Service menu right

Agrosectoren - Bloembollen- en bolbloemensector

De bloembollen- en bolbloemensector verbruikt vooral energie om te drogen, te bewaren en te verwarmen. Al vele jaren investeert de sector in energiebesparing via de meerjarenafspraken (MJA).

Ook de komende jaren gaat de energiebesparing door in een tempo van 2,2% per jaar. Daarnaast gaat de bloembollen- en bolbloemensector meer duurzame energie inkopen en zelf ook produceren. De sector streeft naar een jaarlijkse toename van het aandeel duurzame energie met 0,4%.
 De ambitie is dat in 2020 nieuw te starten bloembollenbedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel telen en broeien. Dit komt bovenop de bestaande doelen voor energie-efficiencyverbetering en de implementatie van duurzame energieopties.

Klimaatoverleg Bloembollen en Bolbloemen

De Klimaatoverleg Bloembollen- en Bolbloemensector (voorheen Stuurgroep Bloembollen- en Bolbloemensector) stelt jaarlijks een activiteitenprogramma vast om de telers te ondersteunen bij het bereiken van de doelen. In dit overleg zijn de volgende stakeholders betrokken:
  • Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) (voorzitter: André Hoogendijk)
  • Teler (vertegenwoordiger van de groep telers)
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (secretaris: Nešad Smailbegović)
Het Klimaatoverleg, de Projectgroep en Werkgroep Energie van het Milieuplatform functioneren samen in het kader van de Schone en Zuinige Bloembollen- en Bolbloementeelt.

Kansen voor de sector

In september 2017 heeft de KAVB het programma ‘Vitale Teelt’ gepresenteerd waarmee een visie op de bloembollensector tot en met 2030 is uitgesproken. Met deze ambitie wil de KAVB met zijn partners ontwikkelen van een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar 2030.Het programma voor ‘Vitale Teelt’ bestaat uit de verschillende onderdelen die in het kader van deze ambitie integraal worden benaderd. Dit is een leidraad voor de komende periode waarin de bloembollensector met de stakeholders voortdurend op zoek gaat naar een Duurzame Bloembollensector die de toekomstbestendige sector creëert.

Maatregelen

De inzet van voor de hand liggende energiebesparingsmaatregelen in de teelt (zoals: klimaatcomputer, ethyleengestuurde ventilatie, afgeronde uitblaasopeningen en frequentie geregelde ventilatie) kan leiden tot aanzienlijke energiebesparingen (circa 50%).

Toepassing van deze energiebesparende maatregelen in combinatie met een zonnedak (luchtcollector) of door de zon opgewarmde kaslucht kan het verbruik van energie opgewekt uit fossiele brandstof verder doen afnemen. Deze energiebesparing zonder kwaliteitsverlies is in het kader van het meerjarenproject "State of the Art, bewaring van tulpenbollen” ook bewezen.

Broeien in meerdere lagen (meerlagenteelt) is een nieuw systeem van kasruimte- en energiebenutting. Door de toepassing van meerlegenteelt gaat het energieverbruik omlaag en verbeteren arbeidsomstandigheden. Ook er vindt geen of minder uitstoot van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen plaats. In het kader van het project Meerlagenteelt in de praktijk zijn aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd.

Meer weten?