliteit een belangrijke randvoorwaarden.

Kansen voor de sector

De activiteiten voor de sector verlopen langs in essentie langs een drietal routes – de zogenaamde transitiepaden. De transitiepaden volgen de volgende principes:
 • Verhoging van duurzame oogst en het aanbod van hout
 • Bevordering van hoogwaardige verwerkingsmogelijkheden van hout
 • Bevordering van logistiek en innovaties

Meerjarenvisie

In haar meerjarenvisie ziet de sector in toenemende mate kansen voor de gecascadeerde toepassing van de biomassa, slimme logistieke oplossingen en het vergroten van de trekkracht uit de economie (zie meerjarenvisie 2010-2020). Jaarlijks maakt de sector de stappen op korte termijn concreet via Jaarwerkplannen.
 
De brochures en rapporten die in opdracht van de stuurgroep zijn gemaakt, kunt u downloaden onder aan de pagina. Draagvlak voor de inzet van biomassa acht de sector van groot belang, zij tracht daar vanuit haar werkprogramma aan bij te dragen

Service menu right